Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1295-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за България“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „БСП за България“ между партия „Българска социалистическа партия“, партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически клуб „Тракия“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от председател Корнелия Петрова Нинова.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 04.08.2022 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ от 09.08.2022 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ от 02.08.2022 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.

5. Удостоверение изх. № 48-00-416 от 09.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Удостоверение изх. № 48-00-385 от 03.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

7. Удостоверение изх. № 48-00-441 от 10.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

8. Образец от печата на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

9. Образец от печата на партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.

10. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

11. Образец от подписа на представляващия партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

12. Образец от подписа на представляващия партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

14. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за България“. Коалицията няма печат.

15. Вносна бележка от „Банка ДСК“ АД от 08.08.2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.

16. Удостоверение от 10.08.2022 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия „БСП за България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

От протокол вх. № НС-04-03-28 от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за България“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за България“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения