Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Станислав Тодоров Трифонов – председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 25 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 6/2020 г.

2. Удостоверение № 48-00-742 от 21.05.2021 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет за 2020 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Платежно нареждане от Българска народна банка от 24.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Банково удостоверение с изх. № 191-140 от 18.05.2021 г., издадено от „Райфазенбанк България“ ЕАД за актуална банкова сметка.

7. Декларация от Станислав Тодоров Трифонов – председател на партията, за банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

8. Декларация от Станислав Тодоров Трифонов – председател и представляващ партията, за имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

9. Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов в полза на Виктория Димитрова Василева.

10. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3510 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

От протокол с вх. № НС-04-03-86 от 26 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 133-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения