Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1284-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация “БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № М-928 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Васил Къдринов - председател на съвета на учредителите на фондация "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В заявлението са посочени наименованието на фондацията, лицето, което представлява фондацията, седалището и адресът на управление на фондацията, адресът за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 17 октомври 2011 г. по ф.д. № 741 от 2010 г., издадено от Софийски градски съд; ксерокопие от решение № 1 от 29.11.2010 г. по ф.д. № 741 от 2010 г.; копие от картата по БУЛСТАТ и списък с упълномощени от фондацията наблюдатели, съдържащ имената, електронните адреси, телефоните и други данни на предложените лица, които са граждани на Федерална република Германия.

След извършена проверка в ЦИК се установи, че предложените от фондация "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА" лица за наблюдатели вече са регистрирани като такива с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 21 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА фондация "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА" за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения