Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1273-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Бойчев Петров срещу предизборна агитация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ на интернет сайт www.silnabulgaria.com

 

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № Ж-1 от 05.10.2014 г. от Димитър Бойчев Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", препратена от РИК във Втори изборен район - Бургаски. В жалбата са изложени твърдения за нарушение на забраната за водене на предизборна агитация в изборния ден съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК.

Преписката по жалбата съдържа следните документи: жалба рег. № 8 от 05.10.2014 г. на РИК - Бургас, решение № 297-НС от 05.10.2014 г. на РИК - Бургас, ведно с протокол за обявяване на решението.

Жалбата се явява допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

След като извърши служебна проверка на сайта www.silnabulgaria.com, Централната избирателна комисия установи следното:

В рубриката на сайта „Как да гласуваме на изборите" е публикуван материал, който съдържа характеристиките на бюлетина за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На същия няма отбелязване „образец", но се съдържа отбелязване в квадратчето под № 13 - КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че нарочното отбелязване на номер 13 по своята същност представлява призив за подкрепа на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, което, от друга страна, е нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 182, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс и чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, изразяващо се в нарушаване на забраната за недопускане на предизборна агитация в изборния ден.

Централната избирателна комисия на основание чл. 43, ал. 3 от ЗАНН ВЪЗЛАГА на МВР - СДВР да установи самоличността на главния редактор и собственик на сайта www.silnabulgaria.com. След връщане на информация относно самоличността на нарушителя от МВР - СДВР оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения