Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № НС-05-16/19 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински.

По електронната поща на ЦИК с вх. № НС-05-22/11.08.2022 г. е постъпило писмо от областния управител на област Видин с приложено заявление от ПП „Има такъв народ“ за оттегляне на предложения на консултациите при областния управител от тях представител за член на РИК – Видин, и искане за назначаване на Васил Цветанов Бенов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниел Боянов Цветанов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Петрова Николова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Кръстев Ангелов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Павел Пламенов Петков

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Бисерка Цецкова Борисова

ЕГН ...

 

Славяна Младенова Николова

ЕГН ...

 

Иван Цветанов Перчински

ЕГН ...

 

Пламенка Найденова Цветкова

ЕГН ...

 

Захарин Иванов Захариев

ЕГН ...

 

Наталия Димитрова Петрова

ЕГН ...

 

Соня Иванова Иванова

ЕГН ...

 

Васил Цветанов Бенов

ЕГН ...

 

Ненчо Илиев Нешев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения