Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1262-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“

Постъпило е искане с вх. № НС-18-91 от 04.10.2014 г. от Даниела Михайлова Михайлова, Севда Недкова Нанова и Методи Трайков Димитров за заличаване на регистрацията им като наблюдатели, регистрирани с Решение № 954-НС от 17 септември 2014 г. на ЦИК от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", тъй като не са предоставяли данните си и не са давали съгласие да бъдат регистрирани като наблюдатели от това сдружение. Иска се и преразглеждане на Решение № 1212-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК и да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Инициатива за равни възможности", българска неправителствена организация, представлявана от тях и регистрирана за участие с наблюдатели в изборите на 5 октомври 2014 г. Всички необходими документи за регистрация на наблюдатели от сдружение „Инициатива за равни възможности" включително и предложението да бъдат регистрирани като наблюдатели Даниела Михайлова Михайлова, Севда Недкова Нанова и Методи Трайков Димитров са приложени по преписката към Решение № 1212-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК. В резултат на служебна проверка, извършена по преписката, е установено, че лицата са членове на председателския съвет и представляват сдружението съгласно удостоверение за актуално състояние на сдружението от 30.09.2014 г. по ф.д. № 6838/2006 г. на СГС, VІ-22 с-в.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на: Даниела Михайлова Михайлова, ЕГН ..., Севда Недкова Нанова, ЕГН ..., и Методи Трайков Димитров, ЕГН ..., като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

РЕГИСТРИРА като наблюдатели трима представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", както следва:

 1. Даниела Михайлова Михайлова
 2. Севда Недкова Нанова
 3. Методи Трайков Димитров 

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения за регистрацията от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

На регистрираните от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" наблюдатели да се издадат удостоверения и да се впишат в публичния регистър.

Копие от решението и преписката по него да се изпрати на Комисията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения