Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1258-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Пепа Михова за предизборна агитация на турски език в с. Черна, област Шумен от представители на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща от Пепа Михова с вх. № НС-22-394 от 2 октомври 2014 г. за провеждане на предизборна агитация в с. Черна, област Шумен, от ПП „Движение за права и свободи", публикувана като аудио-визуален запис в интернет сайта ataka.tv.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че на 30.09.2014 г. в секцията „Видео" и раздела „Репортажи/Изказвания" на интернет медията ataka.tv е публикуван аудио-визуален запис със заглавие „ДПС агитира на турски език в село Черна, 30.09.2014 г.". По същество записът представлява предизборен клип на партия „Атака" с продължителност 3:49 мин., отразен като новина за предизборна агитация на турски език от представители на партия „Движение за права и свободи". Същият аудио-визуален запис е публикуван и в интернет сайтовете vbox7.com и youtube.com. Записът отразява проведено предизборно мероприятие на партия ДПС в с. Черна, област Шумен, на което представители на партията провеждат предизборна агитация на турски и български език. Установи се, че в поименните си изказвания кандидатите за народни представители и водачи на кандидатски листи в различни изборни райони на партия ДПС Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов, Айдоан Али, Ахмед Ахмедов и Рушен Риза, провеждат предизборна агитация на турски език пред присъстващите лица, с което се нарушава разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Централната избирателна комисия констатира също, че в предизборното мероприятие са включени и участват деца (момичета и момчета), облечени с бели ризи и червени вратовръзки и четат текстове на турски език от трибуната пред микрофоните. От тези кадри на видеоматериала се установява по несъмнен начин нарушение на добрите нрави и етичните норми на поведение в обществото, посочени в чл. 183, ал. 4 от ИК, а също така е нарушена забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности. От кадрите в записа се вижда, че върху огражденията за ограничаване на достъпа към трибуната са поставени множество турски знамена, както и че участници в провеждането на мероприятието развяват турски знамена. Доколкото въпросният политически субект претендира да е българска партия, участваща в изборите за български парламент, недопустимо е да провежда предизборна агитация, използвайки националните флагове на чужда държава. След като Изборният кодекс императивно забранява използването на друг език освен българския, то по аргумент за по-силното основание следва да се приеме, че се забранява използването и на национални флагове на чужди страни, с което несъмнено се установява нарушение както на нормата на чл. 183, ал. 4 от ИК, така и на основополагащи принципи, заложени в Изборния кодекс.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език, различен от българския, както и на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от ИК и чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборната кампания на език различен от българския за нарушение, извършено от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Айдоан Муталиб Али, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Ахмед Реджебов Ахмедов, ЕГН ...- кандидат за народен представител, Рушен Мехмед Риза, ЕГН ...- кандидат за народен представител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установени нарушения на чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК от ПП „Движение за права и свободи", представлявана от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 45а.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установените нарушения, извършени от лицата Лютви Ахмед Местан, Хюсеин Хасан Хафъзов, Айдоан Муталиб Али, Ахмед Реджебов Ахмедов и Рушен Мехмед Риза.

Актовете да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1375-НС/

Календар

Решения

  • № 482-НС / 26.07.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 481-МИ / 26.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

  • № 480-НС / 26.07.2021

    относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения