Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1257-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-138 от 27.09.2019 г. от Николай Чолаков – упълномощен представител на ПП „ВМРО“ в община Горна Малина, за промяна в състава на ОИК – Горна Малина, Софийска област. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 1083-МИ от 2 септември 2019 г. Силвия Димитрова Василева – заместник-председател на ОИК – Горна Малина, да бъде назначена Бистра Райкова Кунева-Крумова.

Към предложението са приложени: заявление от Силвия Димитрова Василева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Горна Малина; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Бистра Райкова Кунева-Крумова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател Силвия Димитрова Василева на ОИК – Горна Малина, Софийска област, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Горна Малина, Софийска област, Бистра Райкова Кунева-Крумова, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения