Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1257-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-46) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 151 (сто петдесет и едно ) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-46) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по eлектронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 151 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Мирослав Aнтонов Дамянов
2. Марин Найденов Колачев
3. Мирослав Начев Бодуров
4. Антонио Антонов Дамянов
5. Боримир Ясенов Сакалиев
6. Сълза Христова Кехайова
7. Мишо Борославов Ангелов
8. Андрей Стефанов Хаджикулов
9. София Алексиева Сарова
10. Антоанета Райчева Цветкова
11. Димитър Венциславов Чакъров
12. Светослав Руменов Димитров
13. Елвира Руменова Синабова
14. Венцислав Емилов Антонов
15. Кристина Асенова Крабашева
16. Красимир Емилов Чаушев
17. Асен Славчев Дочев
18. Надя Асенова Топалова
19. Митко Иванов Чакъров
20. Вергиния Миткова Хорчева
21. Тезджан Кемил Али
22. Нора Валентинова Халил
23. Фахри Ахмед Ахмед
24. Мустафа Апти Халил
25. Светозар Калинов Конев
26. Фари Шефкет Мустафа
27. Розалина Величкова Миланова
28. Борислав Дайчев Замфиров
29. Нели Иванова Бояджиева
30. Радослав Руменов Колячев
31. Милена Сашева Тодорова
32. Кемил Юсуф Хакан
33. Асен Радков Тодоров
34. Красимир Митков Къбов
35. Лъчезар Александров Илиев
36. Eнвие Юсуф Аптула
37. Каудка Иванова Георгиева
38. Мариела Димитрова Петкова
39. Чавдар Николов Чанков
40. Емилиа Емилова Милчева
41. Георги Цветанов Георгиев
42. Таня Кирилова Георгиева
43. Сабри Сабахимен Топал
44. Димо Иванов Филов
45. Станислав Савков Харалимжиев
46. Юсеин Хасан Шабан
47. Севинч Рамадан Керим
48. Тихомир Митков Иванов
49. Радослав Руменов Радев
50. Иван Маринов Чепишев
51. Атанаска Димитрова Бойчева
52. Руско Стоев Гълбачев
53. Иван Грудев Иванов
54. Атанас Щерев Атанасов
55. Калин Йорданов Ангелов
56. Гела Начева Стоянова
57. Верка Милушева Киркова
58. Златка Анастасова Георгиева
59. Тюркай Юсуф Емин
60. Манол Тодоров Манолов
61. Мюрфет Юсеин Емин
62. Петя Сименова Петрова
63. Диляна Янева Иванова
64. Магдалена Христова Шенкова
65. Георги Милев Петков
66. Стефка Димитрова Кичкова
67. Хакан Рюстемов Рюстемов
68. Вида Иванова Стоянова
69. Антон Иванов Беличев
70. Савина Русева Русева
71. Митра Тончева Щерева
72. Димчо Ангелов Иванов
73. Кирил Ангелов Митев
74. Севда Антонова Пенчева
75. Танка Дялков Шенкова
76. Даниел Кирчев Шенков
77. Янка Атанасова Пенчева
78. Живка Панайотова Милушева
79. Стоян Тодоров Хаджиев
80. Станислава Миткова Иванова
81. Ружа Стефанова Господинова
82. Никола Димитров Милушев
83. Цветан Милгов Иванов
84. Бянка Кирева Стоянова
85. Малин Манолов Ангелов
86. Георги Стоянов Стоянов
87. Кристина Георгиева Стоянова
88. Георги Николов Карнобатов
89. Кристиан Тодоров Балев
90. Петко Александров Каракехайов
91. Никола Тенев Карнобатов
92. Петя Русева Каракехайова
93. Донка петрова куртева
94. Димитър Стефанов Бойчев
95. Тодорка Вълчева Арабаджиева
96. Султана Георгиева Илиева
97. Димитрина Николова Карамаркова
98. Здравко Николов Карамарков
99. Мария Николова Карамаркова
100. Георги Николов Карамарков
101. Милен Маринов Неделчев
102. Марияна Владимирова Кавакова
103. Петър Стефанов Налбантов
104. Иван Атанасов Згурева
105. Кремена Георгиева Згурева
106. Елена Иванова Згурева
107. Веса Вълкова Николова
108. Севинч Мюмюнали Ахмед
109. Еркан Бахри Ахмед
110. Ахмед Керим Бехчем
111. Недялко Василев Василев
112. Красимира Камарева Иванова
113. Веска Колева Атанасова
114. Димитър Генчев Недев
115. Станимира Каменова Топчиева
116. Юсеин Бейнур Адем
117. Роза Митева Величкова
118. Дияна Милчева Горанова
119. Мюмюнали Мюмюн Хасан
120. Живко Руменов Делчев
121. Силвер Мустафа Осман
122. Катя Росенова Кадиева
123. Айгюл Ердинч Хасан
124. Александър Бойчев Манчев
125. Валентина Веселинова Петкова
126. Юлиян Николаев Петков
127. Айлин Аптула Мехмед
128. Даяна Валентинова Соколова
129. Фейме Мурад Халил
130. Очхан Хубенов Молов
131. Марин Владимиров Пашов
132. Страхил Александров Войнов
133. Недялко Станков Караиванов
134. Милчо Рангелов Горанов
135. Емил Цветанов Пешев
136. Акиф Рамадан Акиф
137. Надежда Костадинова Манолова
138. Величко Георгиев Карабоюков
139. Живко Делчев Арабаджиев
140. Бисер Крумов Вългаров
141. Евгени Севдалинов Николов
142. Христо Емилов Михов
143. Любка Георгиева Тодорова
144. Сюлейбе Ахмед Расим
145. Калоян Пламенов Ангелов
146. Мата Петкова Вълчева
147. Георги Анелиев Карагьозов
148. Ренета Иванова Топалова
149. Вероника Орфеева Давидова
150. Бистра Миткова Карамфилова
151. Румен Валентинов Ямалиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения