Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1255-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-38) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 849 (осемстотин четиридесет и девет) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-38) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 818 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Пет лица имат невалидни ЕГН; едно лице няма навършени 18 години към датата на регистрация; двадесет и пет лица се повтарят повече от веднъж в списъка.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 818 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Боряна Ангелова Дрънкова
2. Иванка Стойнова Говедарева
3. Нина Николова Лалева
4. Мария Костадинова Попова
5. Мария Лазарова Калайджиева
6. Виолета Александрова Везьова
7. Йордан Бориславов Попов
8. Иван Бориславов Ковачев
9. Божидар Димитров Икономов
10. Анета Георгиева Валеюва
11. Атанас Иванов Скабрин
12. Румен Георгиев Колчагов
13. Радослав Георгиев Цигурийн
14. Георги Димитров Стоянов
15. Петър Любенов Чотрев
16. Елена Йорданова Чотрева
17. Виктор Радков Кушлев
18. Димитър Георгиев Родин
19. Милен Михайлов Валеюв
20. Румяна Георгиева Рошкова
21. Иван Георгиев Божинов
22. Снежана Костадинова Каракушева
23. Лиляна Димитрова Цакова
24. Снежана Костадинова Драгосинова
25. Костадин Лазаров Гемков
26. Станка Георгиева Божинова
27. Благовест Иванов Драгосинов
28. Василка Николова Геджева
29. Николай Петров Граматиков
30. Илиян Ангелов Недялков
31. Невена Иванова Дурева
32. Димитър Костадинов Герин
33. Юсеин Мехмед Ходжа
34. Андрей Христов Русев
35. Исма Мехмед Незим
36. Исмаил Исмаил Тюфекчи
37. Парашкева Ангелова Харизанова
38. Николай Иванов Парасков
39. Надка Сергиева Бъжова
40. Ани Илиева Мадолева
41. Никола Атанасов Сачков
42. Мария Иванова Лефтерова
43. Димитър Георгиев Иванов
44. Мария Иванова Галева
45. Иван Димитров Галев
46. Елена Иванова Лазарова
47. Васил Иванов Василев
48. Марин Иванов Парасков
49. Радка Йорданова Илинова
50. Янка Благова Златанова
51. Елена Иванова Галева
52. Филка Димитрова Галева
53. Любомир Ангелов Неделчев
54. Катерина Петрова Илинова
55. Васил Иванов Гроздин
56. Илиана Йорданова Илинова
57. Георги Иванов Мадолев
58. Донка Кирилова Кафеджиева
59. Денислав Владков Димитров
60. Радка Георгиева Атанасова
61. Мария Иванова Галева
62. Велка Йорданова Параскова
63. Мария Велкова Параскова
64. Костадин Иванов Маноилов
65. Карамфила Георгиева Златанова
66. Велко Михайлов Галев
67. Елена Томова Самарджиева
68. Таня Николова Мраценкова
69. Красимир Иванов Маноилов
70. Илия Здравков Колев
71. Павел Георгиев Мраценков
72. Иван Николов Самарджиев
73. Мая Спасова Вакареева
74. Галена Христова Михова
75. Георги Красимиров Иванов
76. Величка Николова Цветкова
77. Боѝка Ѝорданова Митева
78. Кристина Илиева Сръндачка-Илиева
79. Георги Костадинов Янакиев
80. Василка Захариева Камбурова
81. Теменужка Димитрова Миленкова
82. Елена Димитрова Янакиева
83. Сашко Илчев Димитров
84. Любка Христова Митева
85. Румяна Николаева Зулямска
86. Димитър Асенов Михаѝлов
87. Татяна Недялкова Бежанска
88. Даниела Стаменова Веселинова
89. Станка Янкова Петрова
90. Стойна Иванова Къркалова
91. Антон Юлиев Петров
92. Мартин Бориславов Хърсовски
93. Силвия Димитрова Симеонова
94. Катя Тодорова Ковачева
95. Анна Иванова Стояновска
96. Виолета Крумова Стоименова
97. Мариана Тодорова Мирчева
98. Силвия Методиева Карабельова
99. Цветелина Стоянова Карабельова
100. Елена Йорданова Балабанска
101. Румяна Димитрова Ковачева
102. Георги Стоянов Карабельов
103. Красимир Ѝорданов Тушев
104. Лъчезар Георгиев Милчев
105. Евдокия Георгиева Калоянова
106. Вера Стефанова Ковачева
107. Антоанета Стоянова Милчева
108. Петър Костадинов Сотиров
109. Евгени Емилов Гяурски
110. Митра Георгиева Христова
111. Георги Иванов Масларски
112. Силвана Спасова Ашикова
113. Боѝка Георгиева Шилова
114. Мария Христова Десподска
115. Славчо Андонов Захов
116. Валентино Иванов Кръстев
117. Антоанета Кирилова Христова
118. Яворка Методиева Размирска
119. Красимира Асенова Иванова
120. Станислава Крумова Иванова
121. Симеон Спасов Карабельов
122. Анелия Лзарова Божкова
123. Станке Марков Иванов
124. Магдалена Павлова Урдева
125. Красимир Боѝков Янев
126. Кирил Йорданов Мирчев
127. Анна Кръстева Видина
128. Катя Аспарухова Колева
129. Милена Андонова Бибишкова
130. Йорданка Николова Илиева
131. Надежда Андонова Боѝчева
132. Маня Христова Христова
133. Благойка Методиева Танчева
134. Мария Асенова Арнаудска
135. Лиляна Василева Цветкова
136. Лили Чавдарова Сучева
137. Дейвид Иванов Радков
138. Велислава Валериева Апостолова
139. Антония Методиева Шопова
140. Тодор Иванов Чимев
141. Симеон Руменов Лазаров
142. Стоянка Минчова Ивановска
143. Сашо Кирилов Спасов
144. Александър Андонов Котев
145. Лъчезар Стефанов Симеонов
146. Таня Каменова Захариева
147. Веска Христова Крантева
148. Ана Борисова Калаѝджиѝска
149. Веселин Руменов Китанов
150. Ани Лефтерова Асенова
151. Катя Каменова Ушатова
152. Иван Владимиров Ушатов
153. Симона Георгиева Радойкова
154. Стоян Емилов Василев
155. Ангелина Момчилова Цветанова
156. Ваньо Петров Воѝков
157. Ѝорданка Славчова Гълъбарска
158. Никола Ѝорданов Герасимов
159. Мая Александрова Воѝкова
160. Радка Стоѝнева Ангелова
161. Владимир Колев Вачев
162. Даниела Добрева Стоилова
163. Гергана Антониева Апостолова
164. Дочка Николова Апостолова
165. Йорданка Кирилова Джукева
166. Калинка Славева Райнова
167. Кристина Валентинова Терзиѝска
168. Диана Огнянова Антова
169. Виолета Методиева Груева
170. Станка Георгиева Янева
171. Ѝорданка Александрова Христова
172. Теодора Владимирова Карадакова
173. Маргарита Каменова Янкулска
174. Антонио Алексиев Апостолов
175. Тодор Димитров Лачев
176. Евелина Чавдарова Лачева
177. Донка Замфирова Сотирова
178. Витка Димитрова Илинцова
179. Лозена Методиева Попгеоргиева
180. Георги Илиев Илинцов
181. Димитър Йорданов Тодоров
182. Силвана Каменова Николова
183. Аглика Кирилова Жежова
184. Борислава Стефанова Георгиева
185. Гергана Руменова Иванова
186. Иван Кирилов Чимев
187. Марио Василев Стопански
188. Боряна Руменова Иванова
189. Янка Владова Илиева
190. Христина Георгиева Илиева
191. Влади Георгиев Илиев
192. Петър Спасов Алексов
193. Мария Давидкова Алексова
194. Виолета Кирилова Суровичка
195. Георги Димитров Катранджиев
196. Костадин Ѝорданов Суровички
197. Георги Данчов Веселински
198. Емил Атанасов Лазаров
199. Десислава Методиева Петрова
200. Десислава Иванова Начева
201. Мария Георгиева Селимска
202. Васил Александров Багашев
203. Венцислав Асенов Тачев
204. Гергана Лазарова Иванова
205. Виолета Христова Филчева
206. Петрана Благоева Китанова
207. Ани Лефтерова Топалова
208. Алина Лилкова Тачева
209. Ѝорданка Стоѝнева Янчева
210. Симона Стоянова Беровска
211. Зорница Кирилова Еленкова
212. Юлиан Атанасов Керемидчиев
213. Анелия Живкова Илиева
214. Симона Венциславова Косева
215. Петя Бориславова Димитрова
216. Мария Христова Салмова
217. Камелия Богомилова Костадинова
218. Силвия Кирилова Жежова
219. Теодора Бойкова Сотирова
220. Станислав Любомиров Христов
221. Милена Иванова Иванова
222. Борислава Андонова Смилянова
223. Илко Димитров Делчев
224. Атанаска Иванова Стоименова
225. Ангел Миланов Попов
226. Георги Асенов Тодоров
227. Мария Илиева Малчева
228. Македонка Лазарова Тодорова
229. Мария Драгомирова Стойкова
230. Светлозар Димитров Багренски
231. Десислава Бориславова Темелкова
232. Илинка Георгиева Бибишкова
233. Десислава Илиева Ташева
234. Атанас Георгиев Чакъров
235. Венчо Благоев Иванов
236. Емил Аризанов Цветков
237. Любомир Благоев Геров
238. Мара Крумова Суровичка
239. Иван Борисов Алексиев
240. Виктория Славева Стоилкова
241. Иван Давидков Стоилков
242. Величка Иванова Стоилкова
243. Мартин Иванов Стоилков
244. Лозана Костадинова Димитрова
245. Петър Кирилов Алаксандров
246. Елена Христова Митова
247. Мария Георгиева Михайлова
248. Снежана Петрова Гелишева
249. Диана Кирилова Христова
250. Виолета Георгиева Яновска
251. Горица Войнова Костадинова
252. Димитър Каменов Иванов
253. Васко Лазаров Златков
254. Гергана Лазарова Мървакова
255. Красимир Николаев Крумов
256. Елена Георгиева Чорбова
257. Георги Николов Чорбов
258. Васил Методиев Стоѝнев
259. Антон Славчов Захов
260. Стефан Иванов Христов
261. Денислав Красимиров Иванов
262. Даниела Владимирова Пърличкова
263. Илияна Начева Карчина
264. Гергана Асенова Боева
265. Кирил Асенов Станкев
266. Асен Лефтеров Асенов
267. Мими Данчова Йорданова
268. Ангел Давидков Христов
269. Маргарита Ангелова Христова
270. Владислав Антонов Бързачки
271. Антон Йорданов Червенков
272. Христо Методиев Салмов
273. Давидко Ангелов Христов
274. Гергана Кирилова Гошева
275. Гергана Наскова Хайдар
276. Данка Симеонова Капитанска
277. Елка Георгиева Щерева
278. Росен Вилев Колджиев
279. Иван Ангелов Шейтанов
280. Янка Иванова Тасева
281. Елена Иванова Аврамова
282. Лазарин Стойчев Кирев
283. Костадин Аспарухов Тиганчев
284. Владислав Стоилов Димитров
285. Христина Петрова Чернева
286. Мария Йорданова Панайотова
287. Магдалена Димитрова Аврионова
288. Митко Иванов Ралев
289. Георги Костаднов Шабанов
290. Георти Кирилов Кирчев
291. Илияна Георгиева Тасева
292. Георги Кирилов Димитров
293. Атанаска Филипова Филипова
294. Филип Вангелов Филипов
295. Виолета Николова Шамлиева
296. Валерия Иванова Грънчарова
297. Лилия Атанасова Каравчева
298. Николина Костадинова Капчина
299. Елена Кръстева Павлова
300. Светлана Любенова Белухова
301. Елена Ангелова Кирева
302. Иван Костадинов Шиндов
303. Стоилка Иванова Големанова
304. Асен Благоев Белухов
305. Дафинка Андонова Кирева
306. Мария Асенова Близнакова
307. Георги Пасков Иванов
308. Ваня Илиева Кюлева
309. Илияна Костадинова Галева
310. Христина Костадинова Лапчева-Мангалова
311. Димитрина Георгиева Костова
312. Стефан Димитров Пенчев
313. Татяна Кирилова Халачева
314. Андон Борисов Ланев
315. Теменужка Аврамова Халева
316. Марияна Симеонова Гебрелиева
317. Георги Костадинов Витанов
318. Златка Костадинова Тинчева
319. Костадин Илиев Тинчев
320. Румен Атанасов Кирев
321. Мария Георгиева Тангълова
322. Ламбрю Тодоров Донков
323. Стоян Лазаров Джамбазов
324. Татяня Стаьнова Джугланова
325. Лидия Иванова Венкова
326. Янка Здравкова Мутафчиева
327. Ангелина Георгиева Пашанлиева
328. Гергана Любенова Катранджиева
329. София Йорданова Стамберова
330. Димитрия Георгиева Симеонова
331. Андрей Тодоров Катранджиев
332. Дафинка Борисова Миткова
333. Атанас Живков Мутафчиев
334. Антоанета Димитрова Киневирска
335. Васил Павлов Павлов
336. Фатма Боянова Джилджова
337. Туркиян Махмудова Альова
338. Румен Кирилов Близнаков
339. Стоян Ангелов Филатев
340. Георги Любомиров Карамфилов
341. Христо Ангелов Христов
342. Христина Атанасова Кирева
343. Тодор Георгиев Мушев
344. Любен Лазаров Тюлев
345. Марин Борисов Стаматов
346. Мария Атанасова Германова
347. Никола Димитров Андонов
348. Веселка Борисова Манахова
349. Елена Георгиева Партулова
350. Иван Георгиев Даков
351. Павел Костадинов Петелов
352. Мария Димитрова Тютюнарова
353. Али Рамаданов Буковски
354. Рамадан Алиев Буковски
355. Величка Атанасова Димитрова-Бумбарова
356. Петър Стоянов Иванов
357. Александър Георгиев Киряков
358. Феим Мехмвдов Муртев
359. Уруч Уручев Бекташев
360. Феим Феимов Мекерозов
361. Кирил Борисов Бакарев
362. Георги Иванов Гюрнев
363. Юсеин Шефкетов Пачеджиев
364. Ахмед Ахмедов Госодев
365. Верхад Фикриев Хаджов
366. Ферад Ферадов Ролев
367. Назим Рафат Застуг
368. Ибрахим Зола Хсан
369. Ваис Мехмед Шишкоров
370. Елхан Халил Халил
371. Мустафа Мустафа Дидов
372. Мустафа Мустафа Сирак
373. Рафие Феимова Мустева
374. Селве Мустафова Дидова
375. Ристем Руменов Пашов
376. Хюсеин Мустафа Дениз
377. Ибчо Исмаил Киселов
378. Саид Джемалов Робов
379. Атидже Юсеинова Авдикова
380. Къдри Джемалов Атипов
381. Димитър Костадинов Алексов
382. Даниела Чавдарова Ковачевска
383. Венко Бориславов Кермидчиев
384. Росен Младенов Иброшев
385. Зорап Зораов Карадашев
386. Али Алиев Застрогов
387. Али Мустафа Таламан
388. Джефер Мухарем Хаджиев
389. Невсе Феимова Таламанова
390. Рафие Садъкова Таламанова
391. Красимир Илков Мандилев
392. Кимиле Мустафова Хаджиева
393. Али Алиев Авушин
394. Феим Алиев Мусрев
395. Пембе Ислямова Муртева
396. Рамзи Зюлкиф Хатип
397. Радослава Веселинова Атанасова
398. Георги Методиев Пандов
399. Анка Димитрова Станкова
400. Йорданка Валентинова Маламова
401. Катрин Димитрова Куртишева
402. Михаил Младенов Чалгънов
403. Величка Христова Сидерова
404. Величка Илиева Дайраджиева
405. Лидия Димитрова Стоянова
406. Гроздан Иванов Стоянов
407. Малинка Динева Епитропова
408. Вангел Великов Митрев
409. Виолета Георгиева Гогова
410. Симеонка Георгиева Якимова
411. Борислава Славчева Панова
412. Станимир Георгиев Стоименов
413. Алтъна Костадинова Пенева
414. Теменужка Иванова Христова
415. Иван Николов Попов
416. Вангел Ангелов Стоянов
417. Васил Николов Мировалиев
418. Божидар Иванов Радевски
419. Милена Горанова Донева
420. Сотир Атанасов Костадинов
421. Верка Запрева Аврамова
422. Роза Стоянова Димитрова
423. Илия Ангелов Хаджиангелов
424. Мирослава Зоркова Назърова
425. Георги Илиев Гъцев
426. Живко Кочев Китипов
427. Ласка Кръстева Адреева
428. Александър Иванов Котрулев
429. Стоянка Кирилова Танчева
430. Георги Ангелов Иванов
431. Андон Иванов Аргилов
432. Елена Адонова Аргилова
433. Нина Филианова Стоилова
434. Йордан Асенов Димов
435. Иван Великов Великов
436. Сашо Николов Юруков
437. Огнян Методиев Кирилов
438. Михаела Ангелова Кечева
439. Атанас Валериев Китанов
440. Мариана Димитрова Христова
441. Красимир Николов Йочев
442. Петър Иванов Георгиев
443. Валентина Иванова Димитрова
444. Слави Андонов Стоев
445. Таня Траянова Йочева
446. Димитър Петров Алексов
447. Вангелия Иванова Стоева
448. Соня Сотирова Стоянова
449. София Любенова Стоева
450. Филип Станимиров Спиров
451. Елена Димитрова Пильокова
452. Катя Василева Божинова
453. Здравко Стойков Калайджиев
454. Благородна Щерева Влахова
455. Живко Митков Петров
456. Зелиха Демирова Асанова
457. Галина Георгиева Петрова
458. Красимир Иванов Чаушев
459. Владимир Великов Дайраджиев
460. Андон Любчов Танев
461. Милена Асенова Динева
462. Магдалена Багоева Тилева
463. Иван Христов Митов
464. Петя Андонова Аргилова
465. Любомир Бориславов Маринков
466. Васил Кирилов Опренов
467. Христо Димитров Влахов
468. Мария Великова Манасиева
469. Емилия Христова Толева
470. Димитър Христов Толев
471. Димитър Кирилов Стоянов
472. Иван Николов Златински
473. София Борисова Митревска
474. Мария Кирилова Дончева
475. Александар Стоянов Пешев
476. Светлана Андреева Стоянова
477. Стефан Атанасов Ангелов
478. Красимир Георгиев Сотиров
479. Полина Стойчева Тасева
480. Щерьо Ангелов Сандъкчиев
481. Илия Василев Органджиев
482. Ваня Иванова Соколова
483. Георги Петров Торимицев
484. Гергана Димова Мичева
485. Мария Янакиева Апишева
486. Валентин Андонов Стоянов
487. Ангел Димитров Панов
488. Димитър Петров Шутов
489. Мариана Костадинова Гущерова
490. Антон Любенов Тренчев
491. Тома Костадинов Арещиев
492. Мартин Николов Стоев
493. Соня Грозданова Томова
494. Димитър Димов Соколов
495. Йорданка Симеонова Башлиева
496. Димитър Димитров Карагеоргиев
497. Стойко Сашов Трушанов
498. Владимир Янков Милев
499. Данаил Илиев Манов
500. Симеон Стойков Велчев
501. Лазар Димитров Каиков
502. Димитър Георгиев Иванов
503. Иван Милушев Костадинов
504. Добромир Иванов Гиздев
505. Велко Георгиев Вангелов
506. Гергана Димитрова Георгиева
507. Велко Христов Великов
508. Мариана Алексова Гогова
509. Томчо Георгиев Груев
510. Георги Тодоров Стоянов
511. Тодор Георгиев Божиков
512. Йордан Николов Стамчев
513. Алекса Стоянов Аврамов
514. Илия Иванов Андонов
515. Методи Георгиев Ангушев
516. Росен Стефанов Гогов
517. Благой Борисов Станоев
518. Георги Стефанов Бальов
519. Иван Кирилов Митушев
520. Мариана Костадинова Танева
521. Ангел Руменов Срадков
522. Диана Димитрова Христова
523. Борис Валериев Митрев
524. Чавдар Василев Стоянов
525. Юлия Спасова Стойчева
526. Иванка Симеонова Попова
527. Благой Лазаров Кльонтов
528. Анелия Василева Пенева
529. Бойка Георгиева Величкова
530. Дарина Иванова Шляйкова
531. Катя Иванова Харизанова
532. Софиа Стоянова Янкова
533. Николай Димитров Мировалиев
534. Петър Благоев Петров
535. Димитър Андонов Груев
536. Евтим Кръстев Мингачев
537. Васил Ангелов Соянов
538. Георги Николов Панев
539. Янко Методиев Георгиев
540. Стойко Симеонов Христов
541. Валентин Димитров Мартинов
542. Александър Андонов Мицев
543. Николай Благоев Кръстев
544. Стефан Христов Наков
545. Ангел Симеонов Наков
546. Валентин Димитров Велков
547. Димитър Христов Михайлов
548. Иван Андонов Данчев
549. Десислава Стоянова Кръстева
550. Димитър Янев Попов
551. Георги Стоянов Манчев
552. Македонка Симеонова Златкова
553. Андон Борисов Златков
554. Адриана Борисова Стоянова
555. Методи Николов Танев
556. Иванка Миткова Михова
557. Манчо Димитров Велев
558. Янко Кирилов Янев
559. Николай Борисов Китипов
560. Иван Николов Янков
561. Христина Евтимова Христова
562. Николай Стоев Илиев
563. Методи Василев Данаилов
564. Ралица Евтимова Якимова
565. Илия Христов Шаламанов
566. Гюрга Митрева Василева
567. Михаил Петров Шопов
568. Евтим Тодоров Иванов
569. Васил Илиев Мичев
570. Мирослав Стоянов Велев
571. Георги Андонов Найденов
572. Стойко Христов Христов
573. Иван Симеонов Михалев
574. Димитър Петров Митушев
575. Георги Ангелов Манолчев
576. Георги Траянов Гоговски
577. Димитър Апостолов Петров
578. Ангел Любенов Троолиев
579. Петър Апостолов Петров
580. Николай Методиев Стоименов
581. Вангел Андонов Велев
582. Виктория Атанасова Ангова
583. Анка Славчева Данайлова
584. Розалия Георгиева Николова
585. Ивайло Владимиров Мицев
586. Десислава Валентинова Заекова
587. Евдокия Георгиева Петрова
588. Десислава Христова Маркова
589. Атанас Николов Георгиев
590. Анелия Алексиева Станоева
591. Красимир Костадинов Николов
592. Владимир Николов Йочев
593. Иван Ангелов Велков
594. Антоанета Любомирова Юрукова
595. Драго Миланов Мишков
596. Пиринка Петрова Кулина
597. Милена Михайлова Максимова
598. Иванка Георгиева Белчева
599. Росица Спасова Рашева
600. Стоянка Николова Ангелова
601. Жана Георгиева Тумбева
602. Таня Христова Джупанова
603. Димитър Георгиев Парапунов
604. Калина Любенова Парапунова
605. Мариана Николова Боткова
606. Крум Здравков Мишев
607. Любомир Боянов Георгиев
608. Миланка Прифанова Топалова
609. Йорданка Георгиева Циркова
610. Тодорка Димитрова Йорова
611. Александра Любенова Драгостинова
612. Георги Иванов Кефалов
613. Ваня Миткова Бояджиева
614. Светла Димитрова Кефалова
615. Петранка Иванова Астинова
616. Диана Василева Стоянова
617. Радослава Красимирова Сърбакова
618. Иванка Николова Бояджиева
619. Емилия Прифанова Боцева
620. Здравка Кръстюва Кутова
621. Павлина Радкова Минчева
622. Методи Иванов Димитров
623. Атанас Петров Карталов
624. Румен Теофилов Огнянов
625. Велка Димитрова Манушкина
626. Николай Тодоров Наков
627. Борис Иванов Саев
628. Вера Иванова Калоянова
629. Елка Славчова Бележкова
630. Владислава Симеонова Попова
631. Лиляна Атанасова Бокурещлиева
632. Иван Тодоров Захариев
633. Мариана Иванова Котурокова
634. Мартин Николов Стефанов
635. Неделка Георгиева Илинова
636. Иван Георгиев Терзиев
637. Цветелина Георгиева Пешина
638. Татяна Христова Тошкова
639. Васил Стоянов Янев
640. Станислав Георгиев Пандев
641. Елена Янкова Балакчиева
642. Христина Атанасова Мутева
643. Красимир Василев Бъсин
644. Фикия Петрова Драгунина
645. Теодор Георгиев Тасков
646. Калина Георгиева Толина
647. Иван Методиев Иванов
648. Тома Благоев Жегов
649. Марин Николов Мицев
650. Василена Георгиева Пешина
651. Димитър Иванов Тренчев
652. Георги Асенов Марков
653. Величка Маринова Борикова
654. Нина Цветанова Николова
655. Андон Борисов Георгиев
656. Валентин Славчев Григоров
657. Иван Младенов Бориков
658. Мария Давидкова Георгиева
659. Симеон Костадинов Стойков
660. Димитър Георгиев Стоянов
661. Добринка Иванова Петрова
662. Бойка Иванова Гинева
663. Снежана Димитрова Мицева
664. Роза Андонова Филипова
665. Емилия Георгиева Батева
666. Георги Костадинов Филипов
667. Марийка Господинова Атанасова
668. Атанас Янев Бахчеванов
669. Славина Георгиева Митрева
670. Лиляна Георгиева Митрева
671. Цветелина Лазарова Пишева
672. Румяна Любенова Влахова
673. Иван Крумов Ковачев
674. Теодор Иванов Колчаков
675. Маруся Георгиева Лозанова
676. Ахмед Кемилов Кьойбашиев
677. Елена Илиева Хадиева
678. Красимир Атанасов Бошнаков
679. Велизар Димов Юруков
680. Елвисжвладимиров Желев
681. Иван Николов Баятев
682. Ибрим Шикиров Кацаров
683. Фаик Алиев Рафатев
684. Дзенеп Еминова Авалиева
685. Адриана Бисерова Топалова
686. Юсеин Ибраимов Кисимов
687. Зоя Милчова Доленска
688. Марин Асенов Хаджиев
689. Младен Радков Балкански
690. Младен Красимиров Дангулев
691. Саиди Мустафов Биджеков
692. Христина Руменова Топалова
693. Агуш Феимов Заимов
694. Людмила Искренова Кордова
695. Миглена Младенова Кубмарова
696. Мелята Ибишева Курасанова
697. Надея Реджепова Рушидова
698. Алиосман Яморлиев Тюфекчиев
699. Алил Адилов Метунов
700. Валери Асенов Гущеров
701. Захаринка Янушева Говедарова
702. Росица Наумова Моллова
703. Георги Красимиров Арнаудов
704. Ален Бисеров Къдрев
705. Камен Жечков Шекеров
706. Надие Кемилова Байнакова
707. Шокри Даут Арнауд
708. Веселинка Ананиева Гулева
709. Албен Велизаров Ушев
710. Ибрахим Исмет Арнауд
711. Асан Асанов Спахиев
712. Асим Алиев Махмудчев
713. Сузана Миткова Фарладжова
714. Юсуф Алилов Ракищанлиев
715. Атанас Милчов Атанасов
716. Алириза Ахмедов Капсъзов
717. Деян Владиславов Желев
718. Симона Димова Йовкова
719. Стоян Димитров Димитров
720. Георги Красимиров Тильоков
721. Радослав Димитров Димитров
722. Светлин Манасиев Миленков
723. Росица Илиева Митревска
724. Иван Атанасов Пирнарев
725. Елена Иванова Тильокова
726. Илия Маринов Дунов
727. Катя Иванова Йовкова
728. Йорданка Иванова Михайлова
729. Валентина Станкева Духарска
730. Мая Йорданова Костадинова
731. Христина Кирилова Попова
732. Величка Павлова Дунова
733. Таня Илиева Георгиева
734. Цветан Ганчов Деянски
735. Кева Димитрова Крумова
736. Красимир Костадинов Аврионов
737. Теменужка Асенова Тодорова
738. Красимира Лазарова Борисова
739. Илия Методиев Карадаков
740. Благой Руменов Пилев
741. Гергана Филчова Бачева
742. Ивайло Радославов Костадинов
743. Доника Георгиева Манова
744. Лора Антонова Бачева
745. Йорданка Велинова Сапунджиева
746. Янка Георгиева Трендафилова
747. Славина Димитрова Николова
748. Иван Благоев Стамболиев
749. Слави Валентинов Филатов
750. Петър Георгиев Боев
751. Петрана Борисова Николова
752. Цветанка Иванова Маламска
753. Даниела Любомирова Подгорска
754. Николай Христов Божилов
755. Татяна Първанова Дончева
756. Йордан Стоянов Златков
757. Десислава Борисова Чиперова
758. Мария Красимирова Маникатова
759. София Георгиева Гьоргьовска
760. Слави Димитров Мешков
761. Ангел Иванов Чалъков
762. Димитър Славчев Мешков
763. Марина Огнянова Котева
764. Атанас Огнянов Котев
765. Илия Йорданов Мицев
766. Елена Бориславова Чиликова
767. Анелия Асенова Гутева
768. Митра Серафимова Гълъбова
769. Дияна Йосифова Алексиева
770. Христо Димитров Пендурков
771. Параскева Иванова Пецева
772. Младен Николов Дуев
773. Евгени Димитров Митрев
774. Димитьр Атанасов Шинлаков
775. Соня Георгиева Таранинова
776. Петър Георгиев Пунев
777. Атанас Димитров Коджебашев
778. Георги Ангелов Хаджиев
779. Тодор Стоянов Хутманов
780. Костадин Василев Кутов
781. Васил Костадинов Терзиев
782. Тодор Димитров Палашев
783. Аврам Георгиев Аврамов
784. Десислав Събев Бекяров
785. Левент Северинов Чаушев
786. Гюлшерин Мустафова Киневирска
787. Елена Тодорова Недева
788. Величка Петрова Чингарова
789. Надка Ангелова Капсазова
790. Цветомира Северинова Чинарска
791. Димитър Иванов Картулев
792. Атанас Спасов Боюклиев
793. Атанас Николов Шопов
794. Наталия Георгиева Илчева
795. Георги Иванов Шиндов
796. Димитър Георгиев Шиндов
797. Румен Борисов Глушков
798. Съби Арсов Бекяров
799. Десислава Събева Чаушева
800. Иван Илиев Спахиев
801. Борис Георгиевкоджебашев
802. Стоянка Асенова Агъдова
803. Александър Василев Мандажиев
804. Велика Иванова Балабанова
805. Петър Костадинов Мунев
806. Иван Евдокиев Топалов
807. Ангел Дамянов Ташков
808. Георги Василев Малехунов
809. Елена Валентинова Попова
810. Васил Костадинов Кутов
811. Йорданка Кирилова Янева
812. Йордан Георгиев Веселинов
813. Анелия Димитрова Балтова
814. Петър Николов Славов
815. Йорданка Божинова Джакова
816. Антон Иванов Андонов
817. Красимир Димитров Димитров
818. Николай Борисов Джаков

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Николов Говедарев Невалиден ЕГН
2. Милка Костадинова Лазарова Невалиден ЕГН
3. Венцислав Емилов Скендеров Невалиден ЕГН
4. Албенка Викторова Скиндерова Невалиден ЕГН
5. Иван Валериев Иванов Невалиден ЕГН
6. Бояна Иванова Кралева Няма навършени 18 години
7. Марийка Господинова Атанасова Повторен ЕГН в текущия списък
8. Добринка Иванова Петрова Повторен ЕГН в текущия списък
9. Роза Андонова Филипова Повторен ЕГН в текущия списък
10. Георги Костадинов Филипов Повторен ЕГН в текущия списък
11. Иван Крумов Ковачев Повторен ЕГН в текущия списък
12. Бойка Иванова Гинева Повторен ЕГН в текущия списък
13. Андон Борисов Георгиев Повторен ЕГН в текущия списък
14. Емилия Георгиева Батева Повторен ЕГН в текущия списък
15. Атанас Янев Бахчеванов Повторен ЕГН в текущия списък
16. Мария Давидкова Георгиева Повторен ЕГН в текущия списък
17. Симеон Костадинов Стойков Повторен ЕГН в текущия списък
18. Лиляна Георгиева Митрева Повторен ЕГН в текущия списък
19. Снежана Димитрова Мицева Повторен ЕГН в текущия списък
20. Румяна Любенова Влахова Повторен ЕГН в текущия списък
21. Валентин Славчев Григоров Повторен ЕГН в текущия списък
22. Велизар Димов Юруков Повторен ЕГН в текущия списък
23. Христина Петрова Чернева Повторен ЕГН в текущия списък
24. Иван Младенов Бориков Повторен ЕГН в текущия списък
25. Теодор Иванов Колчаков Повторен ЕГН в текущия списък
26. Величка Маринова Борикова Повторен ЕГН в текущия списък
27. Нина Цветанова Николова Повторен ЕГН в текущия списък
28. Десислав Събев Бекяров Повторен ЕГН в текущия списък
29. Славина Георгиева Митрева Повторен ЕГН в текущия списък
30. Цветелина Лазарова Пишева Повторен ЕГН в текущия списък
31. Димитър Георгиев Стоянов Повторен ЕГН в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения