Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1254-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-40) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 705 (седемстотин и пет) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-40) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 694 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител; две лица се срещат в списъка повече от веднъж; осем лица имат еднакви ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 694 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Борислав Владимиров Ненков
2. Румен Йорданов Радев
3. Данаил Маринов Ангелов
4. Ерхан Кямилов Мехмедов
5. Калинка Пенчева Димитрова Жекова
6. Емил Панайотов Маринов
7. Светослав Славев Събев
8. Фатме Хюсеин Мехмедова
9. Севим Мустафова Ереджебова
10. Христина Веселинова Лозанова
11. Айше Мустафова Юсеинова
12. Хрисимир Стоянов Христов
13. Мустафа Мехмедов Мустафов
14. Тодор Димитров Желязков
15. Владимир Георгиев Недялков
16. Николай Александров Марков
17. Данаил Севдалинов Данаилов
18. Звезда Миткова Йонкова
19. Бонка Лазарова Йонкова
20. Метин Севимов Салиев
21. Недка Маркова Колева
22. Радослав Костадинов Иванов
23. Методи Стефанов Методиев
24. Юлияна Калинова Бонева
25. Тихомир Йорданов Маринов
26. Стефан Митев Мартинов
27. Гюлбие Мустафа Мустафа
28. Иван Стефанов Феодоров
29. Велислав Емилов Йорданов
30. Нели Радославова Каролева
31. Теодор Стефанов Тодоров
32. Станислав Тодоров Стефанов
33. Денка Минкова Миланова
34. Марин Тодоров Василев
35. Рувейде Ферад Ахмедова
36. Николай Иванов Георгиев
37. Васил Мариянов Василев
38. Румяна Стоева Николова
39. Али Ибрямов Небиев
40. Радка Ганчева Цонева
41. Станимир Недков Станев
42. Светлана Петкова Славева
43. Сание Мехмедова Исуфова
44. Радослав Захариев Радославов
45. Галя Савова Стоянова
46. Иван Раденков Раденков
47. Цветанка Генчева Барилска
48. Сабри Мустафов Сабриев
49. Шехрие Мюмюнова Сюлейманова
50. Костадин Христов Костадинов
51. Симеон Пенчев Николов
52. Марияна Кирилова Стефанова
53. Сайме Мехмедова Ибрямова
54. Славка Николова Тодорова
55. Васил Енчев Димитров
56. Зоя Тодорова Щерева
57. Николинка Иванова Недялкова
58. Георги Борисов Дончев
59. Иванка Николова Димитрова
60. Стоян Давидков Борисов
61. Дияна Йорданова Димова
62. Тонка Петрова Железова
63. Зюмбюл Мехмедова Юсеинова
64. Сузана Радкова Михайлова
65. Албена Йосифова Николова
66. Светослав Асенов Йлиев
67. Невен Салиев Стоянов
68. Асен Йорданов Насков
69. Бисерка Садева Димитрова
70. Стоян Садев Димитров
71. Северин Стефанов Иванов
72. Марче Стоянова Стоянова
73. Виолета Иванова Костадинова
74. Асен Расимов Хасанов
75. Злати Стоянов Николов
76. Людмил Златев Стоянов
77. Тина Светлинова Тошова
78. Гинка Никифорова Николова
79. Бисер Страхилов Стоянов
80. Светослав Асенов Христов
81. Христо Светлов Сотиров
82. Емил Асенов Асенов
83. Сузана Иванова Асенова
84. Ася Иванова Асенова
85. Елмаз Идиризова Салиева
86. Емил Янков Арсов
87. Златка Лилянова Асенова
88. Мъстън Маринов Миланов
89. Алекс Антонио Ангелов
90. Осман Адемов Хюсниев
91. Гюрсел Мехмедов Мехмедов
92. Красимира Николова Стоянова
93. Йонко Симеонов Рашков
94. Христо Христов Стоянов
95. Емилия Колева Сандева
96. Юлиян Красимиров Илиев
97. Милен Огнянов Митков
98. Асен Ананиев Асенов
99. Димитринка Николова Маркова
100. Добринка Борисова Величкова
101. Исмаил Мустафов Ибрямов
102. Мустафа Салиев Мустафов
103. Сюлейман Мустафов Чауш
104. Иван Владимиров Симеонов
105. Хасан Мехмедов Хасанов
106. Радка Благоева Савчева
107. Димитър Марков Василев
108. Захари Дончев Недялков
109. Назиф Лалилов Исмаилов
110. Теменужка Игнатова Сандова
111. Славейко Янков Александров
112. Катя Михайлова Малчева
113. Ведат Салиев Хасанов
114. Aйсел Арифова Исмаилова
115. Свилен Николов Манолов
116. Фанка Христова Чакърова
117. Светла Йорданова Хараланова
118. Йордан Хараланов Йорданов
119. Мая Петрова Цветкова
120. Ивалина Димитрова Иванова
121. Лада Сотирова Йорданова
122. Христо Николаев Пенчев
123. Янка Чанкова Миланова
124. Тинко Атанасов Христов
125. Джунаит Хюсеинов Хасанов
126. Силвия Асенова Рафаилова
127. Йосиф Асенов Стефанов
128. Марияна Борисова Бижева
129. Христо Ангелов Данаилов
130. Сийка Асенова Пашова
131. Стефан Димчев Рашев
132. Цветанка Илиева Митева
133. Янко Савов Михайлов
134. Виолета Ангелова Карамфилова
135. Рюмана Ангелова Асенова
136. Сергей Иванов Ангелов
137. Манол Емилов Манолов
138. Исмет Хусенов Хусенов
139. Айше Яшарова Юсекова
140. Магдалена Здравкова Славчева
141. Анче Георгиева Савова
142. Емилия Йорданова Михайлова
143. Северина Методиева Маринова
144. Михаил Петров Станчев
145. Анче Асенова Каранфилова
146. Стефан Боянов Стоянов
147. Румен Емилов Стоилов
148. Aхмед Хасан Хасан
149. Сали Хюсеинов Ахмедов
150. Огнян Атанасов Тодоров
151. Али Мехмедов Кабилов
152. Христо Иванов Маринов
153. Диян Петров Христов
154. Георги Василев Георгиев
155. Сузана Красимирова Христова
156. Федаил Зюбкяр Мехмедали
157. Георги Пламенов Божанов
158. Иван Михайлов Стефанов
159. Севджан Тахирова Ахмедова
160. Рашко Рашков Бисеров
161. Съби Илиев Христов
162. Хайри Ахмедов Хамдиев
163. Валентин Красимиров Василев
164. Адил Ибрямов Адилов
165. Юрке Османова Алиева
166. Неша Мирославова Марчева
167. Диана Димитрова Куцарова
168. Асан Ефраимов Мехмедов
169. Станислав Иванов Стайков
170. Емине Неждетова Адилова
171. Пенка Йорданова Ангелова
172. Мустафа Ахмедов Джемалов
173. Пламен Борисов Аленов
174. Георги Павлов Миленков
175. Лилянка Кирилова Владимирова
176. Тануш Иванов Михайлов
177. Белчо Стоянов Белчев
178. Харитон Маринов Асенов
179. Огнян Костов Иванов
180. Петя Стефанова Стефанова
181. Борис Славчев Марчев
182. Ценка Петкова Костова
183. Милена Георгиева Данчева
184. Анета Маринова Борисова
185. Лиляна Петкова Янакиева
186. Лиляна Димитрова Благоева
187. Ефросиния Ангелова Асенова
188. Надя Димитрова Маринова
189. Анета Борисова Копева
190. Асен Сидеро Ангелов
191. Стефка Владимирова Шомева
192. Иван Петров Борисов
193. Северин Руменов Алексиев
194. Ивайло Драгомиров Светлозаров
195. Юсуф Мехмедов Мусов
196. Емил Бончев Боянов
197. Анка Колева Къзълова
198. Бончо Георгиев Илиев
199. Елда Славова Стефанова
200. Асен Янков Асенов
201. Севда Атанасова Карлова
202. Ивайло Тодоров Иванов
203. Теменужка Евгениева Мутафова
204. Мустафа Мустафов Мустафов
205. Фанка Асенова Стоянова
206. Ася Чанкова Георгиева
207. Мирослав Асенов Маринов
208. Борис Христов Карлов
209. Георги Илиев Савов
210. Шенгюл Мехмедова Шакирова
211. Снай Зекериев Мустафов
212. Яшар Мустафа Хасан
213. Ахмед Хюсеин Ахмед
214. Теменужка Янкова Халил
215. Чанка Савова Михайлова
216. Севджан Бейзадова Хюсниева
217. Господин Йовчев Генчев
218. Петранка Атанасова Генчева
219. Себайдин Яшаров Хюсниев
220. Йорданка Христова Петрова
221. Генади Йовчев Господинов
222. Бахрие Бекирова Курдова
223. Веселин Денков Неделчев
224. Снежа Христова Ангелова
225. Минко Христов Ангелов
226. Галина Благоева Иванова
227. Антоанета Стефанова Стефанова
228. Неджбетин Ибрямов Исмаилов
229. Айше Исуфова Ахмедова
230. Спас Янков Спасов
231. Анета Сабинова Светомирова
232. Бисерка Димитрова Димитрова
233. Евгении Михайлов Асенов
234. Васил Димитров Стефанов
235. Райме Мехмедова Исмаилова
236. Диянка Петрова Атанасова
237. Айше Ереджебова Абдиева
238. Севджан Хасанов Салимов
239. Гюлфие Мустафова Бастиева
240. Асен Красимиров Аленов
241. Наталия Станиславова Трифонова
242. Артие Алиева Ахмедова
243. Куна Генчева Стойнева
244. Айше Исмаилова Ахмедова
245. Кинка Венкова Йорданова
246. Гинка Петкова Димитрова
247. Митко Мариянов Ангелов
248. Пламен Минчев Илиев
249. Севдан Хюсеинов Димитров
250. Ерол Хакъев Махремов
251. Елида Стефанова Събинова
252. Елеонора Асенова Сидерова
253. Пенчо Петров Стефанов
254. Хюсеин Хрюстем Хрюстем
255. Медие Мехмедова Ниязиева
256. Кинка Кирилова Бонева
257. Джевдет Хасанов Муса
258. Стоян Темелков Стоянов
259. Господин Пенев Тодоров
260. Атанас Миланов Захариев
261. Борислав Стефанов Борисов
262. Ирена Георгиева Кирилова
263. Мустафа Джемалов Еланов
264. Миглена Бисерова Конарова
265. Шенай Хасанова Ахмедова
266. Асен Зафиров Зафиров
267. Джемал Мустафов Джемалов
268. Веселин Бойчев Абаджиев
269. Гюнал Тутвиев Нуриев
270. Шермин Нутвиева Нуриева
271. Деян Стефанов Петров
272. Димитринка Христова Димитрова
273. Ивелин Николаев Минчев
274. Иван Георгиев Иванов
275. Анна Пенчева Георгиева
276. Афизе Кязимова Кадирова
277. Бисерка Ненова Иванова
278. Валентинка Йорданова Иванова
279. Васил Илиев Василев
280. Весела Видева Лелчева
281. Веска Стефанова Христова
282. Галина Атанасова Тодорова
283. Галя Димитрова Недялкова
284. Гергина Ангелова Иванова
285. Гинка Павлова Михайлова
286. Данаил Райчев Илиев
287. Диана Георгиева Пенева
288. Димитринка Иванова Михалакиева
289. Димитър Иванов Тодоров
290. Димитър Михайлов Димитров
291. Донка Христова Кръстева
292. Донка Колева Дражева
293. Иван Стойков Райков
294. Иван Димитров Иванов
295. Иван Илиев Иванов
296. Ивета Атанасова Иванова
297. Илия Митев Василев
298. Илия Недялков Санунджиев
299. Йордан Николов Петров
300. Йорданка Петрова Георгиева
301. Калчо Славев Калчев
302. Лили Иванова Славова
303. Марийка Николова Радева
304. Мария Неделчева Йорданова
305. Милена Стефанова Иванова
306. Милка Пенева Василева
307. Найден Генов Янков
308. Пенка Христова Христова
309. Пенчо Калчев Цонев
310. Пенчо Кръстев Пенев
311. Пламен Николов Неделчев
312. Пламен Петков Димитров
313. Поля Маринова Рачева
314. Рихан Мехмедов Мустафов
315. Родинка Красимирова Василева
316. Румян Кирилов Величков
317. Симеон Гришев Гергов
318. Соня Томиславова Георгиева
319. Соня Петрова Иванова
320. Стелияна Христова Банева
321. Стефка Тенева Неделчева
322. Стоян Маринов Пенчев
323. Тихомир Милчев Димитров
324. Тодор Юлианов Стефанов
325. Тошко Иванов Цанев
326. Цанко Йорданов Борисов
327. Цветан Славев Михайлов
328. Цоньо Бориславов Георгиев
329. Пламен Красимиров Делчев
330. Кера Иванова Йорданова
331. Красимир Василев Банев
332. Садие Мехмедова Махремова
333. Десислава Димитрова Костадинова
334. Валентин Кръстев Неделчев
335. Фатме Алишева Реванска
336. Димитър Чанов Димитров
337. Димитър Николаев Пенев
338. Росица Стоянова Павлова
339. Веселин Николаев Велчев
340. Веселина Красимирова Василева
341. Розалина Георгиева Добрева
342. Даринка Стоянова Христова
343. Десислава Иванова Георгиева
344. Латинка Иванова Петрова
345. Стела Христова Стоянова
346. Ангелина Василева Янкова
347. Назим Ахмед Хасан
348. Веска Иванова Антонова
349. Ганю Кирилов Ганев
350. Георги Дочев Кънев
351. Стефан Петров Пейчев
352. Евгени Стоянов Тонев
353. Елка Георгиева Василева
354. Валентин Радев Стефанов
355. Иван Петков Димитров
356. Ивелина Николова Попова
357. Веселина Иванова Алексиева
358. Искра Василева Илиева
359. Йорданка Стоева Величкова
360. Александър Руменов Атанасов
361. Мехмед Мехмедов Адемов
362. Милен Стойчев Минчев
363. Иван Георгиев Иванов
364. Николай Димитров Димитров
365. Павел Аврамов Павлов
366. Иван Цвятков Иванов
367. Петя Пламенова Русева
368. Пламен Чавдаров Пенев
369. Недялка Тодорова Иванова
370. Радиана Христова Стефанова
371. Фатме Назифова Якубова
372. Неделчо Николов Неделчев
373. Хрисим Стоянов Христов
374. Нивелин Димитров Неделчев
375. Надя Кънчева Димитрова
376. Милка Христова Неделчева
377. Катинка Иванова Ангелова
378. Мехмед Алиосман Мехмед
379. Али Алиев Рашидов
380. Цанко Иванов Илиев
381. Калина Стоянова Петкова
382. Весела Димитрова Петрова
383. Петър Димитров Петров
384. Веселина Петрова Манева
385. Георги Ненчев Ангелов
386. Рени Тодорова Панайотова
387. Силвена Димитрова Димитрова
388. Анка Недкова Ангелова
389. Ирена Стилиянова Ангелова
390. Снежанка Цанкова Ангелова
391. Илхан Юсеинов Асанов
392. Веселин Стоянов Вангелов
393. Стефан Йорданов Денев
394. Марияна Кирилова Николова
395. Хатче Мехмедова Ахмедова
396. Цветелина Николаева Василева
397. Лили Иванова Велинова
398. Атанас Николаев Атанасов
399. Костадин Христов Владев
400. Гергана Спасова Георгиева
401. Катя Митева Джумалиева
402. Росица Денчева Петкова
403. Димитър Драганов Димитров
404. Димитър Йорданов Димитров
405. Димитър Борисов Иванов
406. Никола Иванов Иванов
407. Стамен Йорданов Маринов
408. Кирил Димитров Палазов
409. Пламен Иванов Пеев
410. Светлан Станчев Димитров
411. Марияна Георгиева Христова
412. Росен Иванов Русев
413. Василий Стефанов Стефанов
414. Мирослав Ангелов Тодоров
415. Тодор Красимиров Тодоров
416. Петя Иванова Владимирова
417. Йорданка Стоянова Трифонова
418. Росен Маринов Христов
419. Евтим Тодоров Евтимов
420. Атанас Петров Атанасов
421. Сабрие Хазимова Якубова
422. Цветелина Атанасова Стефанова
423. Златка Георгиева Груйкина
424. Зорница Димитрова Христова
425. Панайот Маринов Абаджимаринов
426. Хасан Ахмедов Орманджиев
427. Гергана Нейчева Гюргенева
428. Стоян Пенков Петков
429. Диана Костова Георгиева
430. Мария Йорданова Иванова
431. Йорданка Димитрова Петрова
432. Йордан Ганев Минев
433. Мариян Богданов Наков
434. Даниела Тилева Матева
435. Николай Цанчев Георгиев
436. Иляз Басриев Илязов
437. Петър Христов Дамянов
438. Динко Златев Златев
439. Иван Цветанов Иванов
440. Светослава Кирилова Стоилова
441. Станислава Пейчева Стоянова
442. Гинка Георгиева Друмева
443. Антон Георгиев Богданов
444. Мариета Петкова Христова
445. Симона Христова Чалъкова
446. Десислава Стоянова Стоичкова
447. Снежанка Йорданова Илиева
448. Сашка Костова Енчева
449. Даниела Николова Димитрова
450. Енчо Кирчев Енчев
451. Мехмед Ереджебов Мустафов
452. Пенка Динева Стоянова
453. Димитър Димитров Димитров
454. Нюлюфер Лютфиева Сюлейманова
455. Станислав Димитров Йосифов
456. Елена Милчева Илиева
457. Васил Драгомиров Генчев
458. Стефан Славчев Йорданов
459. Красимира Йорданова Петрова
460. Милчо Георгиев Михайлов
461. Емин Исмаилов Хасанов
462. Илияна Драганова Стойнева
463. Трифон Димов Колев
464. Тунчер Хюсеинов Халилов
465. Емине Адемова Рашидова
466. Милка Йорданова Тодорова
467. Ганя Савова Георгиева
468. Станка Добрева Минкова
469. Павлина Станчева Спасова
470. Мариана Атанасова Костова
471. Стела Йванова Николова
472. Ерхан Исмедов Мустафов
473. Светлана Стефанова Борисова
474. Емилиян Венциславов Василев
475. Гергана Дечева Василева
476. Венелин Иванов Марков
477. Красимир Стоянов Керчев
478. Красимира Калоянова Йорданова
479. Сюлейман Бедри Мустафов
480. Момчил Цветанов Цветков
481. Светлана Костадинова Рачева
482. Тодорка Витанова Радкова
483. Марийка Петкова Стоичкова
484. Илиана Йорданова Тодорова
485. Иван Маринов Марков
486. Иво Ангелов Иванов
487. Василка Атанасова Иванова
488. Горица Пенева Колева
489. Стефанка Колева Цонева
490. Николай Тодоров Георгиев
491. Марин Димов Димитров
492. Татяна Йорданова Петрова
493. Петър Трифонов Петров
494. Георги Панайотов Георгиев
495. Нела Милчева Николова
496. Теодора Станимирова Любенова
497. Надежда Стефанова Ралева
498. Петя Петева Стефанова
499. Тихомир Данчев Йорданов
500. Николай Димитров Ненов
501. Константин Илиянов Костадинов
502. Бонка Николова Енчева
503. Бахрие Мехмедова Мустафова
504. Светослава Славова Павлова
505. Вилиянка Димитрова Микова
506. Мехмед Мустафов Мустафов
507. Керанка Тодорова Аврамова
508. Красимир Янков Русев
509. Емилия Найденова Ангелова
510. Янко Георгиев Димитров
511. Цаню Минев Василев
512. Боян Маринов Георгиев
513. Марин Георгиев Маринов
514. Вера Стефчева Крумова
515. Добрин Стефанов Арабаджиев
516. Снежана Стойкова Михова
517. Ганка Василева Велчева
518. Юлиян Искренов Белев
519. Светлана Димова Стефанова
520. Шенол Ибрямов Шабанов
521. Исмаил Мехмедов Юсменов
522. Красимира Витанова Стойнева
523. Дончо Димитров Богданов
524. Янка Василева Маринова
525. Стефан Станев Маринов
526. Росен Николов Тасков
527. Иван Стефанов Георгиев
528. Ангел Ивов Иванов
529. Александър Ивов Иванов
530. Радка Димитрова Николова
531. Станислав Георгиев Димов
532. Ремзие Исуфова Исуфова
533. Нурие Хасанова Мехмедова
534. Исуф Мехмедов Исуфов
535. Георги Здравков Григоров
536. Ивайло Стефанов Иванов
537. Христина Димитрова Иванова
538. Садифе Хасанова Арифова
539. Йорданка Костова Иванова
540. Иван Йорданов Иванов
541. Радинка Вълова Гергова
542. Джейхан Ахмедов Джелилов
543. Румен Руменов Русев
544. Веселин Михайлов Стоичков
545. Десислава Георгиева Димова
546. Димо Георгиев Ефтимов
547. Малина Атанасова Пенева
548. Нели Христова Миланова
549. Атанас Стоянов Атанасов
550. Мехмед Мехмедалиев Мустафов
551. Мустафа Ахмедов Махмудов
552. Ангелина Стоянова Иванова
553. Зюрие Исмаилова Мехмедова
554. Диян Захариев Стоилов
555. Стефан Димитров Георгиев
556. Иляй Садулова Хасанова
557. Атанаска Николова Дамянова
558. Нутви Нуриев Ереджебов
559. Ивайло Василев Иванов
560. Михаил Стоянов Михайлов
561. Петър Милчев Петров
562. Петър Петров Емилов
563. Веселинка Вескова Кирилова
564. Себайдин Рамизов Ахмедов
565. Антон Данаилов Маринов
566. Кинка Димитрова Ганева
567. Десис Вилданов Салиев
568. Йоанна Ивелинова Йорданова
569. Димитър Максимов Славов
570. Радостина Борисова Славчева
571. Румяна Асенова Вангелова
572. Иво Димитров Маринов
573. Сали Хасанов Ахмедов
574. Ибазер Салиев Ахмедов
575. Янко Стефанов Русев
576. Иван Лазаров Иванов
577. Максим Пеев Маринов
578. Михаил Станчев Михайлов
579. Фикрие Ахмедова Илиева
580. Исмет Мустафов Мехмедов
581. Богданка Рашкова Цонева
582. Маринела Пенкова Михайлова
583. Милен Георгиев Иванов
584. Дияна Ангелова Адамова
585. Стоян Илиев Митев
586. Стефан Стефанов Михайлов
587. Иван Иванов Христов
588. Сали Ахмедов Салиев
589. Али Мустафов Мустафов
590. Димитринка Петрова Христова
591. Милчо Йорданов Райков
592. Маргарита Бончева Петкова
593. Маргарита Тодорова Йорданова
594. Петър Радков Колев
595. Росен Стоянов Тодоров
596. Йордан Иванов Йорданов
597. Назмие Расимова Рамаданова
598. Елена Живкова Милушева
599. Цонко Димитров Цанков
600. Ниязи Джемалов Ибрямов
601. Мюзекяр Хасанов Ибрямов
602. Сениха Ахмедова Ахмедова
603. Севгинар Ахмедова Ахмедова
604. Мариян Костадинов Маринов
605. Петко Йорданов Тодоров
606. Дочо Велев Дочев
607. Дина Господинова Дамянова
608. Марийка Милкова Добрева
609. Ахмед Мехмедов Юсменов
610. Кристина Асенова Станкова
611. Бисер Искренов Алексиев
612. Андрей Росенов Харизанов
613. Ердинч Хюсеинов Мехмедов
614. Галя Маринова Дашева
615. Севдалин Асенов Стефанов
616. Христо Дончев Евтимов
617. Тодор Колев Тодоров
618. Алекс Събев Ангелов
619. Иван Михайлов Ангелов
620. Димитър Стоянов Иванов
621. Джанан Кязъм Мустафа
622. Анифе Ахмедова Петрова
623. Милен Стойчев Кирилов
624. Бисер Иванов Антонов
625. Орхан Юзджелов Тефинов
626. Мая Георгиева Димитрова
627. Гюлюмсяр Мустафова Ибрямова
628. Валентин Илиев Йорданов
629. Марияна Милкова Маринова
630. Юлия Илиева Асенова
631. Емилия Марчева Радева
632. Росица Йовчева Кадънова
633. Александър Ангелов Маринов
634. Димитър Методиев Арсов
635. Стефан Андреев Стефанов
636. Слави Иванов Славов
637. Сюлейман Алиев Сюлейманов
638. Митин Мустафов Алиев
639. Дарина Борисова Стоянова
640. Стоянка Атанасова Иванова
641. Цветомир Стефанов Димитров
642. Николай Георгиев Славчев
643. Станимир Иванов Бъчваров
644. Мария Аспарухова Георгиева
645. Валентина Трифонова Димитрова
646. Стефанка Атанасова Йорданова
647. Милена Ангелова Руменова
648. Минка Асенова Михайлова
649. Гюлизар Садъкова Хасанова
650. Бончо Симеонов Бончев
651. Антоанета Стефанова Стефанова
652. Мартин Иванов Стоилов
653. Мирослав Наков Богданов
654. Атанас Александров Георгиев
655. Стефка Стойнева Митова
656. Божидар Диянов Божидаров
657. Тодор Мирославов Божидаров
658. Христина Николова Петкова
659. Пламен Иванов Петров
660. Милена Савчева Минкова
661. Калин Мариянов Георгиев
662. Роза Асенова Ангелова
663. Илиян Илиянов Йорданов
664. Трендафила Якимова Лазарова
665. Ахмед Джумалиев Ахмедов
666. Николай Димитров Иванов
667. Фатме Мехмедова Мехмедова
668. Магдалена Иванова Христова
669. Симеон Христов Тотев
670. Ася Мирославова Христова
671. Лилия Миткова Първанова
672. Мариета Пламенова Георгиева
673. Йорданка Иванова Добрева
674. Николай Митков Стоянов
675. Ангел Маринов Ангелов
676. Красимир Георгиев Маринов
677. Анатоли Трифонов Марков
678. Атанас Иванов Тонев
679. Десислава Митева Ковачева
680. Ахмед Мехмедов Мохарямов
681. Любен Стойчев Любенов
682. Тодор Илиев Илиев
683. Радка Иванова Радева
684. Иван Илиев Михайлов
685. Виолета Ангелова Стоянова
686. Емил Василев Първов
687. Деница Валентинова Давидкова
688. Тодор Димитров Тодоров
689. Магдалена Борисова Цвяткова
690. Риеза Мустафов Хюсеинов
691. Фатме Сеидова Мехмедова
692. Ивелина Савова Димитрова
693. Ширин Невзат Осман
694. Николай Данчев Николов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Фанка Маринова Иванова Повторен ЕГН в текущия списък
2. Фана Маринова Иванова Повторен ЕГН в текущия списък
3. Атанас Александров Маринов Повторен ЕГН в текущия списък
4. Атанас Андонов Маринов Повторен ЕГН в текущия списък
5. Светла Христова Златкова Повторен ЕГН в текущия списък
6. Светла Христова Здравкова Повторен ЕГН в текущия списък
7. Митко Стефанов Янков Повторен ЕГН в текущия списък
8. Стефан Янков Митков Повторен ЕГН в текущия списък
9. Светла Иванова Манолова Светла Иванова Манолова с ЕГН ...е регистриран като кандидат от партия КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА в РИК28
10. Радка Ганчева Цонева Среща се два пъти в списъка
11. Славейко Янков Александров Среща се два пъти в списъка

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения