Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1253-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-39) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 397 (триста деветдесет и седем) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-39) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 373 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице вече има регистрация като наблюдател и му е издадено удостоверение; двадесет и едно лица имат невалидни ЕГН от 9 цифри; две лица имат еднакви ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 373 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Зита Ангелова Стоянова
2. Десислава Мирославова Русинова
3. Мариян Генов Николов
4. Валентин Иванов Георгиев
5. Христо Николов Колев
6. Ася Стефанова Георгиева
7. Николай Пламенов Донев
8. Иван Василев Дудунски
9. Красимира Петкова Колева
10. Станислав Ганчев Ганчев
11. Стефка Дончева Христова
12. Пенка Христова Георгиева
13. Цанка Михайлова Георгиева
14. Геновева Георгиева Кръстева
15. Галина Пламенова Георгиева
16. Йорданка Христова Коларова
17. Красимира Николова Личева-Василева
18. Даниел Бориславов Джермански
19. Стефка Петрова Петрова
20. Елина Дочева Минчева
21. Ивелин Венциславов Велинов
22. Елена Валентинова Трансъзова
23. Йордан Николаев Косев
24. Бистра Стефанова Моллова
25. Росица Николаева Христова
26. Иван Пенчев Ганчев
27. Ваня Иванова Апостолова
28. Павел Генчев Пенчев
29. Радка Петрова Тончева
30. Юлия Димитрова Халаджова
31. Румяна Ненова Янева
32. Милена Генчева Генева
33. Елена Благомирова Василева-Лукянова
34. Росица Недева Колева
35. Недко Николаев Христов
36. Людмила Лалева Мъглова
37. Наталия Ангелова Ангелова
38. Маргарита Петрова Иванова
39. Иван Георгиев Мъглов
40. Божидар Божидаров Петров
41. Станислава Трифонова Николова
42. Гена Илиева Христова
43. Петя Евгениева Радева
44. Маргарита Емилова Кирилова
45. Иван Рашков Рашев
46. Иван Георгиев Болтаджиев
47. Пламена Асенова Руменова
48. Бояна Колева Хубанова
49. Красимир Николов Халачев
50. Веселин Енчев Енчев
51. Веселина Генчева Андреева
52. Митко Събев Радойчев
53. Венелин Желев Желев
54. Ива Ростиславова Ковачева
55. Румина Мартинова Цонкова
56. Владимир Георгиев Къновски
57. Иляна Николова Димитрова
58. Даниел Мариянов Цвятков
59. Милена Ангелова Смирова
60. Мариета Иванова Въткова
61. Данчо Христов Досев
62. Цанко Иванов Господинов
63. Сашка Христова Христова
64. Иван Петров Христов
65. Христо Димитров Петров
66. Стефан Димитров Стайнов
67. Генади Стоянов Стоянов
68. Габриела Иванова Иванова
69. Дешка Христова Колева
70. Елена Димитрова Костова
71. Пламен Тодоров Георгиев
72. Васил Николаев Найденов
73. Йорданка Миткова Димитрова
74. Веселин Светославов Стефанов
75. Росица Василева Филчева
76. Богдан Дойнов Филчев
77. Параскева Стефанова Пенчева
78. Георги Сидеров Генчев
79. Румяна Димитрова Митева
80. Иванка Маринова Андреева
81. Розанна Погосовна Шайнен
82. Николай Маринов Алексиев
83. Мирослав Христов Христов
84. Атанас Георгиев Атанасов
85. Ради Цветанов Игнатов
86. Иван Иванчев Иванов
87. Станимир Валентинов Пенчев
88. Венцислав Недков Василев
89. Розинка Костова Костова
90. Богомил Илиев Маринов
91. Стефан Борисов Петров
92. Пенка Петкова Войнова
93. Светлин Ангелов Дянков
94. Милен Митков Янков
95. Стефан Илиев Петров
96. Димитър Димов Димитров
97. Даниела Василева Кратунова
98. Венелин Цветанов Вълков
99. Виктор Стоянов Тонов
100. Мария Христова Гатева
101. Пламен Христофоров Деевски
102. Петър Георгиев Томов
103. Румен Христов Братоев
104. Елица Цветкова Червенска
105. Величка Иванова Димитрова
106. Георги Милчев Карапанчев
107. Мария Генчева Спасова
108. Златко Георгиев Нанев
109. Делчо Ангелов Лазаров
110. Пламен Ангелов Петров
111. Евгени Николаев Петров
112. Кристиян Валентинов Маринов
113. Христо Цветанов Цвятков
114. Ренан Азис Молла
115. Радослав Миленов Йонков
116. Лъчезар Цонев Цонев
117. Десислава Петрова Ангелова
118. Мирослав Стоянов Иванов
119. Павлина Дамянова Атанасова
120. Красимир Борисов Ангелов
121. Силвия Никифорова Бенова
122. Иванка Георгиева Лалева
123. Валерия Цветанова Цонкова
124. Божидар Петров Генков
125. Руса Маринова Белчева
126. Янка Станчева Митева
127. Тодор Маринов Борисов
128. Снежана Викторова Георгиева
129. Деница Георгиева Пенкова
130. Николай Григоров Недев
131. Николай Михайлов Михайлов
132. Симеон Атанасоватанасов
133. Ивайло Стефанова Лесов
134. Диана Йорданова Стойчева
135. Валентина Данчева Йорданова
136. Иван Николов Воденичаров
137. Сашагенова Серафимова
138. Димитър Димитров Гайдаров
139. Дилян Емилов Янакиев
140. Нели Недялкова Ненова
141. Лилия Василева Петрова
142. Светла Йорданова Исмаилова
143. Мариян Тихомиров Ноев
144. Цветелина Богданова Тотева
145. Благовеста Ненова Минчева
146. Николина Тихомирова Желязкова
147. Мирослав Пенчев Дончев
148. Румяна Колева Иванова
149. Мариян Николаев Маринов
150. Иван Валентинов Велев
151. Петьо Кънчев Петров
152. Даниел Красимиров Бешев
153. Христо Лазаров Христов
154. Галя Марчева Бенкова
155. Цанка Василева Йонкова
156. Наско Диянов Факиров
157. Светла Димитрова Лазарова
158. Татяна Иванова Илиева
159. Стефка Петкова Петрова
160. Людмил Иванов Димитров
161. Христо Симеонов Енев
162. Даниела Трифонова Енева
163. Гинка Тончева Иванова
164. Толина Стоянова Иванова
165. Петър Недев Георгиев
166. Христофор Стоянов Христов
167. Добрин Дончев Дончев
168. Стоянка Костадинова Бонева
169. Михаил Тодоров Иванов
170. Бойко Емилов Бойчев
171. Койчо Георгиев Койчев
172. Катя Грозева Пейчева
173. Нина Христова Станева
174. Пенка Стоянова Добрева
175. Иванка Георгиева Сиракова
176. Александър Александров Ковачев
177. Христинка Неделчева Цанкова
178. Елеонора Младенова Георгиева
179. Генка Иванова Петкова
180. Димитър Илиев Банковски
181. Климентин Христофоров Гатев
182. Иван Христов Вълчев
183. Ренета Христова Венкова
184. Мирослав Василев Венков
185. Валентина Стефанова Стефанова
186. Татяна Сергеевна Корназова
187. Стефан Петров Петров
188. Даниела Йорданова Петкова
189. Александър Любенов Изворов
190. Богдана Богомилова Глухова
191. Павлина Кирчева Христова
192. Иван Петров Мареков
193. Надка Василева Лазарова
194. Станимира Петрова Недкова
195. Мирослав Божидаров Минчев
196. Росица Атанасова Маркова
197. Елеонора Миткова Янкова
198. Илиян Евелинов Великов
199. Христо Данаилов Данаилов
200. Кольо Вълчев Николов
201. Красимира Крумова Йорданова
202. Георги Пенчев Иванов
203. Маргарита Илиева Александрова
204. Нина Николова Ламбурова
205. Красимира Маринова Георгиева
206. Йордан Николов Иванов
207. Мариян Добрев Маринов
208. Искра Дечкова Стоянова
209. Дилян Валентинов Тотев
210. Христо Станчев Иванов
211. Изабела Росинова Метева
212. Веселина Стефанова Кънева
213. Кремена Николова Станева
214. Мария Минчева Танковска
215. Кристиян Станиславов Николов
216. Христо Стайков Георгиев
217. Милена Колева Минчева
218. Ганка Иванова Ненова
219. Косьо Атанасов Христов
220. Александър Цанков Александров
221. Пламен Ценков Петков
222. Тихомир Николов Иванов
223. Маринела Богомилова Маринова
224. Айда Станчева Ноева
225. Виолета Методиева Генчева
226. Кремена Кънчева Кръстева
227. Петър Иванов Пашанков
228. Димитър Янков Янков
229. Тотка Георгиева Пашанкова
230. Куньо Лалев Стоев
231. Калин Тодоров Буюклиев
232. Пенка Димитрова Стоянова
233. Иванка Пенчева Пенчева
234. Радостина Стефанова Тулуми
235. Радослав Христов Енев
236. Ангел Делчев Лазаров
237. Христо Пламенов Иванаов
238. Иван Георгиев Минчев
239. Величко Красимиров Дамянов
240. Красимир Павлов Стойчев
241. Петко Нецов Динов
242. Виолета Иванова Минчева
243. Верджиния Цонева Дачева
244. Милена Любева Славова
245. Велимира Маринова Обрешкова
246. Камен Георгиев Недялков
247. Светозар Евгениев Чуков
248. Румяна Димитрова Иванова
249. Желязко Георгиев Иванов
250. Росица Добрева Станчева
251. Цветанка Борисова Пономарева
252. Красимир Пламенов Рашков
253. Румен Бончев Енчев
254. Енчо Наталиев Ивелинов
255. Мариян Кирилов Кочев
256. Антония Станкова Бъчварова
257. Петя Илиянова Попова
258. Стоянка Тошева Кумпелова
259. Веселина Пенчева Минчева
260. Йоан Славчев Асенов
261. Ивелин Ненов Иванов
262. Кънчо Цанев Кънчев
263. Кристиян Янков Генев
264. Веселин Иванов Иванов
265. Стефка Василева Петкова
266. Валери Александров Стоилов
267. Гинка Иванова Ангелова
268. Елвина Руменова Мишева
269. Цаню Проданов Цанев
270. Боряна Петкова Димитрова
271. Тодорка Димитрова Христова
272. Павлин Бончев Цанев
273. Християн Христов Недялков
274. Красимир Весков Василев
275. Роксана Димитрова Найденова
276. Христо Константинов Мавров
277. Анди Мирославов Петков
278. Петьо Николаев Петков
279. Емилия Денева Гатева
280. Десислава Владимирова Василева
281. Теодора Милкова Радева
282. Мирослав Генчев Спасов
283. Кремена Христова Колева
284. Жанета Илиева Василева
285. Христина Косева Цочева
286. Светлана Маринова Николова
287. Илиян Василев Василев
288. Малина Веселинова Кънева
289. Нели Илева Сиракова
290. Татяна Христова Петкова
291. Николай Николов Колев
292. Детелин Митков Коев
293. Климентина Пламенова Попова
294. Недялко Йорданов Цочев
295. Снежана Иванова Стоева
296. Господин Цонев Господинов
297. Рачо Димитров Бараков
298. Красимир Рачев Коев
299. Ивайло Светославов Иванов
300. Александрина Ангелова Александрова
301. Албена Григорова Георгиева
302. Захари Илков Глухов
303. Христина Лалева Михайлова
304. Христо Минчев Минчев
305. Христина Димитрова Георгиева
306. Ивайло Иванов Колев
307. Георги Дамянов Симеонов
308. Марияна Стефанова Дякова
309. Свилен Георгиев Генчев
310. Светла Стоянова Велева
311. Инна Емилова Савова
312. Деян Божидаров Косев
313. Красимира Иванова Спирдонова
314. Радослав Георгиев Митев
315. Даниела Стефанова Христова
316. Анета Красимирова Димитрова
317. Мария Тотева Желязкова
318. Мирослава Андриянова Борисова-Тотева
319. Ивелина Николова Маринова
320. Стефан Савчев Савчев
321. Светослав Димов Стоев
322. Димитър Илиев Петров
323. Майа Йосифова Пенчева
324. Росен Стефанов Русинов
325. Данчо Филипов Митев
326. Снежинка Маринова Ковачка
327. Румен Деянов Мънков
328. Маринела Христова Ноева
329. Ренета Красимирова Георгиева
330. Погос Андреас Шайнен
331. Десислава Йорданова Йорданова
332. Христина Димитрова Недкова
333. Атанас Здравков Друмков
334. Кина Христова Йонкова
335. Николай Иванов Иванов
336. Таня Иванова Дянкова
337. Силвия Динолова Василева
338. Георги Иванов Минчев
339. Кина Христова Минчева
340. Мая Валентинова Захариева
341. Николай Борисов Ботев
342. Велислава Илиянова Гайдарова
343. Верка Петрова Недева
344. Валентина Иванова Динова
345. Кристина Теодорова Маринова
346. Анета Николаева Тотева
347. Мария Димитрова Нензарова
348. Милка Добрева Георгиева
349. Радослава Николаева Ялъмова
350. Генадий Минчев Ганев
351. Станимир Маноев Стойков
352. Павлин Пламенов Белчев
353. Галина Миткова Ангелова
354. Богомил Райчев Тасев
355. Галина Георгиева Рашкова
356. Велислав Харалампиев Копаранов
357. Борислав Милчев Милчев
358. Радослав Михайлов Огнянов
359. Ивелина Костадинова Ботева
360. Цветана Димитрова Митева
361. Сердал Мустафов Исмаилов
362. Куна Методиева Пройчева
363. Ивайло Пенчев Кощелаков
364. Полина Койчева Цанева
365. Янка Иванова Августинова
366. Димитър Йорданов Димитров
367. Силвия Кирилова Спасова-Казакова
368. Тотка Колева Манева
369. Димитър Николов Колев
370. Марияна Ненова Цанева
371. Александър Величков Алексиев
372. Павлина Стефанова Иванова
373. Цветан Стефанов Кузманов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Косьо Станев Косев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 2161 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
2. Красен Митков Иванов Невалиден ЕГН
3. Людмила Александрова Сотирова Невалиден ЕГН
4. Нелия Пенчева Славова Невалиден ЕГН
5. Ивайло Александров Илиев Невалиден ЕГН
6. Габриела Екатеринова Николова Невалиден ЕГН
7. Валентина Димитрова Рангелова Невалиден ЕГН
8. Благовест Младенов Ангелов Невалиден ЕГН
9. Красимир Николов Кънов Невалиден ЕГН
10. Мирослав Георгиев Гърбачев Невалиден ЕГН
11. Виктория Миткова Станева Невалиден ЕГН
12. Иван Василев Иванов Невалиден ЕГН
13. Васил Живков Радев Невалиден ЕГН
14. Георги Цанев Тотев Невалиден ЕГН
15. Цанка Микова Цанова Невалиден ЕГН
16. Митко Маринов Златев Невалиден ЕГН
17. Славейко Василев Славов Невалиден ЕГН
18. Виктория Асенова Заркова Невалиден ЕГН
19. Митко Кънев Иванов Невалиден ЕГН
20. Калинка Христова Дамянова Невалиден ЕГН
21. Янко Косев Генев Невалиден ЕГН
22. Христо Иванов Ангелов Невалиден ЕГН
23. Антоанета Андеева Иванова Повторен ЕГН в текущия списък
24. Антоанета Андреева Иванова Повторен ЕГН в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения