Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1252-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-41) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 192 (сто деветдесет и две ) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-41) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 189 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице вече е регистриран като наблюдател и има издадено удостоверение; две лица имат еднакви ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 189 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Бенка Димова Петкова
2. Красимир Йорданов Енчев
3. Галина Иванова Костадинова
4. Атанаска Костадинова Атанасова
5. Тодорка Симеонава Георгиева
6. Йорданка Димитрова Костадинова
7. Цвета Ангелова Мирчева
8. Ивелина Йорданова Костова
9. Светла Костадинова Попова
10. Ивелина Василева Василева
11. Катя Симоенова Василева
12. Стойка Добрева Драгнева
13. Иван Димов Донев
14. Десислава Атанасова Петрова
15. Антон Петров Бакърджиев
16. Светлин Пенев Георгиев
17. Диян Василев Дяков
18. Дора Марева Дякова
19. Мария Йорданова Балчева
20. Иван Иванов Георгиев
21. Йордан Марев Митев
22. Валентина Димитрова Амер
23. Гергана Петрова Неделчева
24. Иван Евгениев Стоянов
25. Евдокия Костадинова Димитрова
26. Геновева Ганчева Петрова
27. Станислава Радославова Василева
28. Радка Стоянова Стефанова
29. Ралица Миткова Димитрова
30. Красимир Благоев Иванов
31. Димитричка Борисова Желязкова
32. Галина Недкова Василева
33. Нели Стефанова Христова
34. Михаил Иванов Малчев
35. Христо Стоянов Стоянов
36. Мима Желева Василева
37. Мариянка Иванова Йорданова
38. Татяна Събева Петкова
39. Васил Панов Димитров
40. Иванка Атанасова Бончева
41. Магдалена Спирова Димитрова
42. Ангел Ангелов Ангелов
43. Румяна Христова Ганчева
44. Анка Тодоров Петрова
45. Тинка Костова Щерева
46. Йордан Неделчев Русев
47. Георги Енев Георгиев
48. Петър Иванов Желязков
49. Симеон Желязков Иванов
50. Миланка Колева Събчева
51. Веска Петрова Новачева
52. Гинка Вълева Георгиева
53. Стоянка Пенева Пенева
54. Адрияна Тодорова Дякова
55. Атанска Димитрова Василева
56. Камен Стаменов Киров
57. Анелия Димитрова Атанасова
58. Зарко Цоков Захариев
59. Сезер Гюнейдин Салим
60. Добромир Митков Желев
61. Христина Симеонова Симеонова-Желева
62. Стоян Добрев Митев
63. Владимир Симеонов Иванов
64. Георги Димитров Ангелов
65. Милен Михайлов Узунов
66. Йорданка Петрова Манчева
67. Станка Славова Андонова
68. Дарина Илиева Пуева
69. Георги Василев Димов
70. Диян Тодоров Тодоров
71. Минка Йорданова Тодорова
72. Никола Иванов Николов
73. Петър Йовев Нейчев
74. Кичка Лазарова Лазарова
75. Марияна Атанасова Петрова
76. Александър Желчев Петров
77. Красимира Иванова Ангелова
78. Детелина Костова Ангелова
79. Живка Андреева Янева
80. Станимир Костов Стефанов
81. Тинка Димитрова Георгиева
82. Красимира Добрева Костадинова
83. Емил Иванов Райков
84. Димка Димитрова Иванова
85. Мелиха Демирева Хасанова
86. Галин Димитров Радулев
87. Димитър Василев Радулев
88. Цветана Василева Христова
89. Нели Недкова Стефанова
90. Ивелина Иванова Димитрова
91. Анастасия Панайотова Карастоева
92. Нели Лазарова Топалова
93. Венета Великова Станева
94. Димитричка Константинова Йорданова
95. Силвия Георгиева Атанасова
96. Мариана Тодошева Команчева
97. Росен Трифонов Христов
98. Георги Русев Георгиев
99. Иван Зарков Белчев
100. Галина Славчева Иванова
101. Вичо Жечев Атанасов
102. Цветелина Анастасова Ставрева
103. Адриан Стефанов Андреев
104. Йовка Иванова Стефанова
105. Пламен Стефанов Стойков
106. Таня Пантелеева Чешмеджиева
107. Стефан Събев Станев
108. Росен Недялков Димитров
109. Цоньо Георгиев Димитров
110. Севинч Юсеинова Юсеинова
111. Милен Панайотов Семов
112. Мария Тодорова Нейчева
113. Петко Филипов Цанев
114. Аднан Аптула Шевкет
115. Христо Красимиров Демиров
116. Венцислав Василев Божилов
117. Тюрбент Мюстеджебова Салим
118. Демир Желев Симеонов
119. Йовка Иванова Георгиева
120. Танер Нехат Шабан
121. Севдалина Янкова Симеонова
122. Йордан Петров Стоянов
123. Донка Колева Костадинова
124. Валентин Диков Алексиев
125. Красимир Тинев Петров
126. Васил Асенов Желев
127. Магдалена Симеонова Монева
128. Сийка Алексиева Иванова
129. Пенка Христова Гавраилова
130. Ивет Василева Добрева
131. Николинка Илиева Тодорова
132. Иван Желязков Симеонов
133. Светлана Николова Куртева
134. Василка Иванова Великова
135. Пенка Христова Иванова
136. Желязко Симеонов Маринов
137. Стефан Димов Стефанов
138. Димитричка Николова Ганчева
139. Биншеш Сезгин Демир
140. Ремзи Начков Стоянов
141. Тинка Маринова Драгнева
142. Николай Добринов Николов
143. Ивалин Косев Великов
144. Елисавета Тодорова Влъчкова
145. Васие Арифова Якубова
146. Дияна Иванова Желязкова
147. Петя Томова Желязкова
148. Богомил Красимиров Кръстев
149. Гергана Живкова Маринова
150. Кристиян Христов Михалев
151. Гинка Василева Георгиева
152. Димитра Димитрова Христова
153. Валентин Колев Иванов
154. Станчо Петров Станков
155. Маринка Колева Георгиева
156. Петър Владимиров Георгиев
157. Явор Светославов Иванов
158. Сали Апти Али
159. Даниел Колев Господинов
160. Самуил Красимиров Кръстев
161. Стефка Димитрова Колева
162. Десислава Руменова Тодорова
163. Галин Драгомиров Иванов
164. Светла Лечева Куманова
165. Кръстинка Христова Златева
166. Радослав Сергеев Стоев
167. Стоян Маринов Чакъров
168. Сунай Ахмед Хамди
169. Beржихан Алиева Хамди
170. Севдия Ахмед Хамди
171. Димитър Тодоров Димитров
172. Гюляр Шефкъ Мехмед
173. Алийе Муса Мустафа
174. Ненко Йовчев Георгиев
175. Стоян Желязов Петров
176. Димитър Костадинож Петров
177. Мария Николаева Атанасова
178. Милко Иванов Стоянов
179. Ивайло Николаев Илиев
180. Иван Господинов Георгиев
181. Осман Себайдин Алим
182. Галиб Насуф Галиб
183. Величка Атанасова Иванова
184. Фатме Ахмед Осман
185. Айдън Алиосман Абил
186. Ахмед Мукри Али
187. Джамаил Асан Таир
188. Леман Неджмидин Юсуф
189. Никола Великов Николов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Тодоров Димитров Повторен ЕГН в текущия списък
2. Петко Петров Монев Повторен ЕГН в текущия списък
3. Алиайдън Ахмед Ахмед Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1786 - Федерация на независимите студентски дружества

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения