Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1251-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „АТАКА“, срещу Решение № 99 от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия (ЦИК) чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) - Дупница е постъпила по електронната поща, с вх. № МИ-15-500 от 28.09.2019 г. жалба, подадена от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „АТАКА“, срещу Решение № 99 от 23.09.2019 г. на ОИК - Дупница. Независимо от обстоятелството, че жалбата е заведена в ОИК – Дупница, с вх. № 81/28.09.2019 г., от приложената преписка се установява, че същата е подадена до ОИК – Дупница по електронната поща на 27.09.2019 г., в 18,18 часа.

Жалбоподателят излага съображения, че Решение № 99 от 23.09.2019 г. на ОИК - Дупница е нищожно, тъй като Любка Стефанова Велинова е регистрирала листа за общински съветници, без да е притежавала необходимата представителна власт да извършва тези действия. Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ ПП „АТАКА“ твърди, че е упълномощил Любка Стефанова Велинова само и единствено с правото да регистрира ПП „АТАКА“ в ОИК - Дупница, но не я е упълномощавал да регистрира листата за общински съветници на ПП „АТАКА“ в ОИК - Дупница.

Преписката по жалбата е своевременно окомплектована и изпратена от ОИК - Дупница на ЦИК.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:

На 23.09.2019 г., в ОИК - Дупница е постъпило предложение от ПП “АТАКА“, подадено от Любка Стефанова Велинова, което е заведено съответно с вх. № 58 от общия регистър и вх. № 009/23.09.2019 г. в 09.15 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Дупница. Към предложението са били приложени заявление-декларация (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) по образец от всеки един от кандидатите – 1 бр. и пълномощно от Волен Николов Сидеров в полза на Любка Стефанова Велинова. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат.

Общинска избирателна комисия - Дупница е приела, че по отношение на кандидата за общински съветник от ПП „АТАКА“ - Любка Стефанова Велинова, са налице изискванията на чл. 156, чл. 397, ал. 1, чл.412, чл. 413 и чл. 414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, поради което е регистрирала същото лице (под № 1) като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП “АТАКА“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК - Дупница е постановила обжалваното решение, ЦИК счита че жалбата е процесуално недопустима, тъй като макар да е подадена от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на обжалване, поради просрочие.

Решение № 99 от 23.09.2019 г. на ОИК - Дупница е издадено във връзка с правомощието й по чл. 87, т. 14 от Изборния кодекс (ИК).

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от ИК, решенията на Общинската избирателна комисия може да се оспорят в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение.

Съгласно чл. 87, ал. 2 ИК, „Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си“.

Видно от приложените по административната преписка доказателства, обжалваното Решение № 99 от 23.09.2019 г. на ОИК - Дупница е публикувано на интернет страницата на комисията на 23.09.2019 г., в 23.51 часа. Следователно, тридневният срок, предвиден в чл. 87, ал. 2 ИК, изтича на 26.09.2019 г. (четвъртък - работен ден).

Както вече бе споменато, независимо от обстоятелството, че жалбата е заведена в ОИК – Дупница, с вх. № 81/28.09.2019 г., от приложената преписка се установява, че същата е подадена до ОИК – Дупница по електронната поща на 27.09.2019 г., в 18,18 часа. При това положение, подадената жалба от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател на ПП „АТАКА“, чрез ОИК - Дупница до ЦИК, където е заведена с вх. № МИ-15-500 от 28.09.2019 г., безспорно се явява депозирана след изтичането на тридневния срок за обжалване, регламентиран в чл. 87, ал. 2 ИК.

Както бе споменато, жалбоподателят твърди, че оспореното решение е нищожно. Съгласно чл. 149, ал. 5 АПК, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето. Тази разпоредба обаче е обща като регламентирана в общия процесуален нормативен акт - АПК, а нормата на чл. 87, ал. 2 ИК е специална. Предвиденият в нея тридневен срок за обжалване обхваща всички твърдяни пороци на акта, включително и порокът нищожност. Следователно, ако се претендира нищожност, какъвто е и конкретният случай, жалбата също трябва да е подадена в този тридневен срок. Това е така, защото специалната правна норма изключва приложението на общата. За да предвиди този кратък срок за обжалване, различен и от 14-дневния срок по чл. 149, ал. 1 АПК, самият законодател е придал особена значимост на този вид обществени отношения, с цел правна сигурност и стабилност.

Освен това, в разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ИК, приложима по силата на чл.88, ал.2 ИК изрично е посочено, че „при обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат“. Следователно целият текст на чл. 149 АПК, който е наименован „срокове за оспорване“, включително и ал. 5, касаеща безсрочното предявяване на искане за нищожност, не намира приложение в специалното производство по обжалване решенията на общинските избирателни комисии по чл.88 ИК.

В този смисъл е и Определение № 12305 от 18.11.2015 г. на ВАС по адм. д. № 12929/2015 г., IV отделение.

С оглед изложените съображения, жалбата от 28.09.2019 г. се явява процесуално недопустима, като подадена след изтичане на тридневния срок по жалбата. За пълнота и правна прецизност, следва да се отбележи, че срокът за подаване на жалби е преклузивен. За разлика от давностния, преклузивният срок тече по отношение на всички, не може да се спира или прекъсва и за спазването му се следи служебно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „АТАКА“, срещу Решение № 99 от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Дупница.

Решението на ОИК – Дупница подлежи на обжалване пред Административен съд - Кюстендил чрез ОИК - Дупница в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения