Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1249-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-43) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 750 (седемстотин и петдесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-43) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 742 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Четири лица се срещат по два пъти в списъка. Четири лица имат еднакви ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 742 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Тотка Савова Петкова
2. Първолета Кънова Димитрова
3. Марияна Иванова Петкова
4. Янка Борисова Конова
5. Антоанета Ценкова Василева
6. Радостин Никифоров Николов
7. Силвия Богданова Иванова
8. Георги Ангелов Иванов
9. Чайка Николова Денева
10. Диана Димитрова Трайкова
11. Замфир Тошков Замфиров
12. Живко Иванов Денев
13. Ангел Занков Крумов
14. Цветалина Николаева Цветанова
15. Виолета Георгиева Тодорова
16. Стилян Сашков Петков
17. Теодор Димитров Иванов
18. Ваня Георгиева Арсенова
19. Методи Софрониев Лазаров
20. Йорданка Антова Първанова
21. Анатоли Петров Цветков
22. Петя Евгениева Рангелова
23. Пламен Георгиев Николов
24. Кирилка Петкова Трайкова
25. Соня Иванова Трифонова
26. Павлина Цветанова Кунчева
27. Елена Витанова Борисова
28. Цветана Иванова Александрова
29. Петя Петрова Георгиева
30. Габриел Райчев Трайков
31. Дейвид Цветанов Йорданов
32. Ваня Василева Иванова
33. Кета Иванова Илиева
34. Елза Цекова Христова
35. Светлана Тодорова Томова
36. Светослав Митов Дионисиев
37. Бойка Александрова Лазарова
38. Цветан Александров Петров
39. Нина Вълчева Сандова
40. Даниела Вескова Николаева
41. Николай Дойчинов Намерански
42. Светлана Миткова Цветанова
43. Юлиан Райчев Викторов
44. Евгения Цветкова Костадинова
45. Естела Иванова Живкова
46. Соня Ангелова Александрова
47. Мариела Живкова Василева
48. Ивелина Сашова Николова
49. Любослав Пламенов Георгиев
50. Йордан Иванов Наков
51. Николай Тихомиров Тодоров
52. Милен Милков Николов
53. Асен Мирославов Асенов
54. Боряна Захариева Тодорова
55. Светла Венелинова Нончева-Георгиева
56. Антоанета Георгиева Христова
57. Семко Рангелов Трифонов
58. Иванка Любомирова Илиева
59. Паулина Иванова Митова
60. Лариса Маркова Георгиева
61. Цветанка Павлинова Цекова
62. Аксения Костадинова Богданова
63. Венка Георгиева Тодорова
64. Иванка Димитрова Синьовска
65. Милена Антонова Христова
66. Димитрана Иванова Димитрова
67. Венцислав Здравков Митов
68. Иван Каменов Лилов
69. Красимира Илиева Кирилова
70. Светлана Здравкова Божинова
71. Валентин Александров Цветанов
72. Бонка Първанова Борисова
73. Ангел Петров Тодоров
74. Анелия Миланова Цветанова
75. Румяна Илиева Каменова
76. Иванка Симеонова Николова
77. Стоян Петков Трифонов
78. Милена Петрова Антонова
79. Лиляна Димитрова Михайлова
80. Красимира Каменова Якимова
81. Людмила Любомирова Крумова
82. Пенка Наумова Ангелова
83. Ани Иванова Рангелова
84. Валентина Петрова Димитрова
85. Димитър Трифонов Димитров
86. Даниела Александрова Атанасова
87. Марина Цветанова Александрова
88. Емил Тодоров Рангелов
89. Жулиен Иванов Петков
90. Мартин Юриев Иванов
91. Димитрина Борисова Маринова
92. Даниела Илиева Благоева
93. Милена Ангелова Каменова
94. Калоян Пламенов Такев
95. Анелия Живкова Димитрова
96. Зоя Петкова Василева
97. Емилия Николова Божикина
98. Иван Найденов Иванов
99. Полина Младенова Младенова
100. Стоянка Георгиева Серафимова
101. Евгения Иванова Георгиева
102. Кирил Тодоров Кирков
103. Ваня Рангелова Господинова
104. Паулина Альошева Ангелова
105. Анна Керанова Стоянова-Тонкова
106. Петя Цветанова Александрова
107. Десислава Валериева Герчева
108. Митка Велкова Киркова
109. Надка Борисова Цекова
110. Йорданка Иванова Иванова
111. Радостина Петрова Костова
112. Иванка Асенова Иванова
113. Георги Драгинчев Георгиев
114. Ваня Христова Денева
115. Спас Георгиев Ганьов
116. Димитранка Гълъбова Петрова
117. Кръстина Симеонова Живкова
118. Весела Боянова Цветкова
119. Петър Вълчев Петров
120. Иванка Светлинова Каменова-Младенова
121. Тони Тодоров Иванов
122. Албена Петрова Вълчева
123. Анелия Иванова Аврамова
124. Маргарита Александрова Каменова
125. Габриела Любомирова Иванова
126. Катя Рангелова Миланова
127. Тодор Горанов Тодоров
128. Петър Иванов Веселинов
129. Даниел Огнянов Боянов
130. Атанаска Маринова Иванова
131. Красимир Благоев Младенов
132. Ина Пламенова Спасова
133. Мариян Владимиров Миланов
134. Диана Илиева Сокерова
135. Румен Любенов Рангелов
136. Свежана Георгиева Николова
137. Любка Николова Любомирова
138. Валери Янков Евгениев
139. Цецка Панайотова Василева
140. Найден Леонидов Ермиев
141. Емил Захариев Георгиев
142. Йордан Алексиев Ангелов
143. Красимира Иванова Стаменова
144. Илиана Трифонова Дамянова
145. Надя Будьонова Николаева
146. Димитър Тодоров Ангелов
147. Румен Димчев Русинов
148. Павлина Георгиева Пенкова
149. Мариела Венчова Иванова-Петрова
150. Димитър Ангелов Петков
151. Стефка Иванова Антова
152. Миглена Пламенова Младенова
153. Стоянка Викторова Георгиева
154. Методи Иванов Антов
155. Мариола Цветкова Стаменова
156. Никодима Каменова Якимова
157. Таня Димитрова Йорданова
158. Валентина Николова Ангелова
159. Гинка Петрова Иванова
160. Деница Людмилова Спасова
161. Петя Бойкова Борисова
162. Сергей Артиянов Илиев
163. Ташко Замфиров Илиев
164. Славейко Георгиев Костов
165. Золейка Димитрова Каменова
166. Страхил Ангелов Стефанов
167. Лазарин Методиев Иванов
168. Нина Венелинова Василева
169. Иванка Милчова Георгиева
170. Христо Георгиев Христов
171. Боянка Иванова Николова
172. Рангел Иванов Каменов
173. Мирослав Иванов Рангелов
174. Валтер Владимиров Борисов
175. Валентин Димитров Кирилов
176. Божидар Найденов Ангелов
177. Ралица Кирилова Петрова
178. Евелина Илиева Атанасова
179. Радослава Йорданова Младенова
180. Елеонора Ангелова Панталеева
181. Николай Георгиев Панталеев
182. Иван Цветанов Илиев
183. Мартина Кузманова Цекова
184. Венера Младенчова Димитрова
185. Иван Ангелов Петров
186. Ботьо Велков Петров
187. Наташа Стефанова Димитрова
188. Таня Кръстева Рангелова
189. Евдокия Рангелова Кръстева
190. Даниела Средкова Гоцова
191. Йонка Георгиева Костова
192. Карла Евгениева Иванова
193. Магдалена Благоева Стоилкова
194. Катя Димитрова Иванова
195. Димитър Якимов Алексиев
196. Таня Делянова Вълкова
197. Славейка Димитрова Георгиева
198. Франческа Борисова Димитрова
199. Петър Иванов Ангелов
200. Валентин Емилов Иванов
201. Валентин Захариев Христов
202. Делян Тодоров Вълков
203. Таня Замфирова Иванова
204. Даниел Иванов Найденов
205. Георги Евгениев Иванов
206. Кристина Ивайлова Иванова
207. Петър Лилянов Живков
208. Волга Асенова Иванова
209. Елена Маринова Иванова
210. Маргарита Димитрова Първанова
211. Ирена Недкова Каменова
212. Иван Атанасов Михайлов
213. Ваня Василева Давидкова
214. Петко Пачев Пачев
215. Бисер Спасов Панов
216. Стефания Александрова Александрова
217. Георги Русимов Лазаров
218. Младен Христодоров Гъргов
219. Теодора Тодорова Минчева
220. Валери Димитров Леков
221. Симеон Георгиев Симов
222. Ива Димитрова Димитрова
223. Петър Борисов Цеков
224. Стояна Славейкова Каменова
225. Яница Ангелова Иванова
226. Веселин Яниславов Цеков
227. Ангел Найденов Вельов
228. Цветан Викторов Първанов
229. Тодорина Георгиева Младенова
230. Ива Евтимова Нинаркина
231. Жулиен Руменов Петков
232. Велка Живкова Петкова
233. Арсен Георгиев Гълъбов
234. Венета Петкова Стоянова
235. Димитър Георгиев Пенчев
236. Пламен Красимиров Найденов
237. Радослав Цветков Иванов
238. Пенка Йорданова Тодорова
239. Димитър Георгиев Каменов
240. Тошко Симеоновдимитров
241. Кочо Валентинов Кочов
242. Борис Методиев Гогов
243. Иво Валентинов Велков
244. Михаил Георгиев Йорданов
245. Анатоли Атанасов Захариев
246. Румен Данаилов Миланов
247. Младен Каменов Симов
248. Валентин Йорданов Миланов
249. Емилия Славейкова Йощина
250. Слави Боянов Петров
251. Люба Асенова Иванова
252. Мая Димитрова Томова
253. Кръстин Красимиров Езекиев
254. Захарин Димитров Томов
255. Катя Сашова Цветкова
256. Венета Георгиева Григорова
257. Цветелина Евгениева Тодорова
258. Тодор Георгиев Младенов
259. Роска Николова Димитрова
260. Боряна Георгиева Алексиева
261. Пенка Асенова Ангелова
262. Киряна Каменова Ангелова
263. Сашка Ангелова Езекиева
264. Стоян Петров Минев
265. Вела Илиева Берчовска
266. Лиляна Димитрова Цветкова
267. Маленка Асенова Пенчева
268. Роза Йорданова Филипова
269. Еленка Йоцова Цветкова
270. Румяна Иванова Матеева
271. Цветомир Радославов Илиев
272. Елеонора Петрова Манчова
273. Атанаско Трифонов Атанасов
274. Иван Борисов Стоянов
275. Асен Илиев Иванов
276. Ганка Младенова Трайкова
277. Ирена Трайкова Младенова
278. Лили Атанасова Кръстева
279. Иван Йорданов Шуманов
280. Веско Евлогиев Ангелов
281. Петър Бойков Иванов
282. Петър Митов Петров
283. Цветан Георгиев Кръстев
284. Неделко Кирилов Андреев
285. Димитрана Стоицева Минева
286. Ваня Георгиева Конова
287. Йордан Атанасов Стоянов
288. Спаска Илиева Димитрова
289. Венета Рангелова Асенова
290. Петър Алексов Петров
291. Тоско Евгениев Костадинов
292. Калин Неделчев Георгиев
293. Карамфила Миланова Спасова
294. Еленка Иванова Лазарова
295. Мартин Ясенов Конов
296. Димитър Цветков Герасков
297. Звезделин Митков Миланов
298. Ана Богданова Георгиева
299. Розита Василева Кръстева
300. Венелинка Сергеева Цветкова
301. Костадин Тодоров Костадинов
302. Росица Василева Кръстева
303. Елена Каменова Петрова
304. Милка Герасимова Павлова
305. Митко Лазаров Петков
306. Калин Райков Тодоров
307. Станка Славчева Димитрова
308. Симеон Ценков Симеонов
309. Камелия Петрова Лазарова
310. Георги Цветанов Антов
311. Ивайло Тодоров Овчаров
312. Славчо Димитров Петров
313. Огнян Любенов Рачин
314. Георги Дамянов Панов
315. Райна Иванова Петрова
316. Мария Тодорова Дунина
317. Аврам Цветанов Аврамов
318. Веско Цветанов Рашев
319. Мария Младенова Каменова
320. Асен Николов Трифонов
321. Цветан Стефанов Каменов
322. Йордан Младенов Каменов
323. Андрей Асенов Арнушев
324. Стефан Цветанов Стефанов
325. Юри Романов Илиев
326. Иван Василев Митов
327. Красимир Георгиев Костадинов
328. Албена Върбанова Митева
329. Станислав Любенов Борисов
330. Златка Славейкова Атанасова
331. Любен Борисов Петков
332. Анелия Любчова Владимирова
333. Мариян Тошков Дачков
334. Борис Генчев Тошков
335. Пламен Димитров Кятин
336. Боримир Крумов Видин
337. Юлия Георгиева Антова
338. Венелин Емилов Викентиев
339. Илиян Иванов Софрониев
340. Камелия Иванова Михайлова
341. Диана Михайова Петрова
342. Николай Стефанов Николов
343. Стилиян Стефанов Николов
344. Валентин Иванов Славчев
345. Цветан Борисов Иванов
346. Лили Страхилова Димитрова
347. Стефан Борисов Кръстев
348. Кръсто Цветанов Кръстев
349. Иванка Любенова Горанова
350. Йорданка Миланова Борисова
351. Николинка Тодоркова Илинкина
352. Мариян Цветанов Димитров
353. Иван Емилов Иванов
354. Георги Здравков Наков
355. Николай Тошев Петров
356. Людмил Емилов Балачев
357. Бисер Красимиров Боянов
358. Илиян Иванков Глонцов
359. Снежана Василева Борисова
360. Саша Горанова Николова
361. Ивайло Златков Ивайлов
362. Огнян Генадиев Владимиров
363. Сашко Йовков Димитров
364. Иван Димитров Маринов
365. Йордан Станков Славчев
366. Христина Алексова Асенова
367. Ана Тодорова Михайлова
368. Димитър Евлогиев Динчев
369. Петя Благоевакиркова
370. Нина Благоева Дикова
371. Антон Цветанов Николов
372. Иван Георгиев Ноев
373. Светлин Димитров Емилов
374. Тодор Величков Тодоров
375. Емилия Велкова Димитрова
376. Любомир Георгиев Александров
377. Наталия Първанова Петрова
378. Анатоли Бориславов Горанов
379. Емилия Василева Младенова
380. Мариана Йорданова Владимирова
381. Пламен Василев Митков
382. Албена Росенова Иванова
383. Георги Атанасов Скакалов
384. Саша Серафимова Георгиева
385. Боряна Георгиева Ковачева
386. Милена Захариева Скакалова
387. Николайаврамов Николов
388. Антим Владимиров Антимов
389. Мариола Ангелова Ценкова
390. Цветан Софронов Замфиров
391. Владислав Николаев Александров
392. Клара Асенова Антимова
393. Фаня Милчева Йосифова
394. Филип Алексеев Филипов
395. Светослав Тонев Томов
396. Лилия Каменова Асенова
397. Миглена Георгиева Димитрова
398. Миглена Иванова Трифонова
399. Зорница Михайлова Димитрова
400. Каличка Младенова Патева
401. Николай Тодоров Иванов
402. Боян Методиев Александров
403. Владислав Славянов Георгиев
404. Димитрина Вълчева Ненчева
405. Красимир Симеонов Ванов
406. Ирен Константинова Милкова
407. Сашка Ценкова Рафаилова
408. Анета Славчева Йорданова
409. Кирил Петров Тодоров
410. Румяна Кирилова Якова
411. Борислава Александрова Кирилова
412. Дилян Анатолиев Антонов
413. Камелия Кънчева Тодорова
414. Мая Томова Евтимова
415. Радка Георгиева Стоименова
416. Радослав Димитров Филипов
417. Теодора Арсенова Миткова
418. Георги Петров Георгиев
419. Емилия Евгениева Георгиева
420. Лорета Емилова Георгиева
421. Кристиана Емилова Каменова
422. Бранислава Илкова Сургулева
423. Владислав Будьониев Владимиров
424. Емил Любенов Илиев
425. Ивайло Цветанов Здравков
426. Борислав Цветанов Трайков
427. Ивайло Викторов Младенов
428. Сергей Пламенов Средков
429. Василка Йорданова Кирилова
430. Надя Софрониева Борисова
431. Симеон Младенов Младенов
432. Теодора Ивайлова Цветанова
433. Димитър Емилов Кирилов
434. Иван Силвиев Филипов
435. Надежда Ненкова Александрова
436. Кирил Петров Кирилов
437. Мадлена Любенова Георгиева
438. Методи Георгиев Цветанов
439. Невена Цветанова Цветкова
440. Петър Кирилов Владимиров
441. Виктор Димитров Бориславов
442. Младен Симеонов Младенов
443. Никола Георгиев Николов
444. Димитър Йорданов Илиев
445. Галя Миланова Станкулова
446. Камелия Любенова Якимова
447. Тодор Йорданов Тодоров
448. Деян Любомиров Иванов
449. Димитър Иванов Димитров
450. Любомир Атанасов Любенов
451. Тони Матеев Петров
452. Васил Цветанов Василев
453. Владка Младенова Георгиева
454. Цветелин Господинов Цветанов
455. Венцислав Славов Найденов
456. Кръстина Йорданова Йорданова
457. Петя Иванова Иванова
458. Величко Тодоров Маринов
459. Елина Първанова Бобенова
460. Трифона Димитрова Младенова
461. Цветана Александров Лозанова
462. Красимир Илиев Тодоров
463. Иванка Йосифова Ценова
464. Николчо Русинов Петров
465. Петя Димитрова Димитрова
466. Глория Викторова Радкова
467. Петя Радославова Радкова
468. Цветанка Траянова Сеферинова
469. Даниел Димчев Неофитов
470. Мартин Димчов Неофитов
471. Русин Николчов Русинов
472. Даниел Йосифов Любенов
473. Любка Георгиева Георгиева
474. Дочка Петрова Колева
475. Людмил Валериев Сасков
476. Ралица Арсенова Цветанова
477. Васил Петков Янушев
478. Екатерина Благоева Кирилова
479. Светла Борисова Гогова
480. Милан Станкулов Флоров
481. Николай Росланов Любенов
482. Фантина Василева Петрова
483. Ганка Кирова Петрова
484. Иванка Тодорова Георгиева
485. Райна Славчева Владимирова
486. Петруна Симеонова Антимова
487. Силвия Фидосова Александрова
488. Стефчо Благоев Борисов
489. Владимир Любомиров Цветанов
490. Даниела Тодорова Спасова
491. Иванка Здравкова Божинова
492. Георги Крумов Спасов
493. Дилян Янков Димитров
494. Красимир Василев Йорданов
495. Младен Димитров Младенов
496. Йорданка Георгиева Нинова
497. Наталия Янколова Йорданова
498. Пепи Милчов Младенов
499. Веселка Людмилова Александрова
500. Емилиян Цецков Борисов
501. Лиляна Миланова Кирилова
502. Радослав Александров Рангелов
503. Станимира Владимирова Цветанова
504. Финка Иванова Трифонова
505. Валери Нечев Пандурски
506. Любомир Илиев Генадиев
507. Ивета Славчева Иванова
508. Йордан Иванов Соильов
509. Емил Димитров Сеферинов
510. Илидия Цветанова Любенова
511. Мая Йорданова Каменова
512. Звезда Филипова Илиева
513. Светла Илиева Спиридонова
514. Валентина Иванова Софронова
515. Златина Цветанова Фидосова
516. Ралица Любенова Николова
517. Антина Иванова Каменова
518. Вася Андреева Първанова
519. Марина Захариева Георгиева
520. Илиян Любенов Каменов
521. Лиляна Иванова Флорова
522. Розка Георгиева Николова
523. Снежана Иванова Павлова
524. Анкайорданова Николова
525. Венера Снежкова Илиева
526. Димитрина Любенова Костадинова
527. Ваня Тонева Михайлова
528. Захари Пепиев Георгиев
529. Първомай Костов Георгиев
530. Нели Иванова Ненчова
531. Маргарита Игнатова Илиева
532. Катя Крумова Костова
533. Валери Бойков Ангелов
534. Георги Иванов Лилкин
535. Николина Иванова Ангелова
536. Цветана Иванова Димитрова
537. Росица Цветанова Иванова
538. Глория Иванова Георгиева
539. Силвестър Георгиев Павлов
540. Малинка Илиева Ценкова
541. Ванюшка Славчова Иванова
542. Снежана Тодорова Трифонова
543. Мариета Владимирова Петкова
544. Искрена Антова Маркова
545. Мариета Иванова Каменова
546. Цена Петкова Иванова
547. Младен Ценков Младенов
548. Сашка Младенова Александрова
549. Персиян Петков Йорданов
550. Георги Кирилов Георгиев
551. Надка Георгиева Пейна
552. Цецка Георгиева Велкова
553. Парашкева Иванова Спасова
554. Валентин Иванов Якимов
555. Ивайло Милков Георгиев
556. Мая Ценкова Кирилова
557. Иван Мирчов Иванов
558. Анеска Тодорова Георгиева
559. Борислав Тодоров Борисов
560. Пламен Марианов Славейков
561. Радослав Марианов Славейков
562. Иван Найденов Иванов
563. Емилия Иванова Петрова
564. Славейко Димитров Иванов
565. Велика Кръстева Ангелова
566. Георги Димитров Ангелов
567. Стела Иванова Георгиева
568. Георги Петров Митов
569. Силвия Стийлова Маринова
570. Ваньо Опров Спиридонов
571. Звезделин Горанов Георгиев
572. Христо Ангелов Димитров
573. Малвина Горанова Георгиева
574. Параскева Атанасова Джандарска
575. Даниела Димитрова Петрова
576. Зора Миткова Маринова
577. Пламен Борисов Русимов
578. Иван Димитров Виданов
579. Румен Ефков Борисов
580. Сара Пламенова Борисова
581. Валери Георгиев Аврамов
582. Мариана Крумова Василева
583. Тошко Каменов Каменов
584. Цветелин Златанов Кирилов
585. Мадлена Николчева Алексиева
586. Валентин Пламенов Борисов
587. Надя Миткова Илиева
588. Валентин Димитров Инков
589. Аврам Георгиев Аврамов
590. Димитър Генадиев Александров
591. Росица Илиева Димитрова
592. Ирина Жорова Руменова
593. Васил Асенов Борисов
594. Вероника Иванова Найденова - Фердинандова
595. Деница Росенова Любенова
596. Катя Троянова Иванова
597. Кирил Тошков Борисов
598. Мирослав Митков Трифонов
599. Нели Благоева Илиева
600. Паолина Асенова Кирилова
601. Денис Красимиров Дачов
602. Лиляна Борисова Борисова
603. Борислав Руменов Борисов
604. Красимир Георгиев Николов
605. Юлия Цветкова Бабалева
606. Маргарита Пламенова Борисова
607. Мирослав Владков Тодоров
608. Лилия Василева Василева
609. Николай Тонев Бебов
610. Красимира Сергеева Красимирова
611. Янита Александрова Върбанова
612. Павлина Томова Стоянова
613. Мирослав Вълков Кръстев
614. Спас Венциславов Спасов
615. Асен Иванов Тодоров
616. Руслан Любенов Арсенов
617. Диана Боянова Димитрова
618. Цветелина Иренова Цветанова
619. Трифонка Миткова Трифонова
620. Снежана Николова Митова
621. Тодор Арсенов Томов
622. Бисер Кирилов Тошков
623. Мая Макавеева Иванова
624. Юлиан Николов Макавеев
625. Цветана Асенова Петрова
626. Николина Кирилова Георгиева
627. Димитрана Николова Венкова
628. Нанси Асенова Борисова
629. Валентин Борисов Василев
630. Веселин Геориев Андреев
631. Ангел Борисов Антонов
632. Камелия Йосифова Павлова
633. Георги Найденов Георгиев
634. Валентин Борисов Илиев
635. Александър Илиев Трифонов
636. Трифона Найденова Илиева
637. Асен Йосифон Павлов
638. Станислав Георгиев Стойчев
639. Андрей Петков Цеков
640. Борис Рангелов Георгиев
641. Румен Емилов Цветанов
642. Рангел Цветанов Рангелов
643. Станко Иванов Харалампиев
644. Ивайло Петров Арсенов
645. Маргарита Стефанова Иванова
646. Христина Цветанова Иванова
647. Габриел Цветанов Генадиев
648. Малин Никитов Йорданов
649. Соня Петрова Георгиева
650. Бисер Венеров Здравков
651. Емил Цветанов Йорданов
652. Трифон Александров Йорданов
653. Йоанка Тодорова Йорданова
654. Методи Георгиев Ефремов
655. Серафим Борисов Тодоров
656. Владислав Антов Михайлов
657. Величко Трайков Арсенов
658. Елена Методиева Борисова
659. Спарта Аврамова Илиева
660. Вилиян Руменов Русинов
661. Методи Иванов Димитров
662. Здравка Рангелова Накова
663. Петър Бориславов Тодоров
664. Стоянка Михайлова Георгиева
665. Димитра Викторова Симеонова
666. Иван Атанасов Николов
667. Николай Лазаров Кирилов
668. Кирил Георгиев Каменов
669. Васка Георгиева Илиева
670. Георги Петров Петков
671. Иван Младенов Иванов
672. Йордан Георгиев Петров
673. Силвестър Николов Стоянов
674. Елена Иванова Димитрова
675. Ивелин Иванов Димитров
676. Ангел Митов Кръстев
677. Пламен Митов Кръстев
678. Радослав Ивайлов Алексиев
679. Коста Петров Костов
680. Захарин Илиев Георгиев
681. Ангел Иванов Младенов
682. Валентина Красимирова Гергова
683. Рени Димитрова Трендафилова
684. Захарина Евгениева Илиева
685. Сергей Ангелов Иванов
686. Светлин Крумов Крумов
687. Ваня Тодорова Трифонова
688. Володя Илиев Иванов
689. Маргарита Димитрова Сандова
690. Петър Костов Петров
691. Пенка Иванова Каменова
692. Лаза Стоянова Гарчева
693. Румен Ненков Давидов
694. Нина Георгиева Димчева
695. Бойко Александров Илиев
696. Емил Георгиев Димчев
697. Лора Иванова Маркова
698. Венислав Янков Младенов
699. Татяна Георгиева Велева
700. Румен Петров Тупалски
701. Анатоли Божидаров Кръстев
702. Димитър Иванов Савов
703. Гоцо Марков Марков
704. Илонка Давидова Архангелова
705. Емилиян Георгиев Панагиев
706. Емилия Лазарова Стоянова
707. Златан Златанов Борисов
708. Емил Маринов Кръстев
709. Георги Атанасов Георгиев
710. Василка Герасимова Герасимова
711. Слави Борисов Велиславов
712. Митко Петров Атанасов
713. Тихомир Митков Михайлов
714. Цветан Христов Кръстев
715. Красимир Николов Симов
716. Софрони Петров Павлов
717. Тихомир Димитров Личков
718. Диана Иванова Иванова
719. Галин Андреев Георгиев
720. Олга Евгениева Петкова
721. Тодор Димитров Тодоров
722. Ирена Венциславова Георгиева
723. Андрей Георгиев Петров
724. Лора Лазарова Тодорова
725. Цветан Евгениев Петков
726. Ангел Евлогиев Стоянов
727. Димитър Желязков Йорданов
728. Мирчо Георгиев Димитров
729. Таня Ангелова Иванова
730. Младен Кирилов Герасимов
731. Тошко Андреев Евлогиев
732. Борис Кръстев Вутов
733. Таня Кирилова Костадинова
734. Боряна Цветанова Борисова
735. Велин Методиев Георгиев
736. Иванка Генчева Асенова
737. Борислав Тодоров Найденов
738. Елеонора Тодорова Господинова
739. Иво Никифоров Димитров
740. Лариса Владимирова Тасева
741. Иван Василев Арсенов
742. Лиляна Иванова Петрова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица.

Име, презиме, фамилия
1. Стоян Петров Минев Среща се повече от веднъж в списъка
2. Андрей Георгиев Петров Среща се повече от веднъж в списъка
3. Даниела Александрова Атанасова Среща се повече от веднъж в списъка
4. Деян Любомиров Иванов Среща се повече от веднъж в списъка
5. Зорница Богомилова Борисова Повторен ЕГН в текущия списък
6. Ивайло Каменов Аврамов Повторен ЕГН в текущия списък
7. Златан Петров Ваньов Повторен ЕГН в текущия списък
8. Златан Рангелов Тодоров Повторен ЕГН в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения