Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1243-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Пловдив с вх. № НС-05-16\12 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калоян Николаев Сухоруков

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Пантелеев Мемцов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Младенов Петров

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Минка Алдамирова Сърнешка

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Румен Николаев Георгиев

ЕГН ...

 

Ангел Николаев Първановски

ЕГН ...

 

Изабела Светлозарова Петкова

ЕГН ...

 

Мария Костадинова Шарланджиева

ЕГН ...

 

Тодор Георгиев Анчев

ЕГН ...

 

Станислава Минчева Колева-Трендафилова

ЕГН ...

 

Стефка Величкова Бангова

ЕГН ...

 

Сюрия Юсуф Дене

ЕГН ...

 

Сердар Октай Чалъшкан

ЕГН ...

 

Антон Костадинов Вътов

ЕГН ...

 

Йордан Василев Ангелов

ЕГН ...

 

Димитър Василев Згуров

ЕГН ...

 

Виолета Неделчева Константинова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения