Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1240-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 87-НС/27.09.2014 г. на РИК – Ямбол

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба, подадена от ПП „ГЕРБ" чрез областния координатор на партията Георги Иванов Славов против решение № 87-НС от 27.09.2014 г. на Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямбол.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК - Ямбол, поради това че постановявайки обжалваното решение при хипотезата на чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, районната избирателна комисия неправилно и незаконосъобразно не е осъществила правомощията си по ИК.

В жалбата се развиват оплаквания и относно противоречието на оспореното решение на РИК с материално-правните норми на Изборния кодекс и по-точно с нормата на чл. 183, ал. 5 от ИК. Твърди се, че от изнесената фактическа обстановка в обжалваното решение по несъмнен и категоричен начин са събрани достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК. Претендира се отмяна на решение № 87-НС от 27.09.2014 г. на РИК - Ямбол, като незаконосъобразно поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата за допустима като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 73, ал. 1 от ИК, а разгледана по същество - за неоснователна.

Видно от представените по преписката доказателства, РИК - Ямбол, е била сезирана с жалба от жалбоподателя и в това производство за твърдяно нарушение на забраната да се унищожават агитационни материали, обективирана в чл. 183, ал. 5 от ИК. Твърдяното нарушение се изразявало в премахваното на агитационни материали - пана на кандидатите на партията-жалбоподател за народни представители от местата, на които са били отнапред поставени на територията на гр. Болярово.

Районна избирателна комисия - Ямбол, чрез свои представители е извършила проверка на местата, където се твърди, че са били поставени процесните пана, като е установила, че на посочените места действително е имало поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ", които са били там 3 - 4 дни, а впоследствие са изчезнали. Не е установено обаче премахнати ли са от някого и от кого. Този факт не е установен и след отправеното запитване до кмета на гр. Болярово. Въпреки това РИК - Ямбол, при наличието на необходимия кворум от 14 членове е разгледала проект за решение за уважаване на първоначалната жалба, който проект е бил подкрепен от 9 членове, а против него са гласували 5 членове. Така се е стигнало до постановяване на обжалваното решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и от взелите отношение по случая членове на РИК - Ямбол, намира, че обжалваното решение е немотивирано и както де факто, така и де юре с него въпросната РИК не е решила случая по същество.

Следвало е първоначалната жалба да бъде оставена без уважение дори само поради факта, че не е установен извършител на нарушението. Вместо това РИК - Ямбол, е разгледала проект за решение в обратна насока, а именно за установяване на твърдяното от жалбоподателя и в двете производства нарушение. Доколкото обаче в крайна сметка проектът не е събрал необходимото мнозинство и се е стигнало до решение за отхвърляне въпреки отбелязаните по-горе пороци, обжалваното решение на РИК - Ямбол, се явява правилно и законосъобразно. Това е така, защото при все правния вакуум, оставен от законодателя относно това какво се отхвърля с този тип решения, към момента е налице константна практика на Върховния административен съд и на Централната избирателна комисия в това отношение. Споменатата практика, а така също и правната логика, сочат, че правната последица от обжалваното решение е именно отхвърляне на първоначалната жалба.

Предвид горното и с оглед изложените съображения Централната избирателна комисия на основание чл. 73, ал. 1 , чл. 57, ал. 1 т. 1, 2 и 26 и чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И :

 

Оставя без уважение жалбата на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 87-НС от 27.09.2014 г. на РИК - Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения