Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1238-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен с вх. № НС-05-16/26 от 08.08.2022 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Сливен. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Дванадесети и първи изборен район – Сливенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елизабет Александрова Кендерян

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Василева Тодорова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Стефанова Манолова-Драганова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Фатме Фикретова Мустафова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Драгомир Богомилов Драганов

ЕГН ...

 

Ана Георгиева Станкова

ЕГН ...

 

Минко Вичев Стефанов

ЕГН ...

 

Стелли Славова Стефанова

ЕГН ...

 

Николай Господинов Сандев

ЕГН ...

 

Севда Хюсеинова Османова

ЕГН ...

 

Тодор Димитров Тодоров

ЕГН ...

 

Атанас Иванов Митев

ЕГН ...

 

Сребрина Атанасова Ганушева

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения