Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1237-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, срещу Решение № 638-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, с вх. № МИ-15-450 от 26.09.2019 г. от ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, срещу Решение № 638 от 24.09.2019 г. на ОИК в Столична община.

С Решение № 638-МИ от 24.09.2019 г., ОИК в Столична община е отказала регистрацията на Жоржета Викторова Илиева за кандидат за кмет на район „Връбница“ в Столична община, предложен от ПП „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Комисията е мотивирала отказа с това, че упълномощен представител на ПП „Християндемократическа партия на България“ е внесъл предложение за регистрация за кмет на район „Връбница“ с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч., т.е. след крайния срок 24.09.2019 г., 17.00 ч. При това положение комисията е счела, че не следва да се толерира неспазването на преклузивните срокове по Изборния кодекс. Като допълнителен аргумент за отказа комисията е приела, че представеният списък на електронен носител не съответства на приетия с Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК в Столична община образец на електронен носител в структуриран вид на EXCEEL.

Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно, като са изложени следните конкретни доводи: в Изборния кодекс липсва посочване на час, до който да приключи регистрацията на кандидатите; с приемането на Решение № 119-МИ от 16.09.2019 г. ОИК е превишила дадените й от закона компетентности в частта, с която е определила краен срок за приключване регистрацията на кандидатите час 17:00 ч. на 24.09.2019 г.; Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК в Столична община, с приложение, към което се въвежда допълнително изискване за определен технически формат на електронния носител е нищожно; липсва законова пречка за подаване на документи след изтичане на работното време на съответната администрация, стига да е спазен срокът, визиран в чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване, както и в Решение № 560-МИ от 22.07.2019 г. на ЦИК, с което е приета хронограмата за изборите. Жалбоподателят твърди, че крайният срок от 17:00 ч. е спазен, тъй като упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ са влезли в 16:47 ч. в сградата, в която се помещава ОИК. Не на последно място жалбоподателят твърди, че оспорения акт е незаконосъобразен и поради това, че ОИК не е изпълнила задължението си да даде указания за отстраняване на констатирани нередности във формата на електронния носител. Поради изложените съображения жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 638-МИ от 24.09.2019 г. изцяло като незаконосъобразно и неправилно и да задължи ОИК в Столична община да регистрира кандидатът за кмет на район „Връбница“, предложен от ПП „Християндемократическата партия на България“.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в изисканата административна преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения по преписката дневник за регистриране на посетители и писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК в Столична община с изх. № 412/27.09.2019 г., упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ – Татяна Димитрова Христова и Стефан Христов Сълков са били допуснати в сградата, в която се помещава ОИК в Столична община и в помещението на същата комисия, съответно в 16:46 и 16:49 ч., т.е. преди изтичането на крайния срок за подаването на документите за регистрация. Видно от същите документи председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“ Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е допусната в сградата и в офиса на комисията в 17:06 ч.

От входящия регистър на кандидатите за кмет на район, воден от ОИК в Столична община се установява, че с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч. председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“ Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е подала документи за регистрация на кандидати за кметове на седем района на територията на община Столична, сред които и Жоржета Викторова Илиева, като кандидат за кмет на район „Връбница“.

Документите са приети и разгледани от членовете на ОИК в Столична община Диян Асенов, Георги Димитров и Христианна Василева. Посочените членове на ОИК при преглеждането на подадените документи са отразили в т. 6 „Забележки“ на входящия регистър само една констатирана нередовност, а именно списъкът на кандидатите на електронен носител не съответства на образеца от Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК в Столична община. Липсва отбелязване под формата на забележка или констатирана нередовност, че документите са получени след крайния срок за регистрация на кандидати.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че отказът за регистрация на кандидата е незаконосъобразен, тъй като документите са депозирани в срок. Обстоятелството, че процесът на подаване на документите, видно от входящия регистър е с отразен час на приемане е 17:07 ч. не означава, че документите са подадени след установения краен срок при условие, че упълномощени представители на партията са се намирали в помещението на ОИК в Столична община, за да подадат документи за регистрация на кандидатите преди изтичане на същия срок.

Отделно от това следва да се има предвид, че прилагането на списък на кандидатите на електронен носител в структуриран вид на EXCEEL, който не съответства на утвърдения образец с Решение № 120-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК в Столична община, има препоръчителен характер, поради което отказът да се регистрира кандидатът само на това основание е незаконосъобразен.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че Решение № 638 от 24.09.2019 г. на ОИК в Столична община следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Преписката следва да бъде върната на същата комисия за ново разглеждане със задължителни указания за произнасяне по подадените от ПП „Християндемократическа партия на България“ документи за регистрация на кандидата.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 638-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК в Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК в Столична община за ново произнасяне, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения