Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1233-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, срещу решение № 634-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – София с вх. № МИ-15-445 от 26.09.2019 г. от ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, срещу решение № 634-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – София.

С решение № 634-МИ от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – София е отказала регистрацията на Петя Николаева Младенова за кандидат за кмет на район „Илинден“, Столична община, предложен от ПП „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Комисията е мотивирала отказа с това, че упълномощен представител на ПП „Християндемократическа партия на България“ е внесъл предложение за регистрация за кмет на район „Илинден“ с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч., т.е. след крайния срок 24.09.2019 г., 17.00 ч. При това положение комисията е счела, че не следва да се толерира неспазването на преклузивните срокове по Изборния кодекс. Като допълнителен аргумент за отказа комисията е приела, че представеният списък на електронен носител не съответства на приетия с решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – София образец на електронен носител в структуриран вид на EXCEL.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно като са изложени следните конкретни доводи: в Изборния кодекс липсва посочване на час, до който да приключи регистрацията на кандидатите; с приемането на решение № 119-МИ от 16.09.2019 г. ОИК е превишила дадените й от закона компетентности в частта, с която е определила краен срок за приключване регистрацията на кандидатите час 17:00 ч. на 24.09.2019 г.; решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – София, с приложение, към което се въвежда допълнително изискване за определен технически формат на електронния носител е нищожно; липсва законова пречка за подаване на документи след изтичане на работното време на съответната администрация, стига да е спазен срокът, визиран в чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване, както и в Решение № 560-МИ от 22.07.2019 г. на ЦИК, с което е приета хронограмата за изборите. Жалбоподателят твърди, че крайният срок от 17:00 ч. е спазен, тъй като упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ са влезли в 16:47 ч. в сградата, в която се помещава ОИК. Не на последно място жалбоподателят твърди, че оспорения акт е незаконосъобразен и поради това, че ОИК не е изпълнила задължението си да даде задължителни указания за отстраняване на констатирани нередности във формата на електронния носител. Поради изложените съображения жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 634-МИ от 24.09.2019 г. изцяло като незаконосъобразно и неправилно и да задължи ОИК – София да регистрира кандидатът за кмет на район „Илинден“, предложен от „Християндемократическата партия на България“.

След дадени указания преписката е комплектувана и изпратена на ЦИК. Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения по преписката дневник за регистриране на посетители и писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК София с изх. № 412/27.09.2019 г., упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ – Татяна Димитрова Христова и Стефан Христов Сълков са били допуснати в сградата, в която се помещава ОИК – Столична община и съответно в ОИК, съответно в 16:46 и 16:49 ч., т.е. преди изтичането на крайния срок за подаването на документите за регистрация. Видно от същите документи председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“  Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е допусната в сградата и в ОИК в 17:06 ч.

От входящия регистър на кандидатите за кмет на район, воден от ОИК Столична община се установява, че с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч. председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“ Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е подала документи за регистрация на кандидати за кметове на седем района на територията на община Столична, сред които и Петя Николаева Младенова, като кандидат за кмет на район „Илинден“.

Документите са приети и разгледани от членовете на ОИК – Столична община Диян Асенов, Георги Димитров и Христианна Василева. Посочените членове на ОИК при преглеждането на подадените документи са отразили в т. 6 „Забележки“ на входящия регистър само една констатирана нередовност, а именно списъкът на кандидатите на електронен носител не съответства на образеца от решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – Столична община. Липсва отбелязване под формата на забележка или констатирана нередовност, че документите са получени след крайния срок за регистрация на кандидати. При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че документите за регистрация са депозирани в срок. Обстоятелството, че процесът на подаване на документите, видно от входящия регистър е с отразен час на приемане е 17:07 ч. не означава, че документите са подадени след установения краен срок при условие, че упълномощени представители на партията са се намирали в ОИК, за да подадат документи за регистрация на кандидатите преди изтичане на същия срок.

Отделно от това следва да се има предвид, че прилагането на списък на кандидатите на електронен носител в структуриран вид на EXCEL има препоръчителен характер, поради което отказът да се регистрира кандидатът само на това основание е незаконосъобразен.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решене № 634 от 24.09.2019 г. на ОИК следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката върната на комисията със задължителни указания за ново разглеждане на подадените от ПП „Християндемократическа партия на България“ документи за регистрация на кандидат.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 634-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – София.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – София за ново разглеждане на заявлението на ПП „Християндемократическа партия на България“ за регистрация на кмет на район „Илинден“ – СО, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения