Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1232-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу Решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК – Хасково, за заличаване на регистрацията на Пламена Костова Въкова като кандидат за общински съветник

Постъпило е по факса писмо от Общинската избирателна комисия - Хасково, с вх. № М-757/14.10.2011 г., към което са приложени жалба от Пламена Костова Въкова срещу решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК - Хасково, копие от лична карта на жалбоподателя, копие от трудов договор и удостоверение за настоящ адрес. Преписката е комплектувана със заверено копие от обжалваното решение, заверено копие от протокол № 32 от заседание на комисията на 11.10.2011 г., на което е прието обжалваното решение.
В жалбата се развиват съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение и се иска неговата отмяна.
От изложеното в жалбата и от представените доказателства се установява следното:
Във връзка с писмо с вх. № 101/11.10.2011 г. от ЦИК с приложена информация от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка в изпълнение на Решение № 677-МИ от 3 септември.2011 г. на ЦИК и предоставената информация от НБД "Население" за постоянен и настоящ адрес, както и за датата на адресната регистрация на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове е установено, че Пламена Костова Въкова - кандидат за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" е с настоящ адрес в Испания от 02.09.2003 г., поради което кандидатът не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс ОИК - Хасково, е приела решение № 299-МИ/11.10.2011 г., с което е заличила регистрацията на Пламена Костова Въкова като кандидат за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" и е анулирала издаденото удостоверение № 256/18.09.2011 г.
Така предявената жалба се явява допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице с правен интерес от обжалване, подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт, но разгледана по същество се явява неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:
Съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място. Под "живял в съответното населено място" се разбира наличие на адресна регистрация на лицето по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или на територията на различни общини или кметства на територията на страната - аргумент от § 1, т. 5, б. "а" и "б" от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Видно от Удостоверение за настоящ адрес, издадено от община Хасково, Пламена Костова Въкова има настоящ адрес в страната от 13.10.2011 г., като в графата относно предишен настоящ адрес е записано "Испания". Така представените доказателства не обосновават неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, тъй като не доказват наличието на адресна регистрация на жалбоподателя по настоящ адрес на територията на страната. Наличието на адресна регистрация на кандидата за общински съветник по постоянен адрес към 22 юни 2011 г. не е достатъчно, тъй като законът изисква наличие и на адресна регистрация по настоящ адрес на територията на страната, за което по преписката не са представени доказателства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламена Костова Въкова против решение № 299-МИ/11.10.2011 г. на ОИК - Хасково, за заличаване на регистрацията на кандидата за общински съветник от листата на ПП "Движение Гергьовден" и за анулиране на издаденото удостоверение № 256/18.09.2011 г. за регистрация на кандидата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения