Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", подписано от Михаил Николаев Шишков в качеството си на председател и представляващ партията, заведено под № 69 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 28.01.1993 г. на СГС - ФО, по ф.д. №35051/1992 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.08.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав,  по ф.д. № 35051/1993 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 30 от 09.04.1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет от 02.07.2011 г. с решение за участие в изборите и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-383 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Райфайзенбанк (България) АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 35051/1993 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 207 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения