Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1229-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-134 от 26.09.2019 г. от Симеон Славейков Костадинов като упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на ОИК – Кюстендил, в частта му за постановен отказ Владислав Кирилов Лехчански да бъде регистриран като кандидат за общински съветник под № 2 от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, тъй като е член на ОИК – Трекляно, област Кюстендил.

Жалбоподателят излага като аргумент за незаконосъобразност на оспорения акт обстоятелството, че в изброените в Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК не се съдържа забрана членовете на ОИК да бъдат кандидатите за общински съветници или за кметове в друга община.

Жалбоподателят моли ЦИК да отмени атакуваното решение № 112 от 24.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил като неправилно и незаконосъобразно, както и да постанови решение с което да задължи ОИК – Кюстендил да регистрира под № 2 приложената листа на партията за общински съветници за изборите на 27 октомври 2019 г. в община Кюстендил - Владислав Кирилов Лехчански.

Централната избирателна комисия е изискала административната преписка по постановяване на оспорвания акт.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

Разпоредбата на чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК забранява на член на общинска избирателна комисия да бъде кандидат. Нормата не уточнява изрично избирателния район по отношение на който е приложима забраната за кандидатиране. Следователно ограничението на член на ОИК следва да се прилага по отношение на всички общини, а не само на общината, в която лицето изпълнява тази функция.

Поради посоченото по-горе ОИК – Кюстендил правилно и законосъобразно е постановил решение № 112 от 24.09.2019 г., включително и в обжалваната му част, с която се отказва регистрация на Владислав Кирилов Лехчански като кандидат за общински съветник под № 2 от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Симеон Славейков Костадинов като упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ срещу решение № 112 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Кюстендил, чрез ОИК – Кюстендил, в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения