Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК – Сандански, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Сандански, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-615 от 11.10.2011 г. на ЦИК, от Юлия Георгиева Канджилова - председател на Общинската организация на ПП „АТАКА" - гр. Сандански, срещу решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК - Сандански, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански. В жалбата се прави оплакване, че след постановяване на Решение № 1079-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК, с което се отменя решение № 150 на ОИК - Сандански, при повторното назначаване на съставите на СИК на територията на община Сандански е извършено тенденциозно разместване единствено за сметка на ПП „АТАКА", като се съдържа и оплакване за нарушаване на квотното представителство на парламентарно представените политически партии и коалиции от партии и партията, имаща член в Европейския парламент.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
При извършената проверка по отношение на квотното представителство при назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански се установи, че при постановяване на атакуваното решение ОИК - Сандански, е нарушела принципа, заложен в разпоредбите на чл. 35, ал. 3 - 5 от ИК, като по отношение на ръководните места в секционните комисии в разрез с методиката, приета от Централната избирателна комисия с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г., на „Синята коалиция" са предоставени 11 ръководни места в секционните комисии вместо 12 на ПП „Национално движение за стабилност и възход" - са предоставени 5 вместо 4, на ПП „АТАКА" са предоставени 24 вместо 23 и други грешки в изчисленията по отношение на квотното представителство.
Допълнително следва да се отбележи, че в оспорваното решение ОИК - Сандански, е предоставила квоти за членове на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански на ПП „БСП". Същата не е участник в производството по назначаване на СИК, тъй като е част от парламентарно представената Коалиция за България, именно която е и надлежният участник в споменатото производство по назначаване на СИК.
С оглед на горното оспореното решение на ОИК - Сандански, следва да бъде отменено, а на общинската избирателна комисия да бъдат дадени подробни указания относно квотното представителство при назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 35, ал. 3 - 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 162 от 08.10.2011 г. на ОИК - Сандански.
УКАЗВА на ОИК - Сандански, да назначи членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии, като съобрази квотното представителство на парламентарно представените партии и партията, имаща член в Европейския парламент, като се съобрази с разпоредбите на чл. 35, ал. 3 - 5 от ИК и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, както следва:
Политическа партия „ГЕРБ" - 272 членове на секционни избирателни комисии, от които 115 ръководни;
Коалиция за България - 135 членове на секционни избирателни комисии, от които 46 ръководни;
Политическа партия „ДПС" - 101 членове на секционни избирателни комисии, от които 34 ръководни;
Политическа партия „АТАКА" - 68 членове на секционни избирателни комисии, от които 23 ръководни;
Политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" - 12 членове на секционни избирателни комисии, от които 4 ръководни;
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения