Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1213-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Уебграунд“ ООД, чрез онлайн медия actualno.com от 29.09.2014 г.

На 30.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ", заведен с вх. № НС-18-85 от 30.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Уебграунд" ООД на 29.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 29.09.2014 г. в публикация на онлайн медия actualno.com със заглавие: „ИМП: ГЕРБ - 35%, БСП - 21,2%" са публикувани данни от национално представително проучване на обществено-политическите нагласи на Института за модерна политика, без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК, а именно възложител на проучването и източник на финансиране, посочени в обособено поле на видно място, което да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на публикувания материал. Към сигнала са приложени сканирани копия на публикацията.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената публикация от интернет страницата на actualno.com и констатира, че в нея са публикувани данни от проучване на Института за модерна политика. В публикацията са огласени данни от Института за модерна политика от проведено национално представително проучване на обществено-политическите нагласи в периода 22-27 септември 2014 г. Централната избирателна комисия приема, че проучването е по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в публикацията не е огласена информация за възложителя на изследването и източниците на финансирането му съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на данни от национално представително проучване на обществено-политическите нагласи на Института за модерна политика по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Уебграунд" ООД, с ЕИК 131082402, седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п.код 1606, 20-ти Април 13, ет. 3, представлявано от Кирил Георгиев Апостолов с ЕГН ... - управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Уебграунд" ООД, с ЕИК 131082402, седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п.код 1606, 20-ти Април 13, ет. 3, представлявано от Кирил Георгиев Апостолов с ЕГН ...- управител.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения