Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 121-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВОЛТ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВОЛТ“, подписано от Настимир Ананиев Ананиев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 8 април 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.04.2019 г. от СГС – ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.
Образец от подписа на представляващия партията.
Образец от печата на партията.
Преводно нареждане, издадено от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, от 04.04.2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
Банково удостоверение от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
Заявление от Настимир Ананиев Ананиев в уверение на това, че банковата сметка с титуляр партия „ВОЛТ“, посочена в банковото удостоверение, издадено от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ще обслужва предизборната кампания на партията.
Удостоверение № 48-00-235 от 05.04.2019 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2018 г.
Списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия „ВОЛТ“, свързани с предизборната кампания.
Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3849 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ВОЛТ“.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-15 от 10.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ВОЛТ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛТ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВОЛТ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ВОЛТ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВОЛТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения