Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1205-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за нарушение по чл. 188, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа“ ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", заведена с вх. № НС-11-23 от 30.09.2014 г. Жалбата е подписана от Никола Митев. Към жалбата няма приложени доказателства. В жалбата се съдържа оплакване, че са извършени нарушения от страна на „Интермедиа" ЕООД с управител Георги Стоянов Илиев, собственик на онлайн новинарска агенция „Блиц", изразяващи се в отнемане правото на отговор и отказ от публикуване на опровержения във връзка с материали, които накърняват правата и доброто име на представителите на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА". Посочени са линкове към публикациите, за които е отказано право на отговор. Доколкото към жалбата не са приложени доказателства за представителната власт на лицето, подписало жалбата, както и доказателства за извършеното нарушение, на жалбоподателя чрез лицата Десислава Балабанова, посочена като лице за контакт на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и Никола Митев, завеждащ пресцентъра на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", са дадени указания по телефона за комплектуване на жалбата с доказателства за извършеното нарушение и за представителната власт на лицето, подписало жалбата.

На 1 октомври 2014 г. е постъпило допълнение към жалбата, към която са приложени разпечатки от електронна поща, в които се съдържат текстове на поисканите за публикуване опровержения. Не са представени доказателства за представителната власт на лицето Никола Митев.

Доколкото в указания срок не са представени доказателства за отстраняване нередовностите на жалбата във връзка с липсата на представителна власт на лицето, подписало жалбата, същата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.  57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за нарушение по чл. 188, ал. 1 и 2 от ИК от „Интермедиа" ЕООД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения