Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Танер Емин – кандидат за кмет от ПП „ДПС”, срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № М-753 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Танер Емин - кандидат за кмет от ПП „ДПС", срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК - Хасково, и копие от извлечение от протокол на ОИК - Хасково.
С решение № 338-МИ от 13.10.2011 г. ОИК - Хасково, е отказала да направи предложение до кмета на общината за образуване на допълнителни секции.
Жалбоподателят твърди, че съгласно чл. 72, ал. 4 от Изборния кодекс, при провеждането на избори за общински съветници и кметове по изключение и по предложение на избирателната комисия може да се образуват отделни избирателни секции, на местата където секциите включват повече от 1000 избиратели.
Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно текста на чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Този срок вече е изтекъл. Срокът за обжалване заповедта на кмета също е изтекъл.
Според разпоредбата на чл. 72, ал. 4 при произвеждане на избори за общински съветници и кметове в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям или равен на 500, се образува отделна секция, а при остатък под 500 избиратели се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на избирателната комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели.
Решението на ОИК в община Хасково, област Хасково е правилно и законосъобразно.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Танер Емин - кандидат за кмет от ПП „ДПС", срещу решениe № 338-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения