Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
София, 25 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, подписано от Мая Божидарова Манолова-Найденова представляващ коалицията, заведено под № 1 на 24 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. от 23.05.2021 г. между партия „Движение 21“, партия „Движение България на гражданите“ и партия „Единна народна партия“ за образуване на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Мая Божидарова Манолова-Найденова.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение 21“, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение България на гражданите“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Единна народна партия“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.

5. Удостоверение № 48-00-652 от 17.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Удостоверение № 48-00-691 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение България на гражданите“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение № 48-00-685 от 19.05.2021 г. на Сметната палата на партия „Единна народна партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „Движение 21“.

9. Образец от печата на партия „Движение 21“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „Движение България на гражданите“.

11. Образeц от подписа на представляващия партия „Единна народна партия“.

12. Образец от печата на партия „Движение България на гражданите“

13. Образец от печата на партия „Единна народна партия“.

14. Образец от подписа на представляващия коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

15. Заверено копие от платежно нареждане от „Юробанк България“ АД от 24.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Заверено копие от банково удостоверение от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Единна народна партия“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията, допълнително представени и в оригинал на 25.05.2021 г.

17. Декларация от Мая Божидарова Манолова-Найденова – представляваща коалицията, и Валентина Василева Василева-Филаделфевс – председател на ЕНП, че предоставената банкова сметка на името на ПП „Единна народна партия“ ще обслужва единствено и само предизборната кампания на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

18. Декларация от Мая Божидарова Манолова-Найденова – представляваща коалицията, за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

19. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

От протокол от 25 май 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 11  юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения