Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1186-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 14 (14-2) от 01.10.2014 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", подписано от председателя на управителния съвет Даниел Иванов Стоянов, регистрирана с Решение на ЦИК № 896-НС от 10.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Даниел Иванов Стоянов, представляващ сдружението в полза на 152 (сто петдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 14 (14-2) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 148 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори. Две лица са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител. Едно лице има ЕГН с 9 цифри.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 148 (сто четиридесет и осем) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Тодорка Николова Петкова
2. Димитър Спасов Делиев
3. Надежда Димитрова Митева
4. Райчо Христов Шопов
5. Снежана Желязкова Григорова
6. Николай Желязков Николаев
7. Валентин Нинов Тодоров
8. Здравко Стоянов Братанов
9. Паскал Андонов Недялков
10. Десислава Пламенова Теохарева
11. Михаил Красимиров Недялков
12. Калоян Пламенов Димитров
13. Владимир Стоянов Грудев
14. Владимир Георгиев Иванов
15. Иван Георгиев Иванов
16. Добрин Панайотов Иванов
17. Йордан Иванов Радев
18. Антони Георгиев Гунчев
19. Иван Николаев Николов
20. Антониан Димитров Димитров
21. Деян Владимиров Нуцолов
22. Милена Петрова Евтимова
23. Виолета Гачева Стайкова
24. Гинка Желязкова Георгиева
25. Соня Димитрова Мицковска
26. Маринела Йорданова Бакърджиева
27. Стефан Янков Бакърджиев
28. Явор Стефанов Бакърджиев
29. Румяна Петрова Драгошинова
30. Ивайло Виолинов Симеонов
31. Иван Тодоров Йорданов
32. Гаро Гарабед Одабашян
33. Борислав Георгиев Генов
34. Росица Иванова Андонова
35. Белослава Сашкова Христова
36. Мари Мардерос Барасешян
37. Христо Георгиев Христов
38. Илка Николова Христова
39. Морена Димитрова Христова
40. Мария Иванова Еремиева
41. Ради Янев Колев
42. Евелина Ивова Лалева
43. Емилия Радева Колева
44. Йордан Момчилов Биков
45. Георги Николаев Тодоров
46. Константин Красенов Костов
47. Драгостин Йорданов Атанасов
48. Пламен Иванов Василев
49. Диана Иванова Таткова
50. Павел Венциславов Янев
51. Спас Живков Спасов
52. Сара Аршавир Калпакчиян
53. Добрин Стоянов Димитров
54. Ангел Пламенов Александров
55. Георги Илиянов Таралезов
56. Фани Тихомирова Минкова
57. Мариан Маленков Методиев
58. Николай Димитров Тодоров
59. Петър Петров Димитров
60. Ивайло Христов Иванов
61. Стойка Друмева Русева
62. Звезделин Стефанов Любомиров
63. Атанас Игнатов Йорданов
64. Ваня Веселинова Алексиева
65. Петранка Димитрова Башкова
66. Цветелина Красимирова Желязкова
67. Еленка Богданова Кондова
68. Кирил Богданов Василев
69. Стоян Михайлов Аврамов
70. Борис Александров Илиев
71. Даяна Димитрова Илиева
72. Мерсин Семи Юсеин
73. Павел Николаев Колев
74. Йовка Тодорова Иванова
75. Кристина Йосифова Михайлова
76. Иванка Калчева Лазарова
77. Минчо Иванов Лазаров
78. Георги Тодоров Панайотов
79. Лазар Минчев Лазаров
80. Жасмина Кирова Георгиева
81. Васил Георгиев Бзовеев
82. Йордан Ангелов Станчев
83. Нанко Иванов Иванов
84. Венцислав Йорданов Ангелов
85. Александър Жулиянов Желязков
86. Валентин Веселинов Манов
87. Кремена Тодорова Костадинова
88. Красимир Миленов Димитров
89. Светослав Георгиев Събев
90. Теменужка Стоянова Василева
91. Ивайло Ангелов Стоянов
92. Иван Бориславов Златев
93. Деана Проданова Венелинова
94. Кирил Николаев Савов
95. Иван Веселинов Кръчмаров
96. Яница Бориславова Златева
97. Мария Дончева Радушева
98. Йоана Георгиева Диамандиева
99. Елина Светлославова Демирова
100. Димитър Николов Ненков
101. Мария Георгиева Димитрова
102. Христо Светлев Якимов
103. Тихомир Димитров Михайлол
104. Маргарита Димитрова Стоянова
105. Тодор Весков Райков
106. Валентина Георгиева Стайкова
107. Искра Димитрова Драгнева
108. Митко Георгиев Михалев
109. Димо Георгиев Димов
110. Асен Стоянов Аврамов
111. Йонка Цветанова Климентова
112. Евгений Христов Станчев
113. Богомил Христов Станчев
114. Янчо Свиленов Янакиев
115. Бисер Иванов Димитров
116. Деница Йорданова Николова
117. Никола Валентинов Вълков
118. Иван Илиев Иванов
119. Гергана Димова Горанова
120. Валентин Костадинов Ченгелов
121. Станка Григорова Димова
122. Димо Горанов Димов
123. Ангел Ивайлов Стойчев
124. Ангел Йорданов Савов
125. Нели Златева Савова
126. Теодор Василев Василев
127. Симеон Ивелинов Рачев
128. Султанка Господинова Коева
129. Милен Янчев Димитров
130. Николита Калинова Стоева
131. Анета Денчева Великова
132. Кремена Христова Янкова
133. Фросина Петкова Хаджиева
134. Стефанка Костова Маркова
135. Янка Христова Илиева
136. Марина Желязкова Трифонова
137. Филка Спасова Георгиева- Стоянова
138. Радослав Митков Димитров
139. Георги Сергеев Станишев
140. Стелиана Стоянова Тодорова
141. Дойчо Жеков Дойчев
142. Виктория Иванова Иванова
143. Милен Стойков Петров
144. Милен Емилов Ивов
145. Николай Йорданов Николов
146. Тодор Асенов Качков
147. Мирослав Юлиянов Костов
148. Рада Иванова Рафаилова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Румен Димитров Стилиянов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1616 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
2. Петьо Диянов Петков Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №291 - Сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ"
3. Кремена Николова Антимова Невалиден ЕГН
4. Симеон Огня нов Кулиш Симеон Огнянов Кулиш с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия БСП лява България в РИК3

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения