Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1185- МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от коалиция „Кюстендил”, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-704 от 13.10.2011 г. на ЦИК от коалиция „Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Обжалва се решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Кюстендил, е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. В решението на ОИК се казва единствено, че е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК. В случая не става ясно коя от хипотезите на чл. 134, ал. 2 от ИК е нарушена, по какъв начин и в какво се изразява нарушението. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви в решението на ОИК правят решението незаконосъобразно. Освен това разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК предвижда, че по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име той се издава.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество основателна. С решението си ОИК - Кюстендил, е следвало или точно да укаже нарушението, или да даде указания какво точно счита за незаконосъобразно и как то да бъде отстранено, или какво действие следва да се предприеме във връзка с въпросния агитационен материал. Решението на ОИК - Кюстендил, изразено в едно единствено изречение, че агитационният материал нарушава чл. 134, ал. 2 от ИК по никакъв начин не подпомага контрола, който ОИК - Кюстендил, следва да упражни с потенциални нарушения, свързани с агитационните материали на територията, за които е компетентна да отговаря общинската избирателна комисия. Би следвало ОИК- Кюстендил, да укаже дали има и какви нередовности са констатирани в агитационния материал на коалиция „Кюстендил" и в случай че установи такива, с решението си да даде указания как недостатъците биха могли да бъдат отстранени.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения