Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", представлявана от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Златко Кръстев Атанасов, заведено под № 9 на 9 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.04.2014 г. от СГС - ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.;

2. декларация - образец от подписа на представляващия партията;

3. декларация - образец от печата на партията;

4. платежно нареждане, издадено от Първа инвестиционна банка АД, от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение № 48-00-376 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.;

6. удостоверение изх. № 119-23 от 07.04.2014 г. на Първа инвестиционна банка АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. списък на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4195 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

9. пълномощно № 3499 от 02.04.2014 г., с което представляващият партията Светослав Емилов Витков упълномощава Златко Кръстев Атанасов да представлява партията пред ЦИК, като подава и получава всички документи за участието на ПП „ГЛАС НАРОДЕН" за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както и всички документи след изборите в срок до 1 октомври 2014 г., ведно с права да представлява пред БНБ.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН".

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 9 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН " за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЛАС НАРОДЕН.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения