Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев, заведено под № 63 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.12.2004 г. по ф.д. № 12351/2004 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 12351/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 137 на „Държавен вестник", бр. 12 от 04.02.2005 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис от протокол от заседание на Националния комитет на партията, проведено на 04.06.2011 г. с взето решение на основание чл. 5, т. 5.3.1. от Раздел ІІ от Устава на партията за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-404 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г., в срока по чл. 34, ал. 4 ЗПП; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 12351/2004 г.; удостоверение № ИД 11-551 от 04.08.2011 г. от ТБ „Сибанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Тодор Георгиев Тодоров, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Теодора Тодорова Маринова, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9940 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения