Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1154-МИ
София, 25 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

С Решение № 1147-МИ от 17 май 2022 г. на Централната избирателна комисия е освободена като секретар на ОИК – Враца, Албена Каменова Николова.

С вх. № МИ-11-12\2 от 25.05.2022 г. в ЦИК е постъпило предложение от Борислав Банчев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, на мястото на Албена Каменова Николова за секретар на ОИК – Враца, да бъде назначена Калина Божидарова Спиридонова.

Към предложението е представена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Калина Божидарова Спиридонова, копие от дипломата за завършено висше образование на Калина Божидарова Спиридонова и пълномощно в полза на Борислав Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Враца, област Враца, Калина Божидарова Спиридонова, ЕГН … .

На назначения секретар на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения