Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1153-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-37 от 19.09.2019 г. от Цонко Георгиев Цонев – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Варна, за промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 920-МИ от 30 август 2019 г. Мария Тодорова Тодорова – заместник-председател на ОИК – Варна, да бъде преназначена Олга Николаева Томова-Куцарова, досегашен член. Предлага се за нов член на ОИК – Варна да бъде назначен Искрен Тодоров Игнатов.

Към предложението са приложени: заявление от Мария Тодорова Тодорова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Варна; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Олга Николаева Томова-Куцарова и Искрен Тодоров Игнатов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Варна, област Варна, Мария Тодорова Тодорова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Варна, област Варна, Олга Николаева Томова-Куцарова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Искрен Тодоров Игнатов, ЕГН ….

На назначените заместник-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения