Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1153-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-80 от 29.09.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Серхан Шукри Садула - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената и ЕГН на 62 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно с № 64 от 15.09.2014 г. в полза на Серхан Шукри Садула.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултата от която е получен с вх. № НС-00-392 от 29.09.2014 г., се установи, че всички лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години към датата на регистрация и не са регистрирани като застъпници на други кандидатски листи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" 62 лица, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Айсел Зекериева Мехмедова
2. Рувейда Мустафова Матева
3. Зюлбие Мехмедова Хюсеинова
4. Вилдан Мехмедова Орлинова
5. Мергюл Илмиева Делиибрямова
6. Метин Хюсеинов Мехмедов
7. Мюмюн Тургай Осман
8. Здравка Георгиева Осман
9. Гюлфер Ариф Керез
10. Димитрова Елена Михайловна
11. Варбан Анна Васильевна
12. Фучиджи Анна Данниловна
13. Галун Мария Филиповна
14. Кыльчик Надежда Ильинична  
15. Молла Иван Николаевич
16. Карабаджак Татяна Ивановна
17. Перчемли Светлана Ивановна
18. Арнаут Руслан Иванович
19. Сабатин Ахмед Емурла
20. Галин Сашев Райков
21. Бехчет Али Юсеин
22. Несибе Иса Али
23. Тургай Байрам Тахир
24. Яшар Ердинч Реджеб
25. Белгин Хайри Мустафа
26. Хюсню Шабан Али
27. Хюсеин Яшаров Хюсеинов
28. Айше Адем Неджиб
29. Емине Салиева Хасанова
30. Анелия Александрова Колева
31. Ахмед Юсменов Ахмедов
32. Фатме Халилово Сакалова
33. Бирол Кемал Мурад
34. Мехмед Шевкиев Кара
35. Севгин Шевкет Ибрахим
36. Месуд Адем Тахирюмер
37. Зюбейде Шевкед Джелилова
38. Севги Кадир Осман
39. Ясин Халил Юсуф
40. Дуран Хайри Емурла
41. Рафет Дуранов Емурлова
42. Шенсой Себахатинов Юмерова
43. Юсуф Мустафа Мехмед
44. Хюнел Халил Исмаил
45. Ахмед Ахмедов Хюсеинов
46. Мустафа Салим Мустафа
47. Кадир Яшар Мюмюн
48. Бейхан Салимехмед Шабан
49. Енурие Мухарем Мехмед
50. Ридван Шюкрю Хасан
51. Емин Сабри Сали
52. Шейнур Халибрам Юмер
53. Айхан Османов Чаушев
54. Танер Реджеп Сабри
55. Тезджан Юксел Емин
56. Неджатин Мюмюн Мехмед
57. Мартин Радостинов Младенов
58. Левент Вели Шакир
59. Баки Неждет Касим
60. Гюнай Адем Юсуф
61. Сунай Мехмед Ахмед
62. Шакир Ердинч Хасан

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците извън страната.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения