Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1152-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Исперих, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-340 от 18.09.2019 г. от Виолета Иванова Тодорова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Исперих, за промяна в състава на ОИК – Исперих, област Разград. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 675-МИ от 22 август 2019 г. Танер Нух Хюсню – член на ОИК – Исперих, да бъде назначена Жанина Йорданова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Танер Нух Хюсню за освобождаването му като член на ОИК – Исперих; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Жанина Йорданова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Исперих, област Разград, Танер Нух Хюсню, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Исперих, област Разград, Жанина Йорданова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения