Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1152-МИ
София, 20.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Исперих, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-340 от 18.09.2019 г. от Виолета Иванова Тодорова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Исперих, за промяна в състава на ОИК – Исперих, област Разград. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 675-МИ от 22 август 2019 г. Танер Нух Хюсню – член на ОИК – Исперих, да бъде назначена Жанина Йорданова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Танер Нух Хюсню за освобождаването му като член на ОИК – Исперих; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Жанина Йорданова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Исперих, област Разград, Танер Нух Хюсню, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Исперих, област Разград, Жанина Йорданова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения