Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 115-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 15, 16 и 25, чл. 73, ал. 1, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 117 - 123, чл. 181, ал. 1, чл. 182, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 483 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната

4. Застъпниците се регистрират в съответната Районна избирателна комисия до 24 май 2014 г. чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40 от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец (Приложение № 40 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на технически носител в електронен вид. Списъкът се подписва от представляващите или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия - Приложение № 44 от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. Завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия - Приложение № 44 от изборните книжа.

7. Районната избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец - Приложение № 48 от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

8. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

9. Заместващите застъпници се регистрират в съответната РИК до изборния ден по реда на т. 4, чрез предложение по образец - Приложение № 42 от изборните книжа.

10. Предложението по т. 9, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във Входящия регистър на предложенията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница трета от регистъра - Приложение № 44 от изборните книжа.

11. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.

12. Районната избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник (Приложение № 48 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е анулирано.

13. Районната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си - Приложение № 46 от изборните книжа.

Регистърът съдържа следните записи:

Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредния номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;

Колона 2 - „Кандидатска листа на партия/коалиция/инициативен комитет". Изписват се наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, като пред наименованието на партията/коалицията се изписва абревиатурата „ПП" за партия, а за коалиция - „КП". За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия кандидат;

Колона 3 - „Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/инициативен комитет". Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;

Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата вписани в удостоверението на застъпника.

Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

14. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници извън страната

15. Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия по реда на т. 4, чрез Заявление за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната по образец - Приложение № 41 от изборните книжа.

16. Заявлението за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната се завежда във Входящия регистър за регистрация застъпници и на заместващи застъпници извън страната на страница първа от Приложение № 45 от изборните книжа.

17. Регистрацията на нови застъпници извън страната се извършва по реда на т. 6 и при спазване на изискванията на т. 4. Заявлението се вписва на страница втора от Входящия регистър - Приложение № 45 от изборните книжа.

18. Централната избирателна комисия издава удостоверение на регистрираните застъпници извън страната по образец (Приложение № 49 от изборните книжа), с което те се легитимират от регистрирането им до обявяване на резултатите от изборите.

19. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде Предложение за регистрация на заместващи застъпници в избирателните секции извън страната. Заместващите застъпници в избирателните секции извън страната се регистрират в Централната избирателна комисия. Процедурата се извършва по реда и условията на т. 8 до т. 10, чрез предложение по образец - Приложение № 43 от изборните книжа.

20. С решение Централната избирателна комисия регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник, след което издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник (Приложение № 49 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е анулирано.

21. Централната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, в който вписва данните по т. 13 и публикува на интернет страницата си (Приложение № 47 от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

22. Отказът на ЦИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се обжалва по реда и условията на чл. 58 от Изборния кодекс.

 

Права и задължения на застъпниците

23. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

24. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 94 или № 95 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно РИК;

д) да присъства при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

25. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

26. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, Приложение № 1. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение което не подлежи на обжалване.

27. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

Статут на застъпниците

28. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

29. На лицата в качеството им на застъпници не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

30. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба от 1000 лева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

433-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения