Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1149-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1(1-3) от 30.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", подписано от представляващия Антоанета Димитрова Цонева, регистрирана с Решение на ЦИК № 774-НС от 22.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението в полза на 24 (двадесет и четири) лица - упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 1(1-3) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 24 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Марта Стоянова Матракова
2.      Георги Стефанов Желязков
3.      Милен Александров Грицков
4.      Бойко Каменов Благоев
5.      Венцислава Тодорова Болова
6.      Силвия Владимирова Овчарова
7.      Димитрина Господинова Ланг
8.      Веселин Ангелов Паскалев
9.      Вера Димитрова Чонева
10.   Антоанета Андреева Иванова
11.   Димитър Йорданов Велков
12.   Елица Монева Христова
13.   Геновева Богомилова Пелова
14.   Асен Кирилов Русев
15.   Драгомир Найденов Стоянов
16.   Мариела Йорданова Стайкова
17.   Мария Иванова Теофилова-Малсеф
18.   Гергин Александров Борисов
19.   Велин Ангелов Пеев
20.   Станимира Красимирова Георгиева
21.   Олег Димитров Митев
22.   Садимка Кръстева Мацанова
23.   Силвия Иванова Лазарова
24.   Велка Стоилова Йордан-Йонкманс

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения