Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1144-МИ
София, 10 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-141 от 05.05.2022 г. от Магдалена Венчева Иванова за освобождаването й като председател на ОИК – Бойница, поради несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Бойница, Магдалена Венчева Иванова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения