Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1140-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца

Общинска избирателна комисия – Враца, с писмо вх. № МИ-15-136 от 29.04.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 239-МИ от 27.04.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е констатирала и обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, Красимир Тодоров Петров.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 239-МИ от 27.04.2022 г. на ОИК – Враца, заверено копие от протокол № 39 от 27.04.2022 г., заверено копие на уведомление № П 174/22 от 18.04.2022 г. на Районна прокуратура – Враца, за влязло в сила определение за одобряване на споразумение по нохд № 308/2022 г. на РС – Враца, разпечатка на протокол № 82/12.04.2022 г. от съдебно заседание по нохд № 308/2022 г. на РС – Враца, разпечатка от системата за публикуваните съдебни актове, поддържана от ВСС по нохд № 308/2022 г. на РС – Враца, споразумението, по което е влязло в сила на 12.04.2022 г.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Лиляче, община Враца, област Враца, от електронната страница на ГД ГРАО при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Лиляче към 15.03.2022 г. е 1380 души, поради което в кметство Лиляче, община Враца, област Враца, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на с. Лиляче, община Враца, област Враца, и необходимостта от насрочване на частични избори.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения