Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1140-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-335/18.09.2019 г. от Людмил Джурджов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с искане за промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана, тъй като предложената от партията за член Анелия Живкова Атанасова системно не се явява на заседанията на ОИК по неуважителни причини.

Към предложението са приложени: писмо от председателя на ОИК – Монтана до ПП „ГЕРБ“; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Цветомир Славчев Първанов.

Предлага се на Централната избирателна комисия да назначи на нейно място нов член, тъй като същата не е присъствала  на заседанията от 05.09.2019 г.

Видно от интернет страницата на ОИК – Монтана е, че членовете са били уведомени за датата на насрочване на заседанията, а госпожа Атанасова е била търсена и по телефон, поради което ЦИК приема, че същата е била уведомена за заседанията.

Централната избирателна комисия прави следните изводи: налице са основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК – Монтана, Анелия Живова Атанасова, като посоченото длъжностно лице е осъществило хипотезата на чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК - неучастие по неуважителни причини в повече от три поредни заседания.

Централната избирателна комисия счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на Анелия Живкова Атанасова на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, тъй като същата не е представила доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в повече от три поредни заседания и към момента не се явява на заседания. Това води до затрудняване работата на ОИК и налага нейното предсрочно освобождаване като член.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1, и във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Монтана, област Монтана, Анелия Живкова Атанасова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Монтана, област Монтана, Цветомир Славчев Първанов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения