Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1139-МИ
София, 19.09.2019

ОТНОСНО: решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК в община Белица за освобождаване член на комисията

Централната избирателна комисия е уведомена от ОИК – Белица, област Благоевград, по електронната поща с вх. № МИ-15-321 от 18.09.2019 г., за предсрочно прекратяване пълномощията на Сашка Огнянова Шопова - член на ОИК – Белица, поради неявяване на заседания на ОИК повече от 10 дни по неуважителни причини.  Към уведомлението е приложено решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК – Белица.

След като се запозна с преписката по прието от ОИК – Белица решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Назначаването на общинските избирателни комисии и освобождаването на техните членове при нарушение на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 51, ал. 2 от ИК, е в правомощията на Централната избирателна комисия съгласно нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК.

Извън рамките на компетентността на ОИК са въпросите по назначаване и освобождаване на членове на комисията. Следователно излизайки извън рамките на предоставените правомощия по чл. 87 от ИК и произнасяйки се за освобождаване на член на комисията с решение № 35 от 17.09.2019 г., ОИК – Белица, е приела нищожно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК в община Белица, област Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения