Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1126-МИ
София, 15 март 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-13 от 11.03.2022 г. е постъпило предложение от Мария Копанарова-Тасева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в ОИК – Разлог. Предлага се за председател на ОИК – Разлог, да бъде назначена Илонка Захариева Пандева, досегашен член на ОИК – Разлог, а за нов член на ОИК – Разлог, се предлага да бъде назначена Стефка Николаева Пукнева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стефка Николаева Пукнева. Пълномощното от представляващия ПП „ГЕРБ“ в полза на Мария Копанарова-Тасева е налично в преписката за назначаване на ОИК – Разлог.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-14 от 14.03.2022 г. е постъпило предложение от Хасан Юруков – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна в ОИК – Разлог. Предлага се за член на ОИК – Разлог да бъде назначен Тони Найденов Томов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Тони Найденов Томов. Пълномощното от представляващия ПП „ДПС“ в полза на Хасан Юруков е налично в преписката за назначаване на ОИК – Разлог.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Разлог, област Благоевград, Илонка Захариева Пандева, ЕГН ... , досегашен член.

На назначения председател на ОИК да бъде анулирано удостоверението му като член на ОИК и да се издаде удостоверение като председател на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Стефка Николаева Пукнева, ЕГН ... .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Тони Найденов Томов, ЕГН ... .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения