Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1122-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Дупница, област Кюстендил

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-98 от 17.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Полина Цветославова Цанкова-Христова – пълномощник на партия „ВОЛЯ“, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Дупница, като на мястото на Лили Стефанова Риджалска – член на ОИК, да бъде назначен Георги Янков Георгиев.

Към предложението са приложени: заявление от Лили Стефанова Риджалска, за освобождаването й като член на ОИК – Дупница; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Георги Янков Георгиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Лили Стефанова Риджалска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Георги Янков Георгиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения