Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1121-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перник, област Перник.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-100 от 17.09.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова – пълномощник на ПП „ВОЛЯ“, с искане за промяна в състава на ОИК – Перник, област Перник, назначена с Решение № 660-МИ от 23 август 2019 г., като на мястото на Маргарита Петрова Димитрова – член на ОИК – Перник, да бъде назначена Лили Стефанова Риджалска.

Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Петрова Димитрова за освобождаването й като член на ОИК – Перник; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лили Стефанова Риджалска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Перник, област Перник, Маргарита Петрова Димитрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Перник, област Перник, Лили Стефанова Риджалска, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения