Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1114-МИ
София, 24 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Болярово, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-7/21.02.2022 г. от Атанас Дженков – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за временна замяна на Миряна Константинова Иванова – член на ОИК – Болярово, като на нейно място бъде назначена Теодора Георгиева Апостолова.

Към предложението са приложени: заявление от Миряна Константинова Иванова за временното й освобождаване до 30.06.2022 г. като член на ОИК – Болярово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Георгиева Апостолова и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Болярово, област Ямбол, Теодора Георгиева Апостолова, ЕГН … , на мястото на Миряна Константинова Иванова, ЕГН … , за времето до 30.06.2022 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения