Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1112-МИ
София, 23 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г., както следва:

 1. Точка 1.7 и 1.8 от раздел III се изменят така:

„1.7. Формуляр на протокола на СИК (Приложение № 89-МИ-НЧ-м), както и формуляр на Приложение 7а към методическите указания, всеки запечатан в плик. В секции с две машини за гласуване се предават по два формуляра Приложение 7а към методическите указания.

1.8. Формуляри на чернова на протоколите на СИК по т. 1.7.“

 1. Точка 2 от раздел III се изменя така:

2. Получаване на специализирано устройство за машинно гласуване

В предизборния ден член на ОИК предава на председателя на СИК в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, както следва:

2.1. Машина за гласуване с параван (странични капаци) към нея.

2.2. Батерия за резервно захранване на машината.

2.3. Кутия за разписки от машинното гласуване.

2.4. Пет броя смарт карти (2 броя за членовете на СИК и 3 броя за избирателите).

2.5. Два броя флаш памет.

2.6. Запечатан плик с ПИН-код.

2.7. Един брой електрически удължител.

На куфара, в който се намира машината за гласуване, има етикет с номера и адреса на секцията.

Ако номерът на доставената машина за гласуване не съответства на номера на секцията, не се подписва приемо-предавателен протокол, за което незабавно се уведомява ЦИК.

Председателят и секретарят на СИК (при отсъствие на председателя, на зам.-председателя на СИК) и членът на ОИК подписват протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (Приложение 2 към методическите указания). Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за СИК и един за ОИК.

Общинската избирателна комисия предава на СИК системния хеш (криптографския идентификатор).

След предаването техникът на ЦИК, в присъствието на членовете на СИК, инсталира и тества машината за гласуване. След тестването машината разпечатва разписка за текущо състояние. Разписката, петте карти и ПИН-кодът се поставят в плик, който се запечатва и се подписва от присъстващите членове на СИК. Секционната избирателна комисия сравнява системния хеш от разписката за текущо състояние със системния хеш, предоставен от ОИК и съставя констативен протокол (Приложение 2а към методическите указания).

В избирателни секции, определени с решение на ЦИК, се инсталират по две машини за гласуване. Втората машина трябва да е комплектувана по реда на т. 2.1 - 2.7 и за нея се съставя и подписва отделен приемо-предавателен протокол и отделен констативен протокол (Приложение 2а към методическите указания). Пликовете, в които се поставят разписката, петте карти и ПИН-кода, се надписват, съответно „Машина 1 с идент. № ..........................“ и „Машина 2 с идент. № ..........................“.

ВНИМАНИЕ: Смарт картите и ПИН-кодът работят само с машината, за която са предназначени.

 1. В т. 9 от раздел IV навсякъде думите „Сиела Норма“ АД“ се заменят с „ЦИК“.
 2. В раздел V се създава нова т. 3:

„3. Преброяване на контролните разписки

Секционната избирателна комисия извършва преброяване на контролните разписки и попълва протокол (Приложение 7а към методическите указания), както следва:

3.1. Попълване на данните преди отваряне на кутията с контролните разписки от машинното гласуване

Първо се работи с черновата на протокола. Данните върху черновата на протокола се попълват, като се спазват указанията, дадени в самия протокол, и се вписват четливо с думи и с цифри.

Последователно в черновата на протокола на страница първа задължително се попълва идентификационния номер на машината за гласуване, след което се попълват данните за избирателната секция [община, населено място, кметство, административен район (само за Столична община и градовете Пловдив и Варна), изборен район] и трите имена на членовете на СИК.

3.2. Преброяване на контролните разписки и попълване на останалата част от протокола

Преди отваряне на кутията и преброяване на контролните разписки от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само кутията с контролните разписки и черновата от протокола.

Секционната избирателна комисия отваря кутията с контролните разписки. Разписките се изваждат една по една от определения от СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу.

Преброяват се разписките и броят им се вписва в точка 1 от черновата на протокола на СИК.

Контролните разписки се подреждат на две отделни купчини – гласове, подадени за кандидатски листи (І купчина) и гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Двете купчини се преброяват поотделно. Броят на гласовете, подадени за кандидатските листи се вписва в точка 2 от черновата, а броят на гласовете с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ – в точка 3.

Контролните разписки с гласове, подадени за всяка от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативни комитети, се подреждат на отделни купчини. Разписките от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 4 от протокола – срещу съответната кандидатска листа.

Преброените контролни разписки се поставят в Плик № 3-МИ.

В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки от всяка машина се преброяват поотделно, попълват се отделни протоколи Приложение 7а към методическите указания, след което преброените контролни разписки от всяка машина за всеки вид избор се поставят в отделни пликове, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.“

 1. В раздел V досегашните т. 3 и т. 4 стават съответно т. 4 и т. 5.
 2. Точка 2 от раздел VII се изменя така:

„2. Предаване на специализираното устройство за машинно гласуване

Специализираното устройство за машинно гласуване се предава от СИК на ОИК заедно с предаването на книжата по т. 4 от този раздел.

Членове на СИК предават на ОИК специализираните устройства за машинно гласуване, както следва:

2.1. Машина за гласуване с параван към нея.

2.2. Батерия за резервно захранване на машината.

2.3. Кутия за разписки от машинното гласуване.

2.4. Един брой електрически удължител.

Председателят и секретарят на СИК (зам.-председателят на СИК, член на СИК) и член на ОИК подписват протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (Приложение № 3 към методическите указания). Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за СИК и един за ОИК.“

 1. Приложение 2 се изменя така:

„Приложение 2

 

П Р О Т О К О Л

за предаване и приемане на специализирано устройство за

машинно гласуване

 

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № ................................, изборен район …………………., община …………………., кметство ……………, получи от общинската избирателна комисия следното:

 1. машина за гласуване идент. № ………………………. с параван към нея;
 2. батерия за резервно захранване на машината;
 3. кутия за разписки от машинното гласуване;
 4. пет броя смарт карти (2 броя за членовете на СИК и 3 броя за избирателите);
 5. два броя флаш памети;
 6. запечатан плик с ПИН-код;
 7. един брой електрически удължител.

 

 

Председател на СИК:                                      За ОИК:

 

…………………………                       ……………………………………..

Секретар на СИК:

 

…………………………“

 1. Създава се Приложение 2а:

„Приложение 2а

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ..................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № ................................, изборен район – ……………., кметство …………………., община …………………., в присъствието на техника на ЦИК ................................................................. отвориха куфар, запечатан с пломба № ........., като констатираха, че в куфара се съдържа следното:

 

 

Наименование:

Брой

Номер

Забележки

1

Куфар

1

 

 

2

ТУМГ Smartmatic A4-517

1

 

 

3

Акумулатор и кабел за връзка

1

 

 

4

Захранващ адаптер за ТУМГ

1

 

 

5

Захранващ кабел за адаптер за 220V, тип Шуко

1

 

 

6

Удължител 10 метра, 220V, тип Шуко

1

 

 

7

Паравани

2

 

 

8

Ролки с термо хартия

2

 

 

9

Плик с 5 броя смарт карти и код

1

 

 

10

Пломби поставени на машината

3

 

 

11

Резервни пломби

2

 

 

 

 1. Техникът на ЦИК, в присъствието на членовете на СИК, инсталира и тества машината за гласуване.
 2. След тестването на машината техникът разпечатва разписка за текущо състояние, съдържаща хеш код.
 3. СИК констатира, че хеш кодът е идентичен на предоставения на СИК от ОИК.

(В случай, че хеш кодът е различен, това обстоятелство се отбелязва и незабавно се уведомяват ОИК и ЦИК.)

………………………………………………………………………………..

 

 

Председател на СИК:                                      Техник на ЦИК:

 

……………………………                                        ……………………………...

 

Секретар на СИК:

…………………………“

 

 1. Приложение 3 се изменя така:

„Приложение 3

 

П Р О Т О К О Л

за предаване и приемане на специализирано устройство за

машинно гласуване

 

Днес, ..................................... г., в .............. часа, общинската избирателна комисия получи от секционната избирателна комисия в избирателна секция № ......................................, изборен район …………………., община …………………., кметство ……………, следното:

 1. машина за гласуване идент. № ………………………. с параван към нея;
 2. батерия за резервно захранване на машината;
 3. кутия за разписки от машинното гласуване.
 4. един брой електрически удължител.

 

 

Председател на СИК:                                     За ОИК:

 

…………………………                       ……………………………………..

 

Секретар на СИК:

 

…………………………“

 1. Приложение 4 се изменя така:

„Приложение 4

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ..................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № ................................, изборен район …………………., община …………………., кметство ……………, констатира следното:

 

 1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № ……………………………. не стартира/преустанови работа в …………….. ч.
 2. Причина за спиране на работата е:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Колцентърът на ЦИК е уведомен за преустановяване на гласуването с машина и за искането да дойде техник за подписване на констативен протокол в …………… ч.
 2. Техникът на ЦИК е уведомен за преустановяване на гласуването с машина и за искането да дойде за подписване на констативен протокол в …………… ч.
 3. Техникът на ЦИК ………………………………………………….

(три имена)

пристигна в …………… ч.

 

Председател на СИК:

…………………………

 

Секретар на СИК:

…………………………

 

Причина за повредата: ………………………………………………..

 

Техник на ЦИК:

……………………….

 

В случай че след уведомяването техникът не пристигне или не подпише протокола, това обстоятелство се отбелязва:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………“

 1. Създава се Приложение 7а:

 

 

 

„Приложение 7а

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за преброяване на контролните разписки

от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................

за избиране на ..................................................................................................

(кмет на община/район/кметство)

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

изборен район …… - ………………………………..………...

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове:  1. ……………………………     2. .………..………………..……..

 1. …………………..………..     4. …………………………….......
 2. …………………..………..     6. …………………………….......

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

извърши преброяване на контролните разписки и състави този протокол.

 

 

1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване …………………………………………………………………

(с думи)

 

…………………………

(с цифри)

2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети …………………………………………………………………

(с думи)

 

 

…………………………

(с цифри)

3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 

…………………………

(с цифри)

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Имената на кандидата и наименование на партия/коалиция/местна коалиция

Действителни гласове

1.

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….…………………………………..      ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

2.

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….…………………………………..      ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

………………………………………..

………………………………………..       .……..

...

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….…………………………………..      ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

...

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на местна коалиция)

…….…………………………………..      ..........

                           (с думи)                         (с цифри)

...

............................................................

(имената на кандидата)

независим

…….………………………………….       ..........

                       (с думи)                             (с цифри)

 

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

 

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……

6. …………………………….…………….........“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

301-МИ/

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения