Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1111-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Телеграф“ ЕООД чрез вестник „Телеграф“ от 25.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от ГИСДИ с вх. № НС-18-66 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Телеграф" ЕООД, чрез вестник „Телеграф" от 23.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че в броя от 23.09.2014 г. на вестник „Телеграф", стр. 2, са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК, сочат се и нарушения на чл. 205, ал. 2 от ИК. Към сигнала е приложено копие на печатен материал (копие на страница от вестник „Телеграф"), от което е видно датата на издаване и страницата, както и наименованието на вестника.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и се снабди с посочения брой от 23.09.2014 г. на в. „Телеграф".

На стр. 2 на в. „Телеграф" от 23.09.2014 г. е публикуван печатен материал със заглавие "Галъп: ГЕРБ води двойно пред БСП". В посочения печатен материал са публикувани данни от електорални нагласи на хора, „които със сигурност ще гласуват" на предстоящите избори без в тях да е огласена цялата информация, съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „Телеграф" - „Телеграф" ЕООД, с ЕИК 130446187, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1527, район „Оборище", бул. „Екзарх Йосиф" № 119, представлявано от Ирена Ангелова Кръстева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Телеграф" ЕООД с с ЕИК 130446187, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1527, район „Оборище", бул. „Екзарх Йосиф" № 119, представлявано от Ирена Ангелова Кръстева.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения