Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1102-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-16) от 27.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 1207 (хиляда двеста и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-16) от 27.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 1200 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Три лица са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения. Две лица присъстват в предварителната проверка на друга организация, но не са регистрирани. Едно лице има невалиден ЕГН - 11 цифри. Две лица имат еднакви ЕГН и различни имена. Едно лице се среща два пъти в списъка в еднакви лични данни.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1200 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Ганка Колева Христова
2.        Руска Димитрова Стоянова
3.        Петко Христов Петров
4.        Василка Стефанова Христова
5.        Николай Рачев Рачев
6.        Емил Иванов Боянов
7.        Пенка Георгиева Добрева
8.        Цветомир Пламенов Бижев
9.        Петя Пенчева Драгнева
10.   Виржиния Христова Големанова-Драгнева
11.   Петя Йорданова Янкова
12.   Кирилка Асенова Христова
13.   Иван Йорданов Ненов
14.   Ценка Добрева Маринчева
15.   Донка Цвяткова Глобовска
16.   Петранка Минчева Василева
17.   Чавдар Бенков Чавдаров
18.   Олга Георгиева Галенова
19.   Нено Генчев Гичев
20.   Християна Петрова Цонева
21.   Мариян Иванов Кънев
22.   Павел Маринов Джурков
23.   Мариан Павлов Джурков
24.   Ренета Херувимова Божанова
25.   Тодорка Стефанова Стефанова
26.   Николина Нисторова Добрева
27.   Мариана Атанасова Хубанова
28.   Дора Андреева Тодорова
29.   Иван Маринов Давидов
30.   Венета Христова Гатева
31.   Галина Симеонова Йорданова
32.   Радка Маринова Бакалова
33.   Нина Тодорова Иванова
34.   Елена Тончева Стоянчева
35.   Георги Рангелов Стоянчев
36.   Цветана Илиева Иванова
37.   Марияна Атанасова Атанасова
38.   Митко Белев Петев
39.   Петя Илиева Деренцева
40.   Милена Иванова Христова
41.   Дешка Илиева Бончева
42.   Регина Иванова Пенчева
43.   Петко Пенчев Пенчев
44.   Милена Венциславова Параскевова
45.   Милен Георгиев Параскевов
46.   Виолета Христова Михайлова
47.   Румяна Георгиева Георгиева
48.   Красимира Симионова Филипова
49.   Бистра Иванова Лалева
50.   Мирела Георгиева Иванова
51.   Румяна Цвяткова Спасова
52.   Херовим   Ганев    Иванов
53.   Василка Стефанова
54.   Пламен Ивелинов Иванов
55.   Симеон Веселинов Мечков
56.   Маргарита Добрева Недялкова
57.   Крейн Красимиров Петров
58.   Иванка Манолова Маринова
59.   Адриян Николаев Христов
60.   Евгени Йорданов Мичев
61.   Севда Кирилова Косева
62.   Косьо Стойчев Косев
63.   Блажка Димова Лалева
64.   Димо Костов Костадинов
65.   Димитрина Христова Влаева
66.   Христина Петрова Ненова
67.   Найден Цветанов Недялков
68.   Мирела Костадинова Костадинова
69.   Лала Иванова Драголова
70.   Димитър Димитров Симеонов
71.   Тодорка Викторова Минчева
72.   Мартин Стефанов Драголов
73.   Виолета Трифонова Блажева
74.   Нанси Георгиева Денчева
75.   Татяна Пройнова Колева
76.   Иван Динчев Колев
77.   Снежанка Димитрова Петрова
78.   Ивайла Николаева Попова- Мускова
79.   Нелка Митева Илиева
80.   Симеон Даниелов Колев
81.   Стефана Иванова Стефанова
82.   Димка Димова Пъровска
83.   Тотка Михайлова Колева
84.   Тодор Мичев Мичев
85.   Гена Тотева Петрова
86.   Кинка Иванова Стефанова
87.   Мустафа Мехмедов Мехмедов
88.   Мирослав Маринов Величков
89.   Надка Лалева Черкезова
90.   Веска Ангелова Цветкова
91.   Стефан Христов Михайлов
92.   Ценка Иванова Динчева
93.   Коста Тодоров Костов
94.   Миглена Ценкова Йорданова
95.   Ива Тодорова Дочева
96.   Донка Иванчева Бахчеванджиева
97.   Момчил Тодоров Димов
98.   Веселин Тотева Василев
99.   Николина Йорданова Николова - Генова
100.                     Емилиян Иванов Маринов
101.                     Мария Колева Цонкова
102.                     Момчил Никифоров Кънев
103.                     Христофор Гатев Лалев
104.                     Данаил Петков Лалев
105.                     Събчо Петков Сомлев
106.                     Матьо Павлев Матев
107.                     Евгени Христов Михов
108.                     Росица Илиева Пенкова
109.                     Ценка Цонкова Кокорска
110.                     Марийка Димитрова Стойчева
111.                     Иван Белев Иванов
112.                     Антон Атанасов Антонов
113.                     Иваничка Петрова Христова
114.                     Ваня Маркова Димитрова
115.                     Цецка Александрова Иванова
116.                     Добринка Христофорова Николаева
117.                     Цветан Стефанов Цанков
118.                     Гордан Мирославов Русев
119.                     Димитринка Христова Стефанова
120.                     Пенка Димкова Райкова
121.                     Цанка Николова Панчева
122.                     Пенко Русев Братинов
123.                     Фана Николова Росенова
124.                     Невен Росенов Русев
125.                     Тотка Радкова Маринова
126.                     Димитър Иванова Лазаров
127.                     Тошко Илиев Петров
128.                     Генка Иванова Маринова
129.                     Атанас Костадинов Атанасов
130.                     Цонка Христова Иванова
131.                     Косьо Благовестов Косев
132.                     Ива Величкова Петрова
133.                     Ружка Петкова Димитрова
134.                     Недка Радева Стефанова
135.                     Дианка Димитрова Стефанова
136.                     Тинка Йорданова Гоева
137.                     Георги Иванов Петров
138.                     Милен Иванов Вълканов
139.                     Милен Стефанов Миленов
140.                     Огнян Юлийев Шекеров
141.                     Златко Александров Андонов
142.                     Иван Николов Иванов
143.                     Петя Ангелова Бостанджиева
144.                     Любомир Желев Михов
145.                     Христина Цвяткова Стойчева
146.                     Драгомир Георгиев Топалов
147.                     Ина Пламенова Добрикова
148.                     Младен Дамянов Чангов
149.                     Ели Димова Костова
150.                     Костадин Василев Страшников
151.                     Стамен Стамов Стамов
152.                     Димитър Христов Митрев
153.                     Светозара Росимова Колева
154.                     Емилиян Стоянов Стамов
155.                     Ивайло Крумов Миланов
156.                     Петко Радков Латев
157.                     Дияна Костова Недялкова
158.                     Валентина Бранимирова Грозева
159.                     Бисер Маринов Киров
160.                     Сергей Огнянов Димитров
161.                     Симион Боянов Атанасов
162.                     Румен Станимиров Ангелов
163.                     Айхан Ахмед Айри
164.                     Живко Радев Велчев
165.                     Мария Христова Петрова
166.                     Мирослава Красимирова Димитрова
167.                     Мария Цветкова Вълчева
168.                     Ридван Раиф Рафет
169.                     Светла Георгиева Василева
170.                     Красимира Кирилова Иванова
171.                     Стоян Петров Иванов
172.                     Васил Венков Ангелов
173.                     Красимира Георгиева Василева
174.                     Елена Гълъбова Александрова
175.                     Величка Михова Стоянова
176.                     Галя Николова Ангелова
177.                     Георги Огнянов Николов
178.                     Цветелин Маринов Георгиев
179.                     Христо Димитров Спасов
180.                     Димитър Димитров Николов
181.                     Теодора Атанасова Монева
182.                     Георги Димитров Николов
183.                     Светла Бончева николова
184.                     Мария Димитрова Колева
185.                     Радост Иванова Димитрова
186.                     Ивета Петрова Петрова
187.                     Даниела Илиянова Вълева
188.                     Тодор Николаев Ончев
189.                     Женя Иванова Андонова
190.                     Георги Петров Ивнаов
191.                     Маргарита Павлова Димитрова
192.                     Велин Георгиев Джукелов
193.                     Агора Атанасова Балездрова
194.                     Мартин Недялков Мавродиев
195.                     Юрка Иванова Дочева
196.                     Петър Светославов Петров
197.                     Стела Куртева Щилиянова
198.                     Теодора Илиева Иванова
199.                     Красимир Георгиев Стайков
200.                     Юлиян Стефанов Иванов
201.                     Георги Данаилов Тенев
202.                     Мина Васкова Жечева
203.                     Олга Данаилова Сивова
204.                     Соня Ангелова Манахилова
205.                     Димитър Стойчев Василев
206.                     Йорданка Стойчева Василева
207.                     Георги Петков Петков
208.                     Георги Николов Карадимов
209.                     Ангел Василев Бодуров
210.                     Айше Али Онбашь
211.                     Георги Костов Дедов
212.                     Иван Василев Иванов
213.                     Райна Станева Вълчинкова
214.                     Христо Михалев Христанов
215.                     Димитър Петров Добрев
216.                     Дияна Великова Мишинева
217.                     Мария Георгиева Маркова
218.                     Стефан Петков Недков
219.                     Христо Валентинов Дамянов
220.                     Валентин Динев Вълков
221.                     Михаела Венциславова Петрова
222.                     Йордан Иванов Вълчев
223.                     Вельо Кирилов Велев
224.                     Михаил Йорданов Арнаудов
225.                     Николин Митев Петков
226.                     Георги Николов Маринов
227.                     Станимир Ташев Русев
228.                     Георги Тодоров Георгиев
229.                     Иван Ников Иванов
230.                     Димо Минчев Желязков
231.                     Ирина Иванова Аврамова
232.                     Теменужка Петрова Иванова
233.                     Йорданка Атанасова Стоева
234.                     Лилина  Огнянова Вегенова
235.                     Калинка Данкова Вегенова
236.                     Елка Георгиева Илиева
237.                     Нели Георгиева Рашева
238.                     Петър Иванов Петков
239.                     Лена Иванова Миланова
240.                     Марио Абдул Хаким-Бхаеладин
241.                     Йордан Атанасов Йорданов
242.                     Диана Иванова Тодорова
243.                     Елена Тодорова Иванова -Кирицова
244.                     Таня Николаева Савова
245.                     Георги Гълъбов Бориков
246.                     Дафина Романова Манушкина
247.                     Татяна Димитрова Иванова
248.                     Емилия Костадинова Топалова
249.                     Бойка Атанасова Кадрева
250.                     Илиян Димитров Синадинов
251.                     Стоян Владимиров Клямбов
252.                     Яна Недкова Кунева
253.                     Христина Асенова Королеова
254.                     Петранка Стоянова Янкова
255.                     Татяна Христова Запрянова
256.                     Росица Генчева Димова
257.                     Генчо Делчев Димов
258.                     Васил Стойков Георгиев
259.                     Добринка Господинова Георгиева
260.                     Минка Русева Кирева
261.                     Чанита Борисова Динева
262.                     Ангел Динков Господинов
263.                     Виктория Симеонова Арнаудова
264.                     Евгени Генов Динев
265.                     Венцислав Събев Найденов
266.                     Александър Христонов Георгиев
267.                     Запрянка Райчева Грозева
268.                     Габриела Живкова Делчева
269.                     Антоанета Димитрова Гикова
270.                     Найден Събев Найденов
271.                     Гинка Иванова Ангелова
272.                     Петя Янчева Делчева
273.                     Атанас Ботов Антонов
274.                     Димитър Делев Димитров
275.                     Янка Петрова Овчарова
276.                     Владимир Дончев Николов
277.                     Галя Малинова Димитрова
278.                     Пенчо Генев Кирев
279.                     Милена Тонева Димитрова
280.                     Велика Георгиева Христова
281.                     Добри Панев Колев
282.                     Радка Спасова Колева
283.                     Петя Благоева Петрова
284.                     Ангел Юлиянов Ангелав
285.                     Капка Тодорова Кирева
286.                     Лина Костадинова Бояджиева
287.                     Десислава Николаева Йонова
288.                     Славка Братанова Ботева
289.                     Иван Георгиев Савов
290.                     Петя Пейчева Петрова
291.                     Стоянка Асенова Кирилова
292.                     Иван Начев Йовчев
293.                     Денка Колева Петрова
294.                     Бистра Тодорова Нинова
295.                     Радка Димитрова Георгиева
296.                     Стойчо Добрев Камов
297.                     Здравка Йорданова Марковска
298.                     Събка  Димитрова Йовчева
299.                     Васил Георгиев Желязков
300.                     Стоянка Вълева Киркова
301.                     Минка Христова Желева
302.                     Силвия Цекова Илиева
303.                     Петко Делчев Петков
304.                     Милена Димитрова Иванова
305.                     Иван Колев Колев
306.                     Стоян Тодоров Малев
307.                     Петър Иванов Петров
308.                     Тотю Атанасов тотев
309.                     Албена Недева Митева
310.                     Георги Иванов Илиев
311.                     Марийка Димитрова Диянова
312.                     Анета Ганчева Иванова
313.                     Стефан Василев Пейчев
314.                     Младен Кирилов Георгиев
315.                     Мария Иванова Тонева
316.                     Стойка Петрова Димитрова
317.                     Димчо Канев Димов
318.                     Тонка Димитрова Петева
319.                     Йордан Станков Иванов
320.                     Златка Захариева Димова
321.                     Здравко Владимиров Апостолов
322.                     Делчо Димитров Димов
323.                     Ангел Христов Димитров
324.                     Ванчо Стоянов Костадинов
325.                     Атанас Иванов Атанасов
326.                     Минка Райчева Ямболиева
327.                     Господин Маринов Радев
328.                     Тодор Русев Костадинов
329.                     Петя Лябенова Ангелова
330.                     Цветана Веселинова Страшникова
331.                     Минка Ангелова Кабакова
332.                     Ангел Христов Ангелов
333.                     Хубка Петкова Димитрова
334.                     Николай Тошев Димитров
335.                     Бончо Желязков Димитров
336.                     Георги Йорданов Георгиев
337.                     Валентина Павлова Станчева
338.                     Недялка Ангелова Цветкова
339.                     Динко Бойчев Йорданов
340.                     Христо Георгиев Иванов
341.                     Калин Радев Калинов
342.                     Тодорка Радомирова Лозева
343.                     Евгений Добчев Гочев
344.                     Живка Вълчева Тенева
345.                     Минка Господинова Казакова
346.                     Пенка Минева Севова
347.                     Христо Апостолов Полименов 
348.                     Димитрина Николова Дименчева
349.                     Красимира Иванова Петкова
350.                     Златка Димитрова Иванова
351.                     Елена Иванова Сарагьолова
352.                     Юлия Антонова Налбантова
353.                     Янка Георгиева Анастасова
354.                     Илия Николов Такшаров
355.                     Тодор Димов Тодоров
356.                     Златка Делчева Христова
357.                     Тотка Петкова Грозданова
358.                     Тодорка Атанасова Делиева
359.                     Христина Танева Танева
360.                     Асен Ангелов Михайлов
361.                     Атанас Асенов Сариев
362.                     Надя Михайлова Войводова
363.                     Ишмина Милкова Миткова
364.                     Димитър Илиев Михалев
365.                     Сашо Киров Кепенеклиев
366.                     Пейко Христов Йовов
367.                     Никола Георгиев Илчев
368.                     Мария Христова Стамболова
369.                     Цвета Атанасова Полименова
370.                     Георги Вергилов Черешарски
371.                     Христо Стойчев Панчев
372.                     Господин Колев Господинов
373.                     Иванка Борисова Циганчева
374.                     Калинка Стоева Бодурова
375.                     Мария Станкова Киркова
376.                     Марина Стоянова Кавръкова
377.                     Тодор Милков Грозев
378.                     Свилен Георгиев Колев
379.                     Николай Георгиев Добрев
380.                     Веселин Петров Вълчанов
381.                     Ивелина Йорданова Колева
382.                     Ангел Желев Тодоров
383.                     Ирина Величкова Кръстева
384.                     Стоян Георгиев Стоянов
385.                     Йордан Колев Иванов
386.                     Надежда Димитрова Георгиева
387.                     Веселина Хараламбиева Маринова
388.                     Силвия Георгиева Георгиева
389.                     Дарина Миткова Костадинова
390.                     Димитър Славчев Сакалов
391.                     Делчо Аракшиев Иванов
392.                     Силвия Стоянова Колева
393.                     Георги Иванов Георгиев
394.                     Сема Мехмед Джамал
395.                     Антон Симеонов Чанталиев
396.                     Деля Ангелова Петкова
397.                     Гергана Вълчева Димитрова
398.                     Тончо Андонов Стоянов
399.                     Тодор Колев Добрев
400.                     Иван Георгиев Делев
401.                     Иван Ангелов Иванов
402.                     Тянка Георгиева Колева
403.                     Генчо Георгиев Павлов
404.                     Господин Димитров Петров
405.                     Минка Лечева Иванова
406.                     Димо Сотиров Димов
407.                     Желязко Георгиев Желязков
408.                     Станчо Нанев Желев
409.                     Господин Илиянов Господинов
410.                     Анна Иванова Атанасова
411.                     Димитър Маринов Тонков
412.                     Тодор Митев Тодоров
413.                     Ленко Славов Иванов
414.                     Ангел Тодоров Стоянов
415.                     Иван Митев Димитров
416.                     Деница Иванова Фотева
417.                     Марушка Митева Шубелиева
418.                     Илиян Петков Дяков
419.                     Димитър Николаев Симеонов
420.                     Пенка Асенова Стамболова
421.                     Ивайло Деянов Пандулев
422.                     Христина Делчева Митева
423.                     Кристина Мирчева Табакова
424.                     Светла Тодорова Иванова
425.                     Димитър Маринов Димитров
426.                     Радка Атанасова Кузмова
427.                     Пламен Борисов Милков
428.                     Лиляна Никова Петрова
429.                     Любомир Василев Ангелов
430.                     Делка Гочева Илиева
431.                     Милена Иванова Попова
432.                     Георги Генадиев Димитров
433.                     Петя Милушева Генева 
434.                     Величка Атанасова Йондова
435.                     Димитър Вълков Милушев
436.                     Марияна Йорданова Чавдарова
437.                     Петър Атанасов Петров
438.                     Константин Лъчезаров Бойдев
439.                     Деян Владимиров Тонев
440.                     Милена Георгиева Станчева
441.                     Митко Гюргаков Шубелиев
442.                     Дора Паскова Ганчева
443.                     Теодора Димитрова Димитрова
444.                     Иванка Димитрова Стойчева
445.                     Ирена Монева Димитрова
446.                     Дейвид Жулиенов Вакрилов
447.                     Жулиета Добринова Вакрилова
448.                     Камена Кирилова Чакърова
449.                     Лиляна Атанасова Парапанова
450.                     Богданка Сталева Дармонева
451.                     Любомир Георгиев Щерев
452.                     Ангелина Петкова Петрова
453.                     Деница Ненкова Петрова
454.                     Мариана Иванова Костадинова
455.                     Никола Иванов Чардаков
456.                     Галина Жекова Георгиева
457.                     Васил Георгиев Фурнаджиев
458.                     Валентина Христова Атанасова
459.                     Златка Тинкова Кръстева
460.                     Радка Дамянова Трендафилова
461.                     Костадин Андреев Кръстев
462.                     Кирил Стоянов Стоянов
463.                     Стоян Колев Чилингиров
464.                     Георги Маринов Христозов
465.                     Атанаска  Тенева Христозова
466.                     Емилия Великова Черкезова
467.                     Надежда Веселинова Черкезова
468.                     Дарина Бинчева Пейкова
469.                     Марияна Йорданова Щерева
470.                     Даниел Любомиров Щерев
471.                     Павлина Ванчева Гинева
472.                     Янко Андреев Андреев
473.                     Светла Делчева Димова
474.                     Делка Димитрова Алексова
475.                     Тодор Атанасов Тонев
476.                     Красимир Насков Димитров
477.                     Мария Христова Христова
478.                     Антония Миткова Паскалева
479.                     Петър Страхилов Славчев
480.                     Анета Мирчева Балтова
481.                     Йорданка Иванова Иванова
482.                     Емилиян Йовчев Стоянов
483.                     Илияна Стойчева Латева
484.                     Цвета Георгиева Атанасова
485.                     Тонка Георгиева Иробалиева
486.                     Иван Илиев Попов
487.                     Анна Андонова Христова
488.                     Златка Вълканова Стоянова
489.                     Ива Генкова Гинчева
490.                     Валентина Николова Георгиева
491.                     Пенка Александрова Петкова
492.                     Илия Хубенов Николов
493.                     Константин Генчев Бойчев
494.                     Иван Дончев Иробалиев
495.                     Даниела Хубенова Будова
496.                     Янка Атанасова Въчева
497.                     Димитър Милков Янков
498.                     Стамо Петров Пейков
499.                     Павел Петков Вълчев
500.                     Георги Атанасов Димов
501.                     Владимир Руменов Владимиров
502.                     Антоанета Иванова Стойчева-ВАНЧЕВА
503.                     Златка Стоянова Георгиева
504.                     Марийка Атанасова Радева
505.                     Таня Ангелова Филева
506.                     Мария Димитрова Господинова
507.                     Пейка Делчева Милева
508.                     Кирилка Петкова Георгиева
509.                     Димка Костадинова Хубенова
510.                     Мария Делчева Дякова
511.                     Светлана Георгиева Зарева
512.                     Росен Иванов Араклиев
513.                     Дочка Грозева Георгиева
514.                     Светла Георгиева Димитрова
515.                     Красимир Димитров Канев
516.                     Тодор Манолов Тодоров
517.                     Румяна Димитрова Георгиева
518.                     Добрина Славчева Желязкова
519.                     Ангелина Грозева Делчева
520.                     Златка Иванова Павлова
521.                     Владислав Ивов Ешпеков
522.                     Мария Ангелова Георгиева
523.                     Кичка Маврева Колева
524.                     Кремена Димитрова Николова
525.                     Христина Маринова Войнова
526.                     Златка Атанасова Войнова
527.                     Никола Атанасов Костадинов
528.                     Запрянка Гошева Янева
529.                     Стойчо Димов Йорданов
530.                     Васил Гочев Николов
531.                     Янка Колева Василева
532.                     Недялка Тодорова Богданова
533.                     Величка Тонева Кирева
534.                     Еленко Тодоров Георгиев
535.                     Йоско Делчев Русев
536.                     Мария Николаева Георгиева
537.                     Петко Добрев Петков
538.                     Халибрям Фаиков Мехмедалиев
539.                     Стефан Вълков Добрев
540.                     Маргарита Минкова Атанасова
541.                     Йордан Николов Колев
542.                     Павел Костов Стоянов
543.                     Галя Димитрова Христова
544.                     Йовка Иванова Арабаджиева
545.                     Любина Вълчева Тимонова
546.                     Стайка Александрова Русева
547.                     Деляна Николова Колева
548.                     Недялко Иванов Недялков
549.                     Дарина Георгиева Георгиева
550.                     Илия Йорданов Димитров
551.                     Георги Русев Русев
552.                     Женя Иванова Янкова
553.                     Любомир Петков Стоилов
554.                     Димка Русева Марева
555.                     Рафайдин Ибрям Смаил
556.                     Георги Димитров Костадинов
557.                     Веселина Василева Димитрова
558.                     Синан Ерсан Молла
559.                     Асен Николов Антонов
560.                     Симеон Николаев Симеонов
561.                     Йорданка Темелкова Манолова
562.                     Димо Делчев Димов
563.                     Недка Иванова Николова
564.                     Красимир Иванов Недев
565.                     Руска Събева Петрова
566.                     Ванка Ванчева Стилянова
567.                     Христо Ботев Томов
568.                     Борислав Иванов Митрев
569.                     Петронка Пашинова Балашева
570.                     Диляна Ангелова Варнова
571.                     Иван Кръстев Иванов
572.                     Мария Красимирова Иванова
573.                     Дияна Петрова Спирова
574.                     Иван Сидеров Милушев
575.                     Светлана Георгиева Янева
576.                     Мирослав Димитров Кръстев
577.                     Илия Кръстев Илиев
578.                     Петър Георгиев Петров
579.                     Кръстьо Петров Кръстев
580.                     Еленка Димова Добрева
581.                     Грозданка Димова Стойкова
582.                     Димитър Начев Янчев
583.                     Николай Борисов Станков
584.                     Пенка Илиева Матева
585.                     Милена Дончева Карагяурова
586.                     Еленка Недева Михова
587.                     Янка Андонова Терзиева
588.                     Неделя Вълкова Янева
589.                     Донка Николова Димова
590.                     Димитрина Стайкова Къркилова
591.                     Милена Мишева Атанасова
592.                     Мариянка Йорданова Йорданова
593.                     Милчо Христов Милков
594.                     Николай Вълчев Николов
595.                     Иванка Керанова Николова
596.                     Веселин Илиев Ковачев
597.                     Димо Христов Йовчев
598.                     Надка Христова Костова
599.                     Кольо Господинов Янчев
600.                     Велик Стоев Сотиров
601.                     Иванка Георгиева Христова
602.                     Диньо Петров Господинов
603.                     Митра Тошкова Темелкова
604.                     Силвия Илчева Илиева
605.                     Димитър Николов Загорчев
606.                     Димитър Георгиев Низамов
607.                     Надка Петрова Младенова
608.                     Тодорка Борисова Чобанова
609.                     Въчо Енчев Грозев
610.                     Колю Бялков Димитров
611.                     Ганчо Тодоров Костов
612.                     Росица Манолова Димитрова
613.                     Кольо Генчев Колев
614.                     Христа Петрова Атанасова
615.                     Весела Христова Владимирова
616.                     Божанка Генева Сидерова
617.                     Валерия Митева Матишева
618.                     Недялко Гочев Мазгалов
619.                     Недялка Георгиева Биковска
620.                     Пенка Христова Демирева
621.                     Калинка Добрева Политикова
622.                     Живко Аврамов Атанасов
623.                     Атанас Иванов Тодев
624.                     Иван Живков Иванов
625.                     Диньо Петков Добридинев
626.                     Георги Валентинов Димитров
627.                     Желяза Димова Димитрова
628.                     Станка Генева Желева
629.                     Ради Господинов Дойков
630.                     Теменуга Жекова Петрова
631.                     Нина Христова Хубенова
632.                     Марияна Петрова Уюрова
633.                     Веса Щидерова Милчева
634.                     Маринка Николова челебиева
635.                     Йорданка Стойчева Капитанова
636.                     Йорданка Георгиева Тюфекчиева
637.                     Мария Николова Парушева
638.                     Галин Иванов Иванов
639.                     Жана Георгиева Пеева
640.                     Елена Стоянова Сюлеменчева
641.                     Георги Димитров Димитров
642.                     София Ангелова Сталева
643.                     Златка Илиева Георгиева
644.                     Десислава Димитрова Димитрова
645.                     Маринка Георгиева Колева
646.                     Мариана Йорданова Димитрова
647.                     Сидер Атанасов Атанасов
648.                     Веселин Трифонов Кабранов
649.                     Десислава Христова Стоева
650.                     Петър Стефанов Митков
651.                     Дамян Вълков Зъмбаров
652.                     Ботю Димитров Шидеров
653.                     Мария Вълчева Кръстева
654.                     Лилия Господинова Стефанова
655.                     Елена Георгиева Господинова
656.                     Георги Димитров Димитров
657.                     Деспо Кръстев Деспов
658.                     Янчо Стефанов Петров
659.                     Недялка Станева Пройкова
660.                     Вангел Братков Симеонов
661.                     Атанас Колев Костадинов
662.                     Мария Михайлова Яйджиева
663.                     Елена Динчева Георгиева
664.                     Златан Атанасов Златанов
665.                     Пейо Димитров Дърваров
666.                     Димитър Иванов Колев
667.                     Елена Господинова Милева
668.                     Христо Любенов Господинов
669.                     Еленка Иванова Александрова
670.                     Теньо Иванов Колев
671.                     Дина Гочева Марашева
672.                     Делчо Георгиев Тенев
673.                     Талю Лозков Налбантов
674.                     Коста Кръстев Иванов
675.                     Димитрия Николова Тенчева
676.                     Никола Янков Мандаджиев
677.                     Сийка Алексиева Романова
678.                     Асен Велинов Йорданов
679.                     Станка Георгиева Благоева
680.                     Атанас Христов Тенчев
681.                     Лозан Георгиев Кокалчев
682.                     Райме Тасим Али
683.                     Въчо Грозев Въчев
684.                     Светлана Георгиева Тодева
685.                     Дорка Славчева Налбантова
686.                     Росица Петева Пандулева
687.                     Димитър Латунов Димитров
688.                     Красимир Недялков Романов
689.                     Петя Филипова Георгиева
690.                     Иван Георгиев Кьосев
691.                     Станимир Димитров Стойков
692.                     Янчо Талев Янков
693.                     Елена Георгиева Маркова
694.                     Бялко Никилов Славчев
695.                     Росен Иванов Цветанов
696.                     Веселина Володиева Чепилевска
697.                     Пламен Йорданов Друмев
698.                     Галин Данчев Господинов
699.                     Камен Димитров Алексов
700.                     Стоян Светославов Живков
701.                     Тихомир Димитров Митев
702.                     Стефан Димитров Митев
703.                     Борислав Петров Борисов
704.                     Мариян Пламенов Първанов
705.                     Александър Пламенов Николов
706.                     Атанас Петров Михнев
707.                     Мирослав Красимиров Гичев
708.                     Живомир Димитров Алатов
709.                     Николай Филчев Филчев
710.                     Силвана Недялкова Неделчева
711.                     Крум Стоянов Андонов
712.                     Иво Сергеев Джанков
713.                     Милен Миленов Илиев
714.                     Марин Илиев Дишев
715.                     Даниела Николова Дишева
716.                     Мая Миленова Илиева
717.                     Геновева Стоянова Филипова
718.                     Антония Павлова Илиева
719.                     Весела Христова Данчева
720.                     Цветелина Димитрова Лазова
721.                     Симеон Насков Атанасов
722.                     Красимира Йорданова Драганова
723.                     Георги Димитров Алатов
724.                     Силвия Руменова Янкова
725.                     Силвия Янкова Кирова
726.                     Божидара Йовчева Янакиева
727.                     Даниела Живкова Ненова
728.                     Ивелина Тодорова Тодорова
729.                     Даниела Николова Господинова
730.                     Десислава Данчева Господинова - Григорова
731.                     Мариян Любенов Григоров
732.                     Алдин Андреев Младенов
733.                     Радостина Божидарова Младенова
734.                     Данчо Желязков Господинов
735.                     Иван Русев Русев
736.                     Галя Лефтерова Желева
737.                     Калина Стоянова Дойнова
738.                     Зорница Иванова Петрова
739.                     Гинка Иванова Зафирова
740.                     Добрин Господинов Желев
741.                     Ивелин Димитров Василев
742.                     Мария Стефанова Куцарова
743.                     Георги Стоянов Русев
744.                     Янка Лефтерова Желева
745.                     Николай Цанков Димитров
746.                     Стивън Иринев Паскалев
747.                     Пламена Живкова Петрова
748.                     Добрин Иванов Добрев
749.                     Иван Живков Петров
750.                     Галина Иванова Кондова
751.                     Живко Петров Кондов
752.                     Радослав Велинов Великов
753.                     Тодор Щерев Тодоров
754.                     Тонислав Йорданов Митев
755.                     Антон Мирославов Добрев
756.                     Роберт Мустафа Мезиан
757.                     Ясен Мустафа Мезиан
758.                     Велизар Галинов Христов
759.                     Диана Филкова Ганчева
760.                     Емил Илиянов Георгиев
761.                     Сами Махер Ал-Тамер
762.                     Александър Петров Йорданов
763.                     Юлиян Иванов Радев
764.                     Димитър Севдалинов Лозанов
765.                     Александър Йорданов Стоилов
766.                     Десислав Николаев Ставрев
767.                     Цветан Сашков Лазов
768.                     Любомир Тодоров Славов
769.                     Момчил Христов Момчилов
770.                     Кирчо Иванов Гечев
771.                     Янчо Янчев Христов
772.                     Антон Тодоров Дончев
773.                     Николай Даринков Николов
774.                     Петър Колев Кирилов
775.                     Димитър Николаев Димитров
776.                     Яница Николаева Тодорова
777.                     Александрина Георгиева Йорданова
778.                     Ивелина Красимирова Димитрова
779.                     Йовка Миланова Стефанова
780.                     Красимир Вълчев Костадинов
781.                     Вълчо Костадинов Вълчев
782.                     Дияна Живкова Вълчева
783.                     Десислав Ловков Петров
784.                     Михаил Великов Михаилов
785.                     Христина Ивова Шишкова
786.                     Кериме Исмаилова Джелилова
787.                     Костадинка Славова Иванова
788.                     Росица Няголова Русева
789.                     Жеко Дойчев Дойчев
790.                     Иван Христов Иванов
791.                     Галина Валентинова Николова
792.                     Тодор Маринов Неделчев
793.                     Мариела Тодорова Неделчева
794.                     Цветелина Тодорова Песталоци
795.                     Тодор Радков Песталоци
796.                     Диян Емилов Михайлов
797.                     Доника Йорданова Михайлова
798.                     Калоян Живков Иванов
799.                     Драгомир Димитров Марков
800.                     Иван Борисов Дамянов
801.                     Петър Иванов Райков
802.                     Добри Марков Митев
803.                     Камен Стоянов Лупанов
804.                     Ивета Иванова Лупанова
805.                     Жанета Георгиева Щерева
806.                     Денислав Тодоров Щерев
807.                     Добринка Николова Топалска
808.                     Теодора Петкова Топалска
809.                     Павел Петков Топалски
810.                     Мария Вълчева Вълкова
811.                     Росица Ичова Кънина
812.                     Росен Иванов Иванов
813.                     Ангел Йорданов Ралчев
814.                     Никола Веселинов Нестеров
815.                     Росен Стоянов Папазов
816.                     Стоян Иванов Шахънски
817.                     Пламен Павлов Гайдаджийски
818.                     Милко Иванов Начев
819.                     Атанас Колев Чомаков
820.                     Елка Видолова Сотирова
821.                     Ана Рангелова Славова
822.                     Христос Димитров Шиков
823.                     Рангел Петров Чераков
824.                     Атанас Иванов Атанасов
825.                     Димитрия Витанова Шопова
826.                     Янко Георгиев Узунов
827.                     Никола Вълков Стефанов
828.                     Киро Делев Кирков
829.                     Олга Богданова Петрова
830.                     Величка Минчева Бикова
831.                     Антоанета Иванова Анастасова
832.                     Валери Николов Сергиев
833.                     Стойчо Малинов Томов
834.                     Димитър Атанасов Ташев
835.                     Стоян Стойчев Анастасов
836.                     Никола Благоев Кузманов
837.                     Димитър Борисов Димов
838.                     Александър Зарков Янев
839.                     Златка Миткова Андонова
840.                     Зарко Димитров Янев                  
841.                     Славчо Митков Андонов                  
842.                     Борис Стоянов Кръстев                
843.                     Златка Георгиева Янева                
844.                     Борис Димитров Янев                  
845.                     Атанас Запрянов Йорданов                
846.                     Ангел Йосифов Торкин
847.                     Иван Георгиев Йовчев
848.                     Иван Генов Силикчийски
849.                     Тошо Иванов Лесов
850.                     Недялко Иванов Боргоджийски
851.                     Иван Венков Пеников
852.                     Кристина Иванова Малешкова
853.                     Иван Николаев Пенишев
854.                     Йосиф Климентов Терзийски
855.                     Венета Недялкова Лачева
856.                     Венко Гочев Гочев
857.                     Любомир Владимиров Стрехин
858.                     Иван Венков Пищийски
859.                     Иван Борисов Говедаров
860.                     Рангел Кръстев Терзийски
861.                     Йордан Василев Гайдаджийски
862.                     Захари Рангелов Захариев
863.                     Васил Георгиев Василчев
864.                     Запрян Есев Есев
865.                     Иванка Христозова Рангелова
866.                     Тонка Рангелова Григорова
867.                     Златко Атанасов Василев
868.                     Мариян Димитров Запрянов
869.                     Петко Колев Колев
870.                     Беселин Стоянов Иванов         
871.                     Любчо Илиев Николов
872.                     Петър Георгиев Петров
873.                     Ангелина Николова Ангелова
874.                     Йосиф Ангелов Торкин
875.                     Еленка Василева Маркова
876.                     Серафим Иванов Райков
877.                     Пламен Борисов Пищийски
878.                     Антон Димитров Митев
879.                     Коста Георгиев Добрев
880.                     Донка Йорданова Варийска
881.                     Станка Йорданова Станева
882.                     Иванка Маринова Антонова
883.                     Цветелина Радева Раленкова
884.                     Магдалена  Христова Лазарова
885.                     Иванка Димитро9ва Михайлова
886.                     Георги Русинов Ковачев      
887.                     Лилия Станчева Кундурджиева       
888.                     Никола Сашов Драганов
889.                     Адриана Кирилова Ташева
890.                     Иван Димитров Мицкулев
891.                     Асен Тодоров Дапев
892.                     Атанас Костадинов Узунов
893.                     Йорданка Методиева Горненска
894.                     Катя Петрова Бадова
895.                     Димитър Ангелов Митков
896.                     Стоилка Атанасова Добрева
897.                     Илия Рангелов Куртев
898.                     Велко Георгиев Катърчев
899.                     Наньо Добрев Иванов
900.                     Никола Георгиев Гунчев
901.                     Петър Минчев Костов
902.                     Кръстьо Борисов Ковачев
903.                     Васил Иванов Радев
904.                     Петър Любенов Динчев
905.                     Димитър Тодоров Анчев
906.                     Атанас Георгиев Тодоров
907.                     Донка Кирилова Милушева
908.                     Никола Анев Николов
909.                     Дойчо Георгиев Колев
910.                     София Рангелова Димитрова
911.                     Ангел Павлов Личев     
912.                     Станка Атанасова Дерезова
913.                     Цветелина Величкова Трайкова
914.                     Мария Георгиева Кирова
915.                     Таня Гълъбова Дългърска
916.                     Иван Веселинов Маринчешки
917.                     Траян Вълков Йончев
918.                     Пенка Петрова Клинкова
919.                     Величко Ангелов Кансъзов
920.                     Костадин Иванов Караиванов
921.                     Атанас Петров Челибийски
922.                     Димитър Методиев Царев
923.                     Георги Георгиев Трендафилов
924.                     Мария Петрова Димова
925.                     Боно Илиев Бабачев
926.                     Никола Николов Гевезов
927.                     Тонка Димитрова Мирчева
928.                     Елена Събова Попова
929.                     Силвия Петрова Йотова - Ликова
930.                     Койо Николов Коев
931.                     Бойчин Василев Конов
932.                     Евелина Йорданова Йорданова
933.                     Нанко Атанасов Попов
934.                     Нонка Борисова Ризова
935.                     Борис Николов Аргиров
936.                     Лилия Пламенова Цекова
937.                     Иванка Миткова Тодорова
938.                     Иван Петров Богданов
939.                     Ангелина Кирчева Ачкова
940.                     Георги Минчев Лютов
941.                     Борис Николов Богданов
942.                     Иван Кръстев Голевски
943.                     Нешо Атанасов Миневски
944.                     Стойна Иванова Мутафчийска
945.                     Атанаска Георгиева Пейчинова
946.                     Петко Колев Ташев
947.                     Иванка Иванова Кабаджова
948.                     Недка Стоянова Тодорова
949.                     Атанас Стоянов Ангелов
950.                     Никола Марков Петров
951.                     Петка Нончева Христова
952.                     Нели Димитрова Башинова
953.                     Георги Стефанов Марков
954.                     Елена Неделчева Кацарова-Литова
955.                     Димитър Бойков Топалов
956.                     Иванка Христева Христозова
957.                     Елина Иванова Ладжева
958.                     Ангел Добрев Петков
959.                     Илия Иванов Шаков
960.                     Добромир Запрянов Кузманов
961.                     Мария Петрова Цветанова
962.                     Атанаска Иванова Йорданова
963.                     Христо Стоянов Иванов
964.                     Гинка Емилова Петрова
965.                     Иванка Христева Стоева
966.                     Лиляна Василева Петкова
967.                     Мария Димитрова Герасимова
968.                     Милко Иванов Стенев
969.                     Соня Димитрова Кълвачева
970.                     Красимир Благоев Орманов
971.                     Гео Иванов Караданов
972.                     Недялка Илиева Пеевска - Янева
973.                     Ивилина Николова Вълканова
974.                     Екатерина Славчева Стоилова
975.                     Анастасия Кирякова Диева
976.                     Елена Георгиева Даракчиева
977.                     Ана Александрова Скерлетова
978.                     Мария Василева Димитрова
979.                     Георги Тодоров Михайлов
980.                     Джамали Байрямов Байрямов
981.                     Васил Атанасов Борнаров
982.                     Кирил Николов Андонов
983.                     Славчо Николов Андонов
984.                     Георги Владимиров Георгиев
985.                     Пламен Василев Мегленчев
986.                     Петя Кирилова Симеонова
987.                     Никола Димитров Димитров
988.                     Илко Михайлов Николов
989.                     Атанас Димитров Колчев
990.                     Симеон Георгиев Евстатиев
991.                     Василка Костадинова Панайотова
992.                     Георги Йорданов Кацаров
993.                     Божидар Константинов Носиков
994.                     Мария Стефанова Ковачева
995.                     Дарин Софков Ангелов
996.                     Сашо Симеонов Гурдев
997.                     Александър Радков Мурджанов
998.                     Райчо Петров Петров
999.                     Стоян Колев Николаев
1000.                Златомир Димитров Желязков
1001.                Стоян Иванов Крушков
1002.                Димитър Руменов Ангелов
1003.                Снежана Димитрова Марудова
1004.                Стефан Йорданов Гърбев
1005.                Георги Веселинов Николов
1006.                Теодора Асенова Трифонова
1007.                Румяна Асенова Трифонова
1008.                Генчо Видолов Коловски
1009.                Илия Куманов Генчевски
1010.                Димитър Трифонов Балабанов
1011.                Илия Вълков Ранчев
1012.                Снежана Тодорова Петлова
1013.                Димитър Стоянов Спасов
1014.                Янко Маринов Демов
1015.                Асен Янков Щерев
1016.                Антон Ангелов Асенов
1017.                Марин Юлиянов Демов
1018.                Асен Маринов Асенов
1019.                Варадин Тодоров Бадов
1020.                Иван Маринов Куртев
1021.                Ангел Радков Христев
1022.                Рангел Видолов Айвазов
1023.                Ирина Атанасова Видкова
1024.                Атанас Христозов Тинков
1025.                Величка Стайкова Златкова
1026.                Иринка Атанасова Видкова
1027.                Крум Илиев Кифирски
1028.                Запрян Иванов Маринов
1029.                Димитрия Георгиева Стойчева
1030.                Янка Георгиева Тимонова
1031.                Костадин Генчев Генчев
1032.                Иван Георгиев Георгиев
1033.                Виолета Николова Янкова
1034.                Атанаска Спасова Андонова
1035.                Асен Стоянов Огнянов
1036.                Кина Рангелова Колева
1037.                Станко Асенов Митренов
1038.                Иван Огнянов Захариев
1039.                Денчо Енев Тосков
1040.                Петя Стоянова Карачанова
1041.                Илия Запрянов Илиев
1042.                Николай Иванов Копринков
1043.                Стефка Георгиева Ванчева
1044.                Иван Петров Пънтев
1045.                Мария Иванова Янкова
1046.                Живка  Йорданова Стойчева   
1047.                Пенка Колева Славова
1048.                Димитър Василев Гърков
1049.                Невенка Костадинова  Иванова
1050.                Димитър Атанасов Димитров 
1051.                Байрям Ахмедов Хасанов
1052.                Ангел Петков Попчев
1053.                Блага Динкова Панева
1054.                Петко Спасов Проданов
1055.                Жечка Атанасова Тилева
1056.                Найден Георгиев Боризанов
1057.                Илияна Христозова Попова
1058.                Минка Костова Стойкова  
1059.                Елена  Ангелова  Цветкова
1060.                Елена Желязкова Атанасова
1061.                Иван Стоянов Фучеджиев
1062.                Атанас Тосков Забънов
1063.                Иван Жеков Иванов     
1064.                Петрана Колева Костова 
1065.                Донка Цанева Тодорова
1066.                Петър Йорданов Желязков
1067.                Николай Минчев Матев
1068.                Николай Трендафилов Шарков
1069.                Хубин Асенов Андреевв
1070.                Андрей Асенов Андреев
1071.                Василка Атанасова Радева
1072.                Панайот Руменов Недев
1073.                Богдан  Илиев Богданов
1074.                Марийка Манолова Атанасова
1075.                Петър Павлов Трончев     
1076.                Никола Костадинов Кумчев 
1077.                Василка Иванова Паунова
1078.                Иван Димитров Танев        
1079.                Георги Янков Манахилов
1080.                Вълю Димитров Камов
1081.                Ангел Колев Динков
1082.                Атанаска Георгиева Ангелова
1083.                Веселина Тодорова Фитнева
1084.                Петка Костадинова Калапанкова
1085.                Стоян Минчев Калпошанов
1086.                Иванка Тодорова Гетова
1087.                Николай Маринов Маринов
1088.                Кръстьо Димитров Бациев
1089.                Колю Димитров Колев
1090.                Иванка Иванова Бисерова
1091.                Ана Василева Шопова
1092.                Йонко Бошков Бошков
1093.                Таньо Трифонов Вълков
1094.                Георги Стоянов Георгиев
1095.                Апостол Йорданов Атанасов
1096.                Вълка Георгиева Димитров
1097.                Христо Илиев Христов
1098.                Дичо Стойков Петров
1099.                Мария Иванова Кънева
1100.                Тодорка Атанасова Глушкова
1101.                Иван Иванов Стоев
1102.                Виля Антонова Маркачева
1103.                Симеонка Костова Величкова
1104.                Марийка Славева Домбова
1105.                Кирил Любенов Делчев
1106.                Гинка Стоилова Райкова
1107.                Митко Кочев Тошев
1108.                Янко Иванов Ранчев
1109.                Димитър Христов Йорданов
1110.                Ангел Георгиев Личков
1111.                Владимир Тодоров Божиков
1112.                Теодора Петрова Стефанова
1113.                Севдалина Иванова Петрова
1114.                Анка Петрова Борисова
1115.                Борис Георгиев Радославов
1116.                Мария Миткова Илиева
1117.                Снежанка Николова Шиварова
1118.                Йордан Димитров Атанасов
1119.                Стефани Здравкова Петрова
1120.                Димитър Костадинов Паскалев
1121.                Мария Здравкова Пенова
1122.                Анелия Красимирова Георгиева
1123.                Катя Асенова Ангелова-Койчева
1124.                Ангел Стоилов Райчев
1125.                Петко Георгиев Кирчев
1126.                Венцислав Димчев Колев
1127.                Димо Желязков Домусчиев
1128.                Антон Лазаров Антонов
1129.                Николай Иванов Ръждов
1130.                Симо Иванов Чакъров
1131.                Николай Петков Лютов
1132.                Иванка Петкова Делевска
1133.                Катя Тодорова Антонова
1134.                Асен АнтоновНасков
1135.                Лалка Ангелова Христова
1136.                Ремзи Ахмедов Таушанов
1137.                Таня Албенова Зебекова
1138.                Юсеин Мехмед Юсмен
1139.                Мехмед Мехмед Рамзи
1140.                Петър Панчев Узунов
1141.                Шенай Ахмед Шенай
1142.                Яшар Асанов Яшаров
1143.                Минка Гичева Йорданова
1144.                Атанас Тодоров Асенов
1145.                Стоян Андреев Асенов
1146.                Салчо Асенов Гаджев
1147.                Иван Георгиев Лазаров
1148.                Кристина Иванова Лазарова
1149.                Анета Асенова Гаджева
1150.                Светла Атанасова Илиева
1151.                Севда Стоянова Илиева
1152.                Янко Стоянов Илиев
1153.                Неделчо Иванов Тричков
1154.                Маринела Неделчева Тричкова
1155.                Вълко Иванов Тодоров
1156.                Христо Георгиев Гилев
1157.                Асен Салчев Гаджев
1158.                Севдалина Атанасова Петрова
1159.                Йосиф Василев Илиев
1160.                Симеон Брайков Грошев
1161.                Анка Лучева Семкова
1162.                Магдалена Минчева Петкова
1163.                Дона Матеева Димитрова
1164.                Даниела Христофорова  Колева
1165.                Семко Ненов Семков
1166.                Инна Евтимова Берова
1167.                Снежана Иванова Шопова
1168.                Гинка Дойкова  Йорданова
1169.                Христо Тодоров Колев
1170.                Нено Иванов Пенчев
1171.                Иван Стойков Иванов
1172.                Иван Матев Иванов
1173.                Богдан Иванов Богданов
1174.                Манол Василев Манолов
1175.                Мариана Димитрова Манчева
1176.                Васил Василев Чардаклиев
1177.                Добри Илиев Иванов
1178.                Ганчо Димитров Караджов
1179.                Дамян Славчев Дамянов
1180.                Костадин Иванов Георгиев
1181.                Николай Христов Енчев
1182.                Ганчо Иванов Шекерев
1183.                Иван Костадинов Станчев
1184.                Тодор Тодоров Тодоров
1185.                Георги Дончев Каръмчев
1186.                Пенчо Минков Чакръков
1187.                Диана Любомирова Стайкова
1188.                Пепа Николова Шуплева
1189.                Атанаска Димитрова Нанева
1190.                Геца Христова Стефанова
1191.                Ангел Александров Абрашев
1192.                Йорданка Димитрова Ганчева
1193.                Тодор Ботев Стоянов
1194.                Найден Краев Краев
1195.                Стоян Иванов Стоянов
1196.                Иван Димитров Лютов
1197.                Нина Семкова Сариева
1198.                Пенка Пенчева Кисьова
1199.                Цачо Ранчев Ранчев
1200.                Мариела Йорданова Стоилова-Благоева

Отказва регистрацията като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Деница Владимирова Христова Вече има регистрация като наблюдател от Сдружение „Институт за социална интеграция"
2. Алдин Андреев Младенов ЕГН присъства в предварителна проверка на Сдружение „Гражданско сдружение В"
3. Радостина Божидарова Младенова ЕГН присъства в предварителна проверка на Сдружение „Гражданско сдружение В"
4. Иван Георгиев Апостолов Вече има регистрация като наблюдател за този от Сдружение „СЪПОРТ"
5. Васил Атанасов Борнаров Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
6. Янко Йорданов Начев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН от Сдружение „СЪПОРТ"
7. Атанас Стоянов Илиев Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения